Rejestry upadłości

Griekenland

Grecja nie prowadzi elektronicznych rejestrów upadłości. Prowadzone są prace nad digitalizacją baz danych oraz ich interfejsów elektronicznych.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze upadłości?

Zgodnie z greckim ustawodawstwem procedury upadłościowe dotyczą:

  • upadłości (art. 1–61 ustawy nr 3588/2007, art. 13 ust. 1–4 ustawy nr 4013/2011, art. 22 ust. 1 ustawy nr 4055/2012, art. 1–3 ustawy nr 4446/2016, art. 14 ustawy nr 4491/2017)
  • specjalnego postępowania likwidacyjnego umożliwiającego kontynuację działalności (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (art. 12 ustawy nr 4013/2011, art. 6 ustawy nr 4446/2016)
  • postępowania przedupadłościowego (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (art. 70–101 ustawy nr 3588/2007, art. 22 ust. 2 ustawy nr 4055/2012, art. 116 ust. 3 i art. 234 ust. 1–3 ustawy nr 4072/2012, art. 3 i nast. ustawy nr 4446/2016)
  • planów restrukturyzacji (art. 109–123 ustawy nr 3588/2007, art. 7 i nast. ustawy nr 4446/2016)
  • uproszczonego postępowania dotyczącego niewielkich upadłości (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (art. 9 ustawy nr 4446/2016, art. 62 ustawy nr 4472/2017)

Sądy rejonowe orzekające w sprawach cywilnych (ειρηνοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości osób fizycznych.

Sądy pierwszej instancji (πρωτοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości stowarzyszeń (προσωπικές εταιρίες), spółek komandytowych (ετερόρρυθμες εταιρίες), spółek jawnych (ομόρρυθμες εταιρίες), prywatnych spółek kapitałowych (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), spółek akcyjnych (ανώνυμες εταιρίες), spółek europejskich oraz spółdzielni europejskich.

Zadaniem Ogólnego Rejestru Handlowego (ΓΕΜΗ/GEMI) przy lokalnych izbach handlowych jest wydawanie niezbędnych zaświadczeń wykorzystywanych w ramach postępowania upadłościowego.

Czy dostęp do greckiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Nie.

Przeszukiwanie greckiego rejestru upadłości

Nie dotyczy.

Historia greckiego rejestru upadłości

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 17/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.