Bankrota un maksātnespējas reģistri

Rumānija

Šajā iedaļā sniegts pārskats par Maksātnespējas procedūru ziņojumu — Rumānijas Maksātnespējas reģistru, ko izveidojis Tieslietu ministrijas Valsts Tirdzniecības reģistra birojs.

Saturu nodrošina
Rumānija

Kādu informāciju sniedz Rumānijas Maksātnespējas reģistrs?

Maksātnespējas procedūra Rumānijā

Maksātnespējas procedūru ziņotājā (MPZ), ko elektroniskā veidā publicē Valsts Tirdzniecības reģistra birojs, reģistrē tiesu pavēstes, korespondenci, paziņojumus par akcionāru pilnsapulcēm un paziņojumus par tiesu un maksātnespējas administratoru/likvidatoru izdotajiem procesuālajiem dokumentiem, kas izdoti maksātnespējas procedūras ietvaros saskaņā ar likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanu un maksātnespējas procedūru.

“Parādnieki – fiziskas personas, kuru saistības neizriet no uzņēmuma darbības” ir Maksātnespējas procedūru ziņotāja sadaļa, kuru Valsts Tirdzniecības reģistra birojs publicē elektroniski, un tās mērķis ir saskaņā ar personas datu aizsardzības tiesību aktiem publicēt Maksātnespējas komisijas lēmumus un tiesas spriedumus, kā arī citus aktus, kuru publicēšana ir paredzēta Likumā Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespēju;

Maksātnespējas procedūra juridiskām personām:

Vispārējā maksātnespējas procedūra attiecas uz:

1. profesiju pārstāvjiem (visām personām, kas veic uzņēmējdarbību), izņemot tās personas, kas ir brīvo profesiju pārstāvji, un tās personas, uz kurām attiecas īpaši noteikumi attiecībā uz maksātnespējas režīmu.

Vienkāršotā maksātnespējas procedūra attiecas uz:

1. profesiju pārstāvjiem;

 • individuālajiem komersantiem;
 • viena īpašnieka sabiedrībām un ģimenes uzņēmumiem.

2. parādniekiem, kas atbilst vairākiem noteiktiem kritērijiem, proti:

 • tiem nav aktīvu;
 • to dibināšanas vai grāmatvedības dokumenti nav atrodami;
 • to administrators nav atrodams;
 • to juridiskā adrese vairs neeksistē vai vairs neatbilst Tirdzniecības reģistrā reģistrētajai adresei; tie nav iesniegušas likumā noteiktos dokumentus;
 • tie tiek likvidēti pirms tiek iesniegta prasība par procedūras uzsākšanu;
 • tie ir paziņojuši savu nodomu uzsākt bankrota procedūru vai tiem nevar piemērot tiesas sanāciju.

Kopš 2014. gada jūnija beigām juridisko personu maksātnespējas procedūru reglamentē Likums Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanu un maksātnespējas procedūru, kura noteikumi piemērojami tiesvedībām, kas ierosinātas pēc šī likuma stāšanās spēkā. Uz tiesvedību, kas ierosināta pirms Likuma Nr. 85/2014 stāšanās spēkā, joprojām attiecas Likuma Nr. 85/2006 par maksātnespējas procedūru noteikumi.

Fizisku personu maksātnespējas procedūra, ko reglamentē Likums Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespēju, kas ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra, ir piemērojama parādniekam – fiziskai personai, kuras saistības neizriet no uzņēmuma darbības un kura:

 • vismaz sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas ir uzturējusies/dzīvojusi/pastāvīgi uzturējusies Rumānijā;
 • ir maksātnespējīga;
 • tās nenokārtoto saistību kopējā summa ir vismaz vienāda ar robežvērtību (15 minimālās algas uz vienu ekonomikas vienību).

Fizisku personu maksātnespējas procedūra var būt:

 • tiesvedība, pamatojoties uz parāda atmaksas plānu;
 • tiesas maksātnespējas procedūra ar aktīvu likvidāciju;
 • vienkāršotas maksātnespējas procedūra.

Maksātnespējas procedūru ziņojums

Kāda informācija tajā ir atrodama?

Maksātnespējas procedūru ziņotājā ir apkopoti visi procesuālie dokumenti, ko maksātnespējas procedūras gaitā ir izdevušas tiesas un maksātnespējas administratori/likvidatori, proti:

 • tiesu pavēstes;
 • paziņojumi;
 • brīdinājumi;
 • paziņojumi par sanāksmēm;
 • spriedumi;
 • citi likumā noteiktie procesuālie dokumenti (maksātnespējas administratora/likvidatora izdotie ziņojumi, tiesas nolemtās sanācijas plāni, paziņojumi).

