Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Anglia i Walia

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat rejestru upadłości w Anglii i Walii.

Autor treści:
Anglia i Walia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie usługi świadczy Służba ds. Niewypłacalności dla Anglii i Walii (Insolvency Service of England and Wales)?

Ustawa nakłada na Służbę ds. Niewypłacalności dla Anglii i Walii obowiązek prowadzenia rejestrów dotyczących niewypłacalności osób fizycznych, ograniczeń wynikających z upadłości (banckruptcy restrictions) oraz ograniczeń związanych z umorzeniem długów (debt relief restrictions). Rejestr niewypłacalności osób fizycznych skupia dane z tych rejestrów i zawiera szczegółowe informacje dotyczące:

 • upadłości, co do których nie ogłoszono jeszcze absolutorium lub w sprawach, w których absolutorium ogłoszono w ostatnich trzech miesiącach;
 • postanowień dotyczących umorzenia długu, które obowiązują lub wygasły w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
 • obowiązujących dobrowolnych porozumień osób fizycznych i dobrowolnych porozumień zawieranych w trybie przyspieszonym, w tym tych, które wygasły w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
 • obowiązujących postanowień dotyczących ograniczeń wynikających z upadłości lub odpowiednich zobowiązań oraz tymczasowych postanowień dotyczących ograniczeń wynikających z upadłości;
 • obowiązujących postanowień dotyczących ograniczeń związanych z umorzeniem długu lub odpowiednich zobowiązań i tymczasowych postanowień dotyczących ograniczeń związanych z umorzeniem długu.

Czy dostęp do rejestru niewypłacalności osób fizycznych w Anglii i Walii jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr niewypłacalności osób fizycznych w Anglii i Walii?

Dostęp do rejestru jest możliwy na stronie internetowej Służby ds. Niewypłacalności. Aby z niego skorzystać, należy otworzyć zakładkę „Find someone”. Klikając na łącze rejestr niewypłacalności osób fizycznych, można przeszukiwać rejestr według imienia i nazwiska osób lub nazwy handlowej podmiotu.

Historia rejestru niewypłacalności w Anglii i Walii

Służba ds. Niewypłacalności jest agencją wykonawczą Ministerstwa Działalności Gospodarczej, Innowacji i Umiejętności (Department for Business, Innovation and Skills). Za pośrednictwem urzędowego syndyka:

 • zarządza sprawami podmiotów, które ogłosiły upadłość, osób fizycznych podlegających postanowieniom dotyczącym ograniczeń związanych z umorzeniem długu, spółek osobowych i handlowych rozwiązanych przez sąd oraz ustala przyczyny ich niewypłacalności, a także analizuje ich sprawy;
 • działa jako syndyk/likwidator, gdy nie wyznaczono osoby z sektora prywatnego zajmującej się upadłościami;
 • działa jako doradca i nadzorca ds. upadłości (nominee and supervisor) w przypadku zawierania dobrowolnego porozumienia przez osoby fizyczne w trybie przyspieszonym.

Ponadto organ ten:

 • przedstawia sprawozdania na temat uchybień podmiotów, które ogłosiły upadłość, i osób fizycznych podlegających postanowieniom dotyczącym ograniczeń związanych z umorzeniem długu, oraz członków organów spółek;
 • podejmuje czynności w zakresie pozbawiania uprawnień członków organów spółek we wszystkich przypadkach niedopełnienia wymogów przez te podmioty;
 • zajmuje się postanowieniami o upadłości i postanowieniami o umorzeniu długu oraz zobowiązaniami;
 • nadaje uprawnienia praktykom zajmującym się niewypłacalnością i reguluje ich działalność zawodową;
 • ustala i wypłaca należne ustawowo kwoty odpraw w przypadku, gdy pracodawca jest zgodnie z prawem uznany za niewypłacalnego;
 • prowadzi rachunki i świadczy usługi inwestycyjne w przypadku majątków objętych upadłością oraz likwidacją;
 • prowadzi poufne dochodzenia w celu dokonania ustaleń faktycznych dotyczące spółek, jeżeli jest to w interesie publicznym;
 • doradza ministrom i ministerstwom oraz agencjom rządowych w sprawach dotyczących niewypłacalności, zwolnień oraz innych powiązanych zagadnień;
 • udziela obywatelom informacji dotyczących niewypłacalności, zwolnień i dochodzeń za pośrednictwem strony internetowej, publikacji i linii telefonicznej, w której można uzyskać informacje na temat niewypłacalności (Insolvency Enquiry Line).

Zastrzeżenie prawne dotyczące rejestru niewypłacalności w Anglii i Walii

Zastrzeżenie prawne na stronie internetowej stanowi, co następuje:

„Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność przedstawionych informacji, mogą wystąpić sporadyczne błędy. W przypadku zauważenia informacji, które wydają się nieprawidłowe lub niepełne, prosimy o kontakt za pomocą łączy służących przekazywaniu informacji zwrotnych zawartych na tej stronie, abyśmy mogli zająć się tą sprawą i odpowiednio skorygować bazę danych.

Służba ds. Niewypłacalności nie może przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia wynikające z niedbalstwa lub innego powodu. Prosimy pamiętać, że Służba ds. Niewypłacalności i urzędowi syndycy nie mogą udzielać porad prawnych ani finansowych. O porady takie należy zwracać się do Biura Porad Obywatelskich (Citizen's Advice Bureau), adwokata, wykwalifikowanego księgowego, mającej