Rejestry upadłości

Belgia

W tej sekcji znajdują się informacje na temat rejestrów upadłości w Belgii.

Autor treści:
Belgia

Jakie rejestry upadłości są dostępne w Belgii?

W Belgii należy odróżnić przedsiębiorstwa, które mogą być osobami prawnymi lub fizycznymi, od osób fizycznych, które nie są przedsiębiorstwami.

 • Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, funkcjonuje centralny krajowy rejestr upadłości, znany jako Centralny Rejestr Wypłacalności (Registre Central de la Solvabilité/Centraal Register Solvabiliteit) dotyczący przedsiębiorstw, wobec których toczy się postępowanie w związku z niewypłacalnością, mianowicie sądowe postępowanie restrukturyzacyjne (réorganisation judiciaire/gerechtelijke reorganisatie) lub postępowanie upadłościowe. https://www.regsol.be/.
 • Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, w Belgii funkcjonuje centralna baza danych, w której gromadzi się niektóre informacje dotyczące osób nadmiernie zadłużonych, które postanowiły rozpocząć procedurę zbiorowego uregulowania długów. Ta baza danych powstała przy Narodowym Banku Belgijskim (Banque Nationale de Belgique), ale nie jest publicznie dostępna.

Czy dostęp do belgijskiego rejestru upadłości jest płatny?

Nie, nie przewidziano żadnych opłat za korzystanie z rejestru.

Tak, obowiązują opłaty za wypełnienie niektórych dokumentów i zarządzanie aktami.

Zob. poniższa strona internetowa: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

W jaki sposób przeszukiwać belgijski rejestr upadłości?

W pierwszej kolejności należy utworzyć konto.

Każdy może wystąpić o wgląd do bieżących akt. Należy kliknąć „Demander l’accès à un dossier ouvert ” („Wniosek o wgląd do akt otwartych”) na stronie głównej. Wniosek o wgląd do akt rozpoznaje:

 • syndyk (curateur/curator) – w przypadku upadłości ogłoszonych przed 1 maja 2018 r.;
 • sędzia-komisarz (juge-commissaire/rechter-commissaris) – w przypadku upadłości ogłoszonych po 1 maja 2018 r.;
 • sędzia oddelegowany (juge délégué/gedelegeerd rechter) – w przypadku sądowego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli z wnioskiem o wgląd do akt występuje inna strona niż wierzyciel;
 • dłużnik (lub jego doradca) – w przypadku sądowego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli z wnioskiem o wgląd do akt występuje inna strona niż wierzyciel;
 • dłużnik w przypadku sądowego postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania upadłościowego wyłącznie wówczas, gdy:
  • z wnioskiem o wgląd do akt występuje doradca dłużnika,
  • dłużnik jest faktycznie związany z danymi aktami.

   Jeżeli z przedmiotowymi aktami nie jest związany żaden dłużnik, wnioski o wgląd do akt, z którym wystąpił doradca dłużnika, rozpoznają następujące osoby (zob. również powyżej):
  • sędzia oddelegowany (sądowe postępowanie restrukturyzacyjne),
  • sędzia-komisarz (w przypadku upadłości orzeczonych po 1 maja 2018 r.),
  • syndyk (w przypadku upadłości orzeczonych przed 1 maja 2018 r.).

Niezwłocznie po uwzględnieniu wniosku wnioskodawca otrzymuje wiadomość e-mail oraz powiadomienie. W przypadku oddalenia wniosku powiadomienie i wiadomość e-mail zawierają uzasadnienie tej decyzji.

Jeżeli wnioskodawca uzyskał wgląd do akt, które następnie zostały zarchiwizowane, może on nadal z nich korzystać w archiwum RegSol.

Jeżeli wnioskodawca nie uzyskał jeszcze wglądu do akt, które w międzyczasie zarchiwizowano, wniosek trafia do sekretariatu właściwego sądu ds. działalności gospodarczej (tribunal de l’entreprise/ondernemingsrechtbank), który może zaprosić wnioskodawcę do zapoznania się ze zarchiwizowanymi aktami w archiwum.

Okres objęty rejestrami upadłości w Belgii

Rejestr zawiera wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowań w związku z niewypłacalnością, tj. toczących się postępowań upadłościowych i sądowych postępowań restrukturyzacyjnych wszczętych od 1 maja 2018 r., o ile nie zostały one zamknięte.

Powiązane strony

RegSol

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.