Faillissements- en insolventieregisters

Estland

Op deze pagina vindt u een beknopt overzicht van de informatie over insolventie die is opgenomen in het Estse handelsregister en de officiële publicatie Ametlikud Teadaanded [Officiële Mededelingen].

Inhoud aangereikt door
Estland

Welke gegevens over insolventie zijn in Estland beschikbaar?

Estland heeft geen afzonderlijk insolventieregister, maar informatie over faillissementsprocedures en schuldaanpassingsprocedures betreffende rechtspersonen en natuurlijke personen is beschikbaar in de officiële elektronische publicatie Ametlikud Teadaanded. Daarnaast bevatten het Estse handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk informatie over faillissementen van rechtspersonen en zelfstandigen.

Hieronder volgen voorbeelden van wat er in Ametlikud Teadaanded is opgenomen door rechtbanken en faillissementscuratoren:

 • de datum en de plaats van behandeling van een faillissementsaanvraag, en een bericht betreffende een verbod op de vrije beschikking over activa;
 • een bericht betreffende een faillietverklaring;
 • een bericht betreffende een algemene vergadering van schuldeisers;
 • een bericht betreffende de goedkeuring van een voorstel tot voorlopige verdeling;
 • een bericht betreffende de beëindiging van een faillissementsprocedure;
 • een bericht betreffende de goedkeuring van een schuldaanpassingsplan.

Een volledige lijst van de te publiceren mededelingen is te vinden op de website van Ametlikud Teadaanded.

Op basis van rechterlijke uitspraken wordt de volgende informatie opgenomen in het Estse handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk:

 • het staken van een faillissementsprocedure zonder faillietverklaring;
 • de faillietverklaring, met de naam en de persoonlijke identificatiecode van de faillissementscurator en de vermelding dat hij de onderneming vertegenwoordigt;
 • annulering van een faillietverklaring, met een nota waaruit de voortzetting van de ondernemingsactiviteiten blijkt;
 • annulering van een faillietverklaring en verwijdering van de onderneming uit het register;
 • beëindiging van een faillissementsprocedure en verwijdering van de onderneming uit het register of voortzetting van de ondernemingsactiviteiten;
 • een schikking en de termijn hiervoor, met een nota waaruit de voortzetting van de ondernemingsactiviteiten blijkt;
 • intrekking van een schikking en heropening van de procedure van faillietverklaring, met de vermelding dat de onderneming wordt vertegenwoordigd door een faillissementscurator;
 • beëindiging van de schikking zodra de termijn hiervan is verstreken, en het besluit de faillissementscurator van zijn taak te ontheffen;
 • aanstelling van een bewindvoerder inzake zekerheden overeenkomstig de wet op gedekte obligaties, samen met zijn naam en persoonlijke identificatiecode en met de vermelding dat hij de kredietinstelling vertegenwoordigt met betrekking tot het beheer en de vervreemding van de portefeuille van gedekte obligaties.

Nadere gegevens over handelsverboden voor een schuldenaar of de persoon die gemachtigd is hem te vertegenwoordigen, of verboden voor die persoon met betrekking tot de voortzetting van handelsactiviteiten, worden niet in het register opgenomen.

Het Estse handelsregister bevat informatie over failliete rechtspersonen:

 • naam van de rechtspersoon;
 • registratiecode;
 • adres;
 • gegevens over de faillissementscurator;
 • gegevens over de bestuurders;
 • gegevens over de bewindvoerder inzake zekerheden;
 • datum van de beschikking/uitspraak tot faillietverklaring en het nummer van de beschikking of de civiele zaak.

Is de toegang tot informatie over insolventie kosteloos?

Registergegevens kunnen online worden geraadpleegd en worden ingezien in notariskantoren.

De toegang tot Ametlikud Teadaanded is kosteloos.

Er wordt geen vergoeding in rekening gebracht voor het online opzoeken van rechtspersonen, zelfstandigen en vestigingen van buitenlandse ondernemingen, het opvragen van informatie over gerechtelijke procedures en het raadplegen van gegevens van de registratiekaart. Voor alle andere opzoekingen, waaronder opzoekingen naar historische gegevens van de registratiekaart, en voor toegang tot jaarverslagen, statuten en andere documenten wordt er echter wel een vergoeding in rekening gebracht. De tarieven voor het gebruik van computergegevens in het handelsregister zijn vastgesteld in een verordening van de minister van Justitie.

Voor het raadplegen van registergegevens en dossierdocumenten in een notariskantoor moet er een vergoeding worden betaald. Deze vergoedingen zijn vastgesteld in de wet op de notaristarieven. Krachtens de wet op het notarisambt moet de kamer van notarissen zorgen voor kosteloze toegang tot openbare en zakelijke documenten in een notariskantoor in de provincies Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa en Ida-Virumaa.

Nadere gegevens over gepubliceerde handelsverboden kunnen kosteloos online worden geraadpleegd.

Hoe zoeken naar informatie over insolventie?

U kunt in Ametlikud Teadaanded zoeken naar informatie over de insolventie van een rechtspersoon of natuurlijke persoon op naam of persoonlijke identificatiecode/registratiecode, en op de algemene zoekpagina kunt u ook zoeken op trefwoord. Met behulp van de zoekfunctie kunt u alle gepubliceerde mededelingen over insolventieprocedures gemakkelijk vinden. Na afloop van de procedure worden de mededelingen gearchiveerd, met uitzondering van de mededelingen over de beëindiging van de procedure, die drie jaar lang openbaar blijven.

U kunt rechtspersonen of zelfstandigen in het elektronische handelsregister opzoeken op bedrijfsnaam, naam of registratiecode. Uit de statusinformatie blijkt of de betrokken rechtspersoon of zelfstandige al dan niet failliet is verklaard.

Het handelsregister is gekoppeld aan de zoekinterface voor insolventieregisters op het e-justitieportaal, waardoor ondernemingen, kredietverstrekkers en investeerders die in andere lidstaten willen investeren, rechtstreeks achtergrondcontroles kunnen uitvoeren in buitenlandse registers die insolventiegegevens bevatten. Door het aanbieden van een meertalig platform, is het zoeken naar informatie over insolventieprocedures in andere landen transparanter en eenvoudiger geworden. De toegang tot de informatie is kosteloos. Het portaal heeft een algemene zoekfunctie, waarmee in alle gekoppelde registers kan worden gezocht op naam van de schuldenaar, en ook een geavanceerde zoekfunctie, waarbij de zoekcriteria afhankelijk zijn van het betrokken nationale register. In de toekomst (naar verwachting in 2021) zal Ametlikud Teadaanded worden gekoppeld aan het e-justitieportaal, dat alle verplichte informatie bevat over de bekendmaking van insolventieprocedures op grond van artikel 24 van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad.

Voor Estland is het mogelijk te zoeken op de naam, het persoonlijke identificatienummer en de registratiecode van de schuldenaar.

Geschiedenis van de informatieverschaffing over faillissementen

Het Estse insolventieregister bestaat sinds 1 september 1995.

Laatste update: 06/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.