Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Faillissements- en insolventieregisters

Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u informatie over het insolventieregister voor natuurlijke personen in Engeland en Wales.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke diensten verleent de Insolvency Service van Engeland en Wales?

De Insolvency Service van Engeland en Wales is wettelijk verplicht de registers voor natuurlijke personen, restricties die bij faillissementen worden opgelegd, en surseances van betaling bij te houden. Deze registers zijn samengebracht in het Individual Insolvency Register, dat gegevens bevat betreffende:

 • lopende of in de afgelopen drie maanden afgewikkelde faillissementen;
 • lopende of in de afgelopen drie maanden beëindigde surseances van betaling (Debt Relief Orders);
 • lopende of in de afgelopen drie maanden beëindigde betalingsregelingen (IVA’s) en Fast Track Voluntary Arrangements (FTVA’s) (overeenkomst waarin een failliet verklaarde schuldenaar zich jegens een schuldeiser verbindt tot betaling van het aan laatstgenoemde verschuldigde bedrag);
 • lopende Bankruptcy Restriction Orders (BRO’s), Bankruptcy Restriction Undertakings (BRU’s) (restricties die door de rechter aan een failliet verklaarde schuldenaar worden opgelegd c.q. waaraan de schuldenaar zich vrijwillig onderwerpt) en tijdelijke Bankruptcy Restriction Orders; en
 • lopende Debt Relief Restriction Orders, Debt Relief Restriction Undertakings en Interim Debt Relief Restriction Orders (in verband met Debt Relief Orders opgelegde/aangegane restricties).

Is de toegang tot dit insolventieregister van Engeland en Wales kosteloos?

Ja, de toegang tot het register is kosteloos.

Hoe opzoekingen te verrichten in dit insolventieregister voor Engeland en Wales?

Het register is te vinden op de website van de Insolvency Service onder “Find someone”. Door op de link Individual Insolvency Register te klikken, kunt u het register doorzoeken aan de hand van de naam van een natuurlijke persoon of een handelsnaam.

Geschiedenis van de Insolvency Service van Engeland en Wales

De Insolvency Service is een uitvoerend bureau van het departement voor ondernemingen, innovatie en vaardigheden en voert via de Official Receiver (curator) de volgende taken uit:

 • beheren en onderzoeken van de zaken van failliet verklaarde schuldenaren, natuurlijke personen aan wie surseance van betaling is toegekend en bedrijven en partnerschappen die door de rechter zijn geliquideerd, en vaststellen van de oorzaak van het faillissement;
 • optreden als trustee/liquidateur indien geen particuliere curator is aangesteld; en
 • optreden als gevolmachtigde en toezichthouder bij Fast Track Individual Voluntary Arrangements.

Daarnaast verricht de Insolvency Service de volgende diensten:

 • verslag uitbrengen over wangedrag door failliet verklaarde personen en personen aan wie surseance van betaling is toegekend, en door directeurs;
 • onbevoegd verklaren van onbekwame directeurs bij alle soorten faillissementen;
 • behandelen van bevelen en regelingen inzake faillissementen en surseance van betaling;
 • verlenen van vergunningen aan curatoren en opstellen van de beroepsregels voor curatoren;
 • beoordelen van statutaire rechten op afvloeiingspremies wanneer een werkgever officieel failliet is verklaard;
 • aanbieden van boedelbeheer- en beleggingsdiensten aan faillissements- en liquidatiefondsen;
 • verrichten van vertrouwelijke enquêtes binnen bedrijven indien deze het openbaar belang dienen;
 • adviseren van ministers en overheidsinstanties en -bureaus over insolventie, afvloeiing en daarmee samenhangende zaken; en
 • het publiek via zijn website, publicaties en de Insolvency Enquiry Line voorlichten over insolventie, afvloeiing en onderzoeksaangelegenheden.

Exoneratieclausule van het insolventieregister voor Engeland en Wales

De exoneratieclausule op de website luidt als volgt:

“Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist is, kunnen er fouten in voorkomen. Mocht informatie op deze website onjuist blijken te zijn of ontbreken, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen via de knoppen voor het melden van fouten. Wij kunnen dan een onderzoek instellen en de noodzakelijke correcties aanbrengen.

De Insolvency Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke fouten of weglatingen dan ook als gevolg van nalatigheid of anderszins. Wij wijzen u erop dat de Insolvency Service en de Official Receivers geen juridische of financiële adviezen kunnen geven. U kunt om advies vragen bij een Citizen's Advice Bureau, een solicitor, accountant, specialist in insolventiewerk, betrouwbaar financieel adviseur of adviescentrum.

Het Individual Insolvency Register is een openbaar register en de Insolvency Service ondersteunt gebruikmaking van de gegevens in het register door derden niet en doet geen enkele toezegging dienaangaande”.

Links

Insolvency Service

Individual Insolvency Register

Laatste update: 04/12/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.