Faillissements- en insolventieregisters

Hongarije

Deze pagina biedt een beknopt overzicht van het Hongaarse insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Welke gegevens bevat het Hongaarse insolventieregister?

In Hongarije heeft de regering de Dienst voor Bedrijfsinformatie en elektronische bedrijfsregistratie (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) van het ministerie van Justitie belast met de oprichting en het beheer van het insolventieregister.

Deze instantie wordt door het officiële publicatiebureau van Hongarije (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.) ondersteund bij de gegevensverwerking, IT-ontwikkeling, technische exploitatie en technische beveiliging van de databases.

Het insolventieregister kan worden geraadpleegd op https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Het insolventieregister bevat gedetailleerde informatie over alle marktdeelnemers en maatschappelijke organisaties waartegen in Hongarije een insolventieprocedure is ingeleid.

In Hongarije vallen insolventieprocedures onder Wet XLIX van 1991 betreffende faillissements- en liquidatieprocedures. Wet CLXXV van 2011 betreffende maatschappelijke organisaties is van toepassing op faillissements- en liquidatieprocedures tegen maatschappelijke organisaties (verenigingen en stichtingen); alle overige aspecten vallen onder Wet XLIX van 1991.

Is de toegang tot het Hongaarse insolventieregister kosteloos?

De gegevens in het insolventieregister kunnen kosteloos worden geraadpleegd. Wie dat wil doen, moet van tevoren wel verklaren dat hij de gegevens uit het register niet zal aanwenden voor commerciële doeleinden of voor het aanleggen van een database met commerciële doeleinden.

Conform artikel 6/N van Wet XLIX van 1991 bevat het register de volgende informatie:

 • de datum waarop de insolventieprocedure werd ingeleid;
 • de rechter die de insolventieprocedure heeft ingeleid en het zaaknummer;
 • het subtype waartoe de ingeleide insolventieprocedure behoort – in Hongarije kan het gaan om een faillissements- of liquidatieprocedure;
 • de bevoegdheidsregels op grond waarvan de procedure kan worden ingeleid (hoofdinsolventieprocedure of secundaire insolventieprocedure);
 • indien de schuldenaar een onderneming of rechtspersoon is: naam, inschrijvingsnummer, statutaire zetel of, indien verschillend, postadres;
 • de naam en het postadres of e-mailadres van de in het kader van de procedure aangestelde curator;
 • de uiterste termijn voor het indienen van eventuele vorderingen, dan wel een verwijzing naar de criteria aan de hand waarvan die termijn wordt berekend;
 • de datum van beëindiging van de hoofdinsolventieprocedure (indien van toepassing);
 • de rechtbank waarvoor en, indien van toepassing, de uiterste termijn waarbinnen een beroep moet worden ingesteld tegen de beslissing tot inleiding van de insolventieprocedure overeenkomstig artikel 5, dan wel een verwijzing naar de criteria aan de hand waarvan die termijn wordt berekend;
 • het inleiden en afsluiten van vorderingen tot nietigverklaring ten aanzien van de activa van de schuldenaar, de naam van de betreffende rechtbank en het zaaknummer;
 • het inleiden en afsluiten van vorderingen tot vaststelling van de aansprakelijkheid van de huidige of voormalige directeuren van de schuldenaar, of van de leden of eigenaren van de schuldenaar-rechtspersoon, voor activiteiten die de belangen van de schuldeisers hebben geschaad, alsmede de naam van de betreffende rechtbank en het zaaknummer;
 • in voorkomend geval, de vermelding dat het een vereenvoudigde liquidatieprocedure betrof.

Hoe vindt u wat u zoekt in het Hongaarse insolventieregister?

De zoekcriteria kunnen in een drop-down menu worden geselecteerd. Op deze manier kan het insolventieregister worden doorzocht op:

 • de naam van de schuldenaar;
 • het inschrijvingsnummer van de onderneming of maatschappelijke organisatie;
 • het zaaknummer van de procedure.

Uitvoerige informatie over het doorzoeken van het register is te vinden op https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Het rechtstreeks doorzoeken of downloaden van grote hoeveelheden gegevens uit het insolventieregister is volgens de huidige wetgeving niet mogelijk.

Laatste update: 09/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.