Bankrota un maksātnespējas reģistri

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Spānijas Maksātnespējas reģistrs

Sabiedrības informēšana par maksātnespējas gadījumiem un maksātnespējas procesiem ir būtisks pārredzamības un juridiskās noteiktības elements. Spānijā to nodrošina Publiskais maksātnespējas reģistrs (Registro Público Concursal), kuru regulē Maksātnespējas likuma 198. pants. Šis likums tika īstenots ar 2013. gada 15. novembra Karaļa dekrētu Nr. 892/2013, saskaņā ar kuru Publisko maksātnespējas reģistru pārvalda Tieslietu ministrijai pievienotā Reģistru asociācija (Colegio de Registradores).

Publiskajam maksātnespējas reģistram ir trīs mērķi:

  • saskaņā ar Maksātnespējas likumu izdoto lēmumu un aktu, kā arī no maksātnespējas procesa izrietošo reģistra ierakstu izplatīšana un publicēšana;
  • koordinācija starp dažādiem publiskiem reģistriem, kuros jāreģistrē maksātnespējas pasludināšana un procesa norise;
  • juridiskajām un regulatīvajām prasībām atbilstoša maksātnespējas administratoru saraksta izveide. Tomēr šī funkcija vēl nav īstenota.

Publiskais maksātnespējas reģistrs ir pieejams interneta portālā: http://www.publicidadconcursal.es/.

Publiskā maksātnespējas reģistra mērķis ir apvienot maksātnespējas procesa gaitā iegūto informāciju tikai informatīvā un informācijas atklāšanas nolūkā.

Vai piekļuve maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Piekļuve Publiskajam maksātnespējas reģistram ir bez maksas.

Meklējumu veikšana maksātnespējas reģistrā

Publiskais maksātnespējas reģistrs sastāv no četrām daļām, kurās hronoloģiskā secībā izdara ierakstus par pusi, uz kuru attiecas maksātnespējas process, vai par parādnieku:

  1. 1. daļa. Paziņojumi par maksātnespēju — ietver saskaņā ar Maksātnespējas likuma 23. pantu publicējamos lēmumus un lēmumus, ar kuriem reģistrē sarunu uzsākšanu saskaņā ar minētā likuma 5. bis pantu. Tajā ir informācija arī par tāda maksātnespējas procesa uzsākšanu, kas ierosināts citā dalībvalstī saskaņā ar ES tiesību aktiem par maksātnespējas procedūrām.
  2. 2. daļa. Publiskajos reģistros pieejamā informācija — ietver norādes un ierakstus, kas izdarīti kādā no Maksātnespējas likuma 24. pantā minētajiem personu publiskajiem reģistriem.
  3. 3. daļa. Ārpustiesas vienošanās — ietver informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai panāktu ārpustiesas vienošanos par maksājumiem saskaņā ar Maksātnespējas likuma X sadaļu, un par tiesas piekrišanu refinansēšanas līgumiem saskaņā ar Maksātnespējas likuma ceturto papildu noteikumu.
  4. 4. daļa. Maksātnespējas administratori un to deleģētie palīgi — vēl nav izveidota un izstrādāta.

Meklējumus var veikt, ierakstot maksātnespējīgā parādnieka vai maksātnespējas administratora vārdu — tiks atrasta visās daļās pieejamā informācija.

Maksātnespējas reģistra vēsture

2003. gada Maksātnespējas likumā nebija paredzēts reģistrs, kas sniegtu vispārēju informāciju par maksātnespējas procesu. Uz šo jautājumu attiecās publicēšanas kārtība, kas tolaik bija noteikta Spānijas uzņēmējdarbības tiesībās, kuru pamatā bija paziņojumu publicēšana attiecīgās provinces dienas laikrakstos ar visaugstāko apgrozību. Tas arvien biežāk nozīmēja, ka tiesvedība tika apturēta, jo izdevumi par publicēšanu bija jāsedz ar maksātnespējīgā parādnieka mantu, kas ne vienmēr bija pietiekami liela.

Maksātnespējas likuma 198. pants paredzēja noteikumus par publiska reģistra izveidi par maksātnespējas gadījumiem un maksātnespējas administratoru iecelšanu vai atstādināšanu no amata. Ar 2009. gada 29 marta Karaļa dekrētu Nr. 3/2009 par steidzamiem pasākumiem nodokļu, finanšu un maksātnespējas lietās, lai reaģētu uz mainīgo ekonomisko situāciju, šis reģistrs tika papildināts, un tam tika piešķirts nosaukums “Publiskais maksātnespējas reģistrs”. Kopš tā laika noteikumi ir vairākkārt grozīti, un ir notikušas izmaiņas, kas skar arī citus tiesību aktus, kas paredz konkrētu pasākumu publicēšanu reģistrā. Pašreizējie noteikumi, ar kuriem īsteno Maksātnespējas likuma 198. pantu, ir izklāstīti 2013. gada 15. novembra Karaļa dekrētā Nr. 892/2013 par Publisko maksātnespējas reģistru.

Saistītās saites

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.