Faillissements- en insolventieregisters

Slowakije

Deze pagina biedt een beknopt overzicht van het Slowaakse insolventieregister.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Welke gegevens bevat het Slowaakse insolventieregister?

Het insolventieregister (Register úpadcov) is een informatiesysteem van de overheid dat wordt aangeboden op de website van het ministerie van Justitie van de Republiek Slowakije en ook door dat ministerie wordt beheerd. Het insolventieregister bevat gegevens over insolventieprocedures, saneringsprocedures en schuldkwijtscheldingsprocedures overeenkomstig artikel 10a(2) van Wet nr. 7/2005 betreffende faillissement en sanering en tot wijziging van enkele andere wetten, zoals gewijzigd.

Het insolventieregister bevat de volgende informatie:

 1. informatie over procedures overeenkomstig Wet nr. 7/2005 met de volgende afzonderlijke gegevens:
  1. naam van de rechtbank:
  2. dossiernummer;
  3. naam en achternaam van de rechter die de zaak behandelt;
  4. de namen van de verzoeker en de schuldenaar; in het geval van
   4.1 een natuurlijk persoon, diens voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
   4.2 een natuurlijk persoon die bedrijfsactiviteiten verricht, de bedrijfsnaam, voor- en achternaam indien anders dan de bedrijfsnaam, registratienummer of een ander registratiekenmerk en vestigingsadres,
   4.3 een rechtspersoon, de bedrijfsnaam, registratienummer of een ander registratiekenmerk en bedrijfszetel;
  5. de naam van de aangestelde curator of bewindvoerder;
  6. kantooradres van de aangestelde curator of bewindvoerder;
  7. de datum waarop de insolventie- of saneringsprocedure werd ingeleid of de datum waarop bescherming tegen schuldeisers werd verleend;
  8. de datum van de faillietverklaring, goedkeuring van het saneringsplan of toewijzing van het aflossingsplan;
  9. de datum waarop de insolventie- of saneringsprocedure werd afgesloten;
  10. informatie die aangeeft of het al dan niet om een kleinschalig faillissement gaat;
  11. informatie over de vorderingen die met inachtneming van de desbetreffende inhoudelijke vereisten zijn ingediend;
  12. informatie over vorderingen die, met inachtneming van de desbetreffende inhoudelijke vereisten, als boedelvorderingen zijn ingediend;
  13. informatie over het door de bewindvoerder opgestelde voorlopige aflossingsplan;
  14. informatie over de activa van de schuldenaar, met inachtneming van de inhoudelijke vereisten betreffende de inventaris van boedelschulden;
  15. informatie over de vergadering van schuldeisers en de bijeenkomst van het comité van schuldeisers, met gegevens over de locatie, het tijdstip en het onderwerp van de vergadering, de voor- en achternaam van de schuldeisers als dat natuurlijke personen zijn, dan wel de bedrijfsnaam als het rechtspersonen zijn, informatie waaruit blijkt of de schuldeiser lid is van het comité van schuldeisers, informatie over de stemrechten van de schuldeiser en de notulen van de bijeenkomst van het comité van schuldeisers;
  16. informatie over de vergadering van schuldeisers in het geval van een insolventieprocedure krachtens Deel 4 van deze wet, inclusief gegevens over de locatie, het tijdstip en het onderwerp van de vergadering van schuldeisers;
  17. verdeling van de opbrengsten;
  18. datum van de beslissing inzake kwijting van de schuldenaar indien het faillissement is uitgesproken of een aflossingsplan is opgesteld conform Deel 4 van deze wet;
  19. informatie over het het aanstellen van een met toezicht belaste bewindvoerder;
  20. informatie over de uiterste termijnen waarbinnen de partijen bij de procedure vorderingen kunnen indienen in een procedure ingevolge deze wet;
  21. informatie waaruit blijkt of het de hoofdinsolventieprocedure, een secundaire insolventieprocedure of een territoriale insolventieprocedure conform bijzondere wetgeving betreft;
  22. informatie over de mogelijkheid tot het instellen van beroep conform bijzondere wetgeving;
  23. het terugvorderingspercentage voor zekergestelde en niet-zekergestelde schuldeisers in een overeenkomstig Deel 2 en Deel 3 van deze wet gevoerde procedure;
  24. het terugvorderingspercentage voor schuldeisers in een overeenkomstig Deel 4 van deze wet gevoerde procedure;
 2. een overzicht van insolvente partijen in het geval van een insolventieprocedure en een overzicht van schuldenaars in het geval van een saneringsprocedure, met inbegrip van de onder a.4 bedoelde gegevens;
 3. een overzicht van insolvente partijen in het geval van een overeenkomstig Deel 4 van deze wet gevoerde procedure, met inbegrip van de onder a.4 bedoelde gegevens;
 4. nadere informatie over de procedure overeenkomstig deze wet zoals die is gepubliceerd in het handelsjournaal (Obchodný vestník);
 5. informatie over de door de curator verleende diensten.

Is de toegang tot het Slowaakse insolventieregister kosteloos?

Ja, de toegang tot het insolventieregister is kosteloos en het kan kosteloos worden doorzocht.

Hoe kan het Slowaakse insolventieregister worden doorzocht?

De homepage van het insolventieregister bevat een zoekbalk waarin gebruikers de zoekterm rechtstreeks kunnen invoeren of de zoekopdracht kunnen specificeren als zij alleen in bepaalde categorieën informatie willen zoeken, bv. procedures, curatoren, activa of diensten.

De geschiedenis van het insolventieregister van de Slowaakse Republiek

Het systeem is sinds 7 december 2015 volledig operationeel.

Links

Insolventieregister

Laatste update: 27/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.