Rejestry upadłości

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Krajowy Rejestr Upadłości jest publicznie dostępnym rejestrem elektronicznym, dzięki któremu wierzyciele i sądy mogą skuteczniej uzyskiwać informacje na temat toczących się postępowań upadłościowych. Rejestr ten pozwala również uniknąć wszczynania równoległych postępowań.

W dniu 26 czerwca 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło pierwszy etap projektu „System wzajemnego połączenia rejestrów upadłości”, częściowo finansowanego w ramach realizowanego przez Komisję Europejską programu instrumentu „Łącząc Europę” (w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych: CEF-TC-2016-2: europejski portal „e-Sprawiedliwość”). Chorwacja złożyła wniosek o uczestnictwo w programie jako członek konsorcjum wraz z Niemcami, Francją, Włochami i Rumunią.

Priorytetem instrumentu „Łącząc Europę” jest finansowanie i wdrażanie e-usług niezbędnych do komunikacji w ramach systemu wzajemnego połączenia rejestrów upadłości.

Rejestr upadłości ustanowiono zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Dane zawarte w rejestrze upadłości są aktualizowane co najmniej raz dziennie i obejmują:

  • postępowania przedupadłościowe i upadłościowe, w przypadku których decyzję o wszczęciu przyjęto nie wcześniej niż 1 września 2015 r.
  • konsumenckie postępowania upadłościowe, w przypadku których decyzję o wszczęciu przyjęto nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r.

W odniesieniu do wszystkich danych zawartych w rejestrze właściwy jest sąd rozstrzygający daną sprawę.

Na drugim etapie projektu „System wzajemnego połączenia rejestrów upadłości” krajowe rejestry upadłości zostaną wzajemnie połączone za pośrednictwem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.