Maksātnespējas procedūru ziņotāja sadaļā “Debitori – fiziskas personas, kuru saistības neizriet no uzņēmuma darbības” ir ietverti procesuālie dokumenti, kas ir paredzēti publicēšanai saskaņā ar Likumu Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespēju.

Kāda ir Maksātnespējas procedūru ziņotāja tīmekļa vietnes struktūra?

Maksātnespējas procedūru ziņotāja tīmekļa vietne sniedz piekļuvi šādai informācijai:

 • bezmaksas informācija;
 • informācija par Valsts tirdzniecības reģistra biroja Maksātnespējas procedūru ziņojumu direktorāta struktūru;
 • speciālie tiesību akti, ziņotāja sniegtās/publicētās veidlapas un procesuālie dokumenti.

Maksātnespējas procedūru ziņotāja (MPZ) tīmekļa vietnē ir šādas sadaļas:

 • informācija par MPZ izveidi;
 • tiesību akti;
 • Valsts tirdzniecības reģistra biroja, tiesām piederīgo tirdzniecības reģistra biroju un MPZ struktūrshēma;
 • juridiskā vārdnīca (maksātnespēja);
 • MPZ statistikas dati;
 • maksas;
 • kontaktinformācija.

Maksātnespējas procedūru ziņotāja veidlapas ir pieejamas Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portālā Maksātnespējas procedūru ziņotājam veltītā iedaļā, un tam ir šāda struktūra:

1. MPZ pakalpojumi:

 • “Maksātnespējas procedūru ziņotājs tiešsaistē” (par maksu);
 • “MPZ izdevuma kopsavilkums” (bez maksas);
 • “MPZ publicētās personas” (bez maksas).

2. Veidlapas, kas saistītas ar MPZ publicēšanu:

 • tiešsaistes veidlapas publicēšanai MPZ;
 • tiešsaistes veidlapas publicēšanai MPZ.

3. Veidlapas, kas saistītas ar informācijas iegūšanu no MPZ:

 • tiešsaistes veidlapas informācijas iegūšanai no MPZ;
 • tiešsaistes veidlapas informācijas iegūšanai no MPZ.

4. Statistikas dati

Vai piekļuve Rumānijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Maksātnespējas procedūru ziņotāju publicē elektroniski. Ziņotāja elektroniskā versija ir pieejama tiešsaistē:

MPZ piedāvātajiem pakalpojumiem var piekļūt vairākos veidos:

 • lietotāji var piekļūt oficiālajai Maksātnespējas procedūru ziņotāja tīmekļa vietnei bez maksas un bez reģistrēšanās;
 • lai piekļūtu Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portālam, lietotājiem ir jāreģistrējas;
 • lai piekļūtu “Maksātnespējas procedūru ziņotājam tiešsaistē”, ir jāreģistrējas kā lietotājam un jāsamaksā abonēšanas maksa;
 • piekļuve “MPZ izdevuma kopsavilkumam” un “MPZ publicētajām personām” ir bez maksas, un lietotājam ir tikai jāreģistrējas.
 • Piekļuve pakalpojumiem: Pakalpojumā “MPZ publicētās personas” un sadaļā “Debitori – fiziskas personas, kuru saistības neizriet no uzņēmuma darbības” ir nepieciešama autentifikācija, un tās ir pieejamas bez maksas parādniekiem, kreditoriem, procedūru administratoriem un likvidatoriem (katrā maksātnespējas lietā, kurā tie darbojas kādā no šiem statusiem), turklāt arī maksātnespējas komisijām un tiesām ir bezmaksas piekļuve visām maksātnespējas lietām.

Kā veikt meklējumus Rumānijas Maksātnespējas reģistrā?

“Maksātnespējas procedūru ziņotājā tiešsaistē” meklēšanu var veikt, izmantojot: MPZ izdevuma publikācijas numuru un gadu, publicētas personas vārdu un uzvārdu/nosaukumu, nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru Tirdzniecības reģistrā, lietas atsauces numuru tiesā vai MPZ publikācijas laikposmu. Pēc abonēšanas maksas samaksas ir iespējams piekļūt MPZ publicētiem izdevumiem, kas satur visu procesuālo dokumentu tekstu.

“MPZ izdevuma kopsavilkumā” meklējumus var veikt pēc MPZ izdevuma numura un datuma. Šādai informācijai var piekļūt bez maksas:

 • ziņotājā publicētā procesuālā dokumenta veids (piemēram, tiesas pavēste, nolēmums par maksātnespējas procedūras uzsākšanu, paziņojums par maksātnespējas procedūras uzsākšanu, paziņojums par kreditoru sapulces sasaukšanu, ziņojums par veiktajām darbībām, sanācijas plāns, nolēmums par bankrota procedūras uzsākšanu, paziņojums par bankrota procedūras uzsākšanu, sadales plāns, gala ziņojums, nolēmums par maksātnespējas procedūras pabeigšanu u. c.);
 • MPZ publicētās personas vārds un uzvārds vai nosaukums;
 • apgabals, kura jurisdikcijā ir MPZ publicētās juridiskās personas juridiskā adrese;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • reģistrācijas numurs reģistrā.

