Faillissements- en insolventieregisters

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Het Spaanse insolventieregister

Openbare informatie over faillissementen en insolventieprocedures is een essentieel onderdeel van transparantie en rechtszekerheid. In Spanje wordt hierin voorzien door het openbare insolventieregister (Registro Público Concursal), zoals geregeld in artikel 198 van de Insolventiewet. Die wet werd ten uitvoer gelegd bij Koninklijk Besluit 892/2013 van 15 november 2013, krachtens hetwelk het openbare insolventieregister wordt beheerd door de Vereniging van registratoren (Colegio de Registradores), die ressorteert onder het ministerie van Justitie.

De doelstelling van het openbare insolventieregister is drievoudig:

  • verspreiding en publicatie van de beslissingen en stukken die zijn uitgevaardigd ingevolge de Insolventiewet, en van de in het kader van insolventieprocedures verrichte inschrijvingen in het register;
  • afstemming tussen de verschillende openbare registers waarin de insolventieverklaring en de voortgang van de procedure opgetekend moeten worden;
  • productie van het overzicht van faillissementscuratoren die aan de wettelijke eisen voldoen. Deze laatste functie is echter nog niet geïmplementeerd.

Het openbare insolventieregister is te vinden op een internetportaal: http://www.publicidadconcursal.es/.

Het openbare insolventieregister heeft tot doel om relevante informatie die in de loop van insolventieprocedures wordt gegenereerd, samen te brengen, en wel uitsluitend ten behoeve van de informatievoorziening en openbare bekendmaking.

Is de toegang tot het insolventieregister kosteloos?

De toegang tot het openbare insolventieregister is kosteloos.

Het insolventieregister doorzoeken

Het openbare insolventieregister bestaat uit vier afdelingen. Binnen die afdelingen is de informatie chronologisch gerangschikt volgens partij die onderworpen is aan de insolventieprocedure of volgens schuldenaar.

  1. Afdeling 1 (mededelingen inzake insolventie) bevat beslissingen die gepubliceerd moeten worden overeenkomstig artikel 23 van de insolventiewet en beslissingen tot het openen van onderhandelingen overeenkomstig artikel 5 bis van diezelfde wet. Verder bevat deze afdeling informatie over insolventieprocedures die in een andere lidstaat zijn ingeleid overeenkomstig de EU-wetgeving inzake insolventieprocedures.
  2. Afdeling 2 (informatie uit openbare registers) bevat onder meer annotaties en inschrijvingen, in een van de openbare registers, met betrekking tot de personen die zijn bedoeld in artikel 24 van de insolventiewet.
  3. Afdeling 3 (buitengerechtelijke schikkingen) bevat informatie over de stappen die zijn genomen om tot buitengerechtelijke schikkingen te komen inzake betalingen in het kader van Titel X van de insolventiewet en over de gerechtelijke goedkeuring van herfinancieringsovereenkomsten ingevolge de vierde aanvullende bepaling van de insolventiewet.
  4. Afdeling 4 (faillissementscuratoren en hun gemachtigde assistenten – moet nog worden opgesteld en ontwikkeld).

Gebruikers kunnen zoeken op zowel de naam van de insolvente schuldenaar als die van de faillissementscurator: op die manier vinden ze alle informatie die over deze personen in de verschillende afdelingen is opgeslagen.

De geschiedenis van het insolventieregister

In de insolventiewet uit 2003 was niet bepaald dat er, met het oog op de algemene informatieverstrekking over insolventieprocedures, een register moest worden opgesteld. De vraag naar zo'n register ontstond in het kader van de publicatieregeling die destijds deel uitmaakte van het Spaanse vennootschapsrecht, en die voorzag in de publicatie van mededelingen in de kranten met de hoogste oplage in de desbetreffende provincie. Steeds vaker leidde dat ertoe dat de procedure tot stilstand kwam, aangezien de publicatiekosten ten laste kwamen van de failliete boedel - die daar niet altijd toereikend voor was.

In artikel 198 van de insolventiewet werd bepaald dat er een openbaar register moest komen van verwijtbare faillissementen en van de aanstelling of uitsluiting van faillissementscuratoren. Met het oog op de veranderende economische situatie werd dat register vervolgens, krachtens Koninklijk Besluit 3/2009 van 29 maart 2009 inzake dringende maatregelen in de fiscaliteit, financiële kwesties en kwesties met betrekking tot insolventie, uitgebreid en omgedoopt tot het "openbaar insolventieregister". Sindsdien zijn de bepalingen meerdere malen aangepast en zijn er ook wijzigingen aangebracht in andere wetgeving omtrent de publicatie van bepaalde procedures via het register. De huidige regels tot tenuitvoerlegging van artikel 198 van de insolventiewet zijn neergelegd in Koninklijk Besluit 892/2013 van 15 november 2013 inzake het openbare insolventieregister.

Links

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.