Bankrota un maksātnespējas reģistri

Portugāle

Šajā nodaļā ir sniegts īss pārskats par Portugāles maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Portugāle

Ko piedāvā Portugāles maksātnespējas reģistrs?

Elektroniskais Portugāles Maksātnespējas reģistrs ietver informāciju par:

  • maksātnespējas procesam piešķirto numuru;
  • norādi uz tiesu, kurā ir izskatīta vai tiek izskatīta maksātnespējas lieta;
  • maksātnespējīgās personas identitāti;
  • maksātnespējas administratoru;
  • sūdzību iesniegšanas termiņiem;
  • paziņojuma par maksātnespēju datumu.

Elektroniskajā maksātnespējas reģistrā ir detalizēta informācija par maksātnespējas lietām (skat. turpmāk).

Vai piekļuve Portugāles Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, šim reģistram var piekļūt bez maksas.

Maksātnespējas reģistra tiesiskais regulējums

Portugāles Maksātnespējas reģistra tiesiskais pamats ir 38. pants Portugāles Maksātnespējas un sanācijas kodeksā (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), kas pieņemts ar 2004. gada 18. marta Dekrētu Nr. 53/2004 (ar grozījumiem).

Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.