Meklējumus pakalpojumā “MPZ publicētās personas” var veikt, izmantojot MPZ izdevuma publikācijas numuru un gadu, parādnieka nosaukumu, nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru Tirdzniecības reģistrā, lietas atsauces numuru tiesā vai MPZ publikācijas laikposmu. Šādai informācijai var piekļūt bez maksas:

 • vārds/nosaukums;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • MPZ publicētās personas vārds un uzvārds vai nosaukums;
 • apgabals, kura jurisdikcijā ir MPZ publicētās juridiskās personas juridiskā adrese;
 • maksātnespējas lietas numurs un tiesas, kurā lieta reģistrēta, nosaukums;
 • ziņotāja numurs/gads, kurā tika publicēti procesuālie dokumenti;
 • maksātnespējas procedūras veids;
 • attiecīgā gadījumā, pirmās tiesas sēdes datums pēc procedūras uzsākšanas.

“Parādnieki – fiziskas personas, kuru saistības neizriet no uzņēmuma darbības” sadaļas pakalpojumā “MPZ publicētās personas” var meklēt pēc uzvārda, vārda, personas identifikācijas numura, parādnieka dzimšanas datuma un dzimšanas vietas, MPZ izdevuma numura un publicēšanas gada, maksātnespējas lietas numura, publicēšanas intervāla. Ir pieejama šāda informācija:

 • parādnieka – fiziskas personas vārds un uzvārds;
 • parādnieka personas identifikācijas numurs;
 • parādnieka adrese;
 • procesuālā administratora/likvidatora identifikācijas dati un adrese;
 • publicētie procesuālie dokumenti – nosaukums, numurs un datums, tiesa/maksātnespējas komiteja, ziņotāja numurs un datums, maksātnespējas procedūras veids.

MPZ sadaļā “Parādnieki – fiziskas personas, kuru saistības neizriet no uzņēmuma darbības” var meklēt pēc uzvārda, vārda, personas identifikācijas numura, parādnieka dzimšanas datuma un dzimšanas vietas, MPZ izdevuma numura un publicēšanas gada, maksātnespējas lietas numura, publicēšanas intervāla. Šajā sadaļā ir pieejami numuri, kas piešķirti procesuālajiem dokumentiem.

Rumānijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Maksātnespējas procedūru ziņotājs tika izveidots 2006. gadā saskaņā ar Likumu Nr. 86/2006 par maksātnespējas procedūru.

Sadaļa “Debitori – fiziskas personas, kuru saistības neizriet uzņēmuma darbības” ir iekļauta MPZ kopš 2018. gada.

Rumānijas Maksātnespējas procedūru ziņotāja galvenais mērķis ir turpmāk optimizēt elektronisko sistēmu uzaicinājumiem, pavēstēm, izsaukumiem un paziņojumiem par publicētiem procesuālajiem dokumentiem.

Rumānijas Maksātnespējas reģistra sniegtās priekšrocības

Maksātnespējas procedūru ziņotāja publicēšanai ir vairākas skaidri saskatāmas priekšrocības:

 • tas paātrina maksātnespējas procedūru un atvieglo tiesu un maksātnespējas administratoru/likvidatoru darbu, kas saistīts ar pavēstu, uzaicinājumu, paziņojumu izplatīšanu un procesuālo dokumentu nosūtīšanu, ļaujot to veikt elektroniskā veidā;
 • tas apvieno un standartizē procesuālos dokumentus, ko izdod tiesas un maksātnespējas administratori/likvidatori;
 • tas palīdz izveidot valsts mēroga datu bāzi procesuālajiem dokumentiem, ko izdod tiesas un maksātnespējas administratori/likvidatori (piemēram, tiesu pavēstes, korespondence, spriedumi, uzaicinājumi, paziņojumi, ziņojumi, sanācijas plāni);
 • tas paātrina reģistrāciju Tirdzniecības reģistrā/citos reģistros attiecībā uz paziņojumiem, kas izsniegti saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanu un maksātnespējas procedūru;
 • Tas ļauj ieinteresētajām personām piekļūt procesuālajiem dokumentiem, ko izdod tiesas un maksātnespējas administratori/likvidatori.

Saistītās saites

Rumānijas Maksātnespējas procedūru ziņotāja oficiālā tīmekļa vietne

Rumānijas Tirdzniecības reģistra oficiālā tīmekļa vietne

Maksātnespējas procedūru ziņotāja “Parādnieki – fiziskas personas, kuru saistības neizriet no uzņēmuma darbības”

Rumānijas Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portāls

Lapa atjaunināta: 25/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.