Bankrota un maksātnespējas reģistri

Slovākija

Šajā lapā sniegts īss pārskats par Slovākijas Maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Slovākija

Ko piedāvā Slovākijas maksātnespējas reģistrs?

Maksātnespējas reģistrs (Register úpadcov) ir valsts pārvaldes informācijas sistēma, kas pieejama Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, un to administrē un tās darbību nodrošina Tieslietu ministrija. Maksātnespējas reģistra informācijas sistēmā ir iekļauta informācija par maksātnespējas procedūrām, pārstrukturēšanas procedūrām un parādu dzēšanas procedūrām saskaņā ar §10.a panta 2. punktu grozītajā Likumā Nr. 7/2005 par bankrotu un pārstrukturēšanu, ar ko groza vairākus citus likumus.

Maksātnespējas reģistrā ir pieejami šādi dati:

 1. informācija par procedūrām saskaņā ar Likumu Nr. 7/2005, tostarp šāda informācija:
  1. tiesas nosaukums;
  2. procedūras lietas numurs;
  3. par procedūru atbildīgā tiesneša vārds un uzvārds;
  4. prasītāja un parādnieka vārds un uzvārds;
   4.1.a ja prasītājs vai parādnieks ir fiziska persona — vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese;
   4.2.a ja prasītājs vai parādnieks ir fiziska persona, kas veic uzņēmējdarbību, — uzņēmuma nosaukums, vārds un uzvārds, ja atšķiras no uzņēmuma nosaukuma, identifikācijas numurs vai cits identifikācijas elements, uzņēmējdarbības veikšanas vieta;
   4.3.a ja prasītājs vai parādnieks ir juridiska persona — uzņēmuma nosaukums, identifikācijas numurs vai cits identifikācijas elements, juridiskā adrese;
  5. ieceltā administratora vai pilnvarotā vārds un uzvārds;
  6. ieceltā administratora vai pilnvarotā biroja adrese;
  7. maksātnespējas procedūras vai pārstrukturēšanas procedūras uzsākšanas datums vai datums, kad piešķirta aizsardzība pret kreditoriem;
  8. bankrota pasludināšanas, pārstrukturēšanas apstiprināšanas vai atmaksas plāna pieņemšanas datums;
  9. maksātnespējas procedūras vai pārstrukturēšanas procedūras izbeigšanas datums;
  10. informācija par to, vai attiecīgā bankrota procedūra ir maza apmēra bankrota procedūra;
  11. informācija par iesniegtajām prasībām atbilstīgi prasībām attiecībā uz prasību saraksta saturu;
  12. informācija par prasībām, kas iesniegtas pēc sprieduma pieņemšanas atbilstīgi prasībām attiecībā uz šādu prasību saraksta saturu;
  13. informācija par pilnvarotā izstrādātā atmaksas plāna projektu;
  14. informācija par parādnieka aktīviem atbilstīgi prasībām par maksātnespējas masas saraksta saturu;
  15. informācija par kreditoru sanāksmi un kreditoru komitejas sanāksmi, tostarp informācija par kreditoru sanāksmes norises vietu, laiku un tematu; ja kreditori ir fiziskas personas — to vārds un uzvārds; ja kreditori ir juridiskas personas — uzņēmuma nosaukums; informācija par to, vai kreditors ir kreditoru komitejas loceklis; informācija par kreditoru balsošanas tiesībām, kā arī kreditoru komitejas sanāksmes protokols;
  16. informācija par kreditoru sanāksmi maksātnespējas procedūras gadījumā saskaņā ar šā likuma ceturto daļu, tostarp informācija par kreditoru sanāksmes norises vietu, laiku un tematu;
  17. ienākumu sadale;
  18. lēmuma par parādnieka parādu dzēšanu datums, ja pasludināts bankrots vai ja pieņemts atmaksas plāns saskaņā ar šā likuma ceturto daļu;
  19. informācija par pārraudzības pilnvarnieka iecelšanu;
  20. informācija par termiņiem, kas noteikti procedūras pusēm darbību veikšanai procedūras ietvaros saskaņā ar šo likumu;
  21. informācija par to, vai attiecīgā maksātnespējas procedūra ir galvenā maksātnespējas procedūra, sekundārā maksātnespējas procedūra vai teritoriālā maksātnespējas procedūra saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem;
  22. informācija par iespēju iesniegt pārsūdzību saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem;
  23. atgūšanas likme nodrošinātiem un nenodrošinātiem kreditoriem procedūrās, ko veic saskaņā ar šā likuma otro un trešo daļu;
  24. atgūšanas likme kreditoriem procedūrās, ko veic saskaņā ar šā likuma ceturto daļu;
 2. bankrota procedūras pušu saraksts maksātnespējas procedūrā un parādnieku saraksts pārstrukturēšanas procedūrā, norādot informāciju saskaņā ar 4. panta a punktu;
 3. bankrota procedūras pušu saraksts procedūrā, ko veic saskaņā ar šā likuma ceturto daļu, norādot informāciju saskaņā ar 4. panta a punktu;
 4. papildu informācija par procedūru saskaņā ar šo likumu, kas publicēta Komerciālo paziņojumu vēstnesī (Obchodný vestník);
 5. informācija par administratora sniegtajiem pakalpojumiem.

Vai piekļuve Slovākijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve Slovākijas maksātnespējas reģistram un meklējumu veikšana ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Slovākijas Maksātnespējas reģistrā?

Maksātnespējas reģistra tīmekļa vietnē ir pieejams meklēšanas logs, kurā var tieši ievadīt meklēto tekstu vai attiecīgā gadījumā var norādīt meklēšanas ierobežojumus šādās kategorijās: procedūras, administratori, aktīvi vai pakalpojumi.

Slovākijas Republikas Maksātnespējas reģistra vēsture

Sistēma sāka pilnvērtīgi darboties 2015. gada 7. decembrī.

Saistītās saites

Maksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 27/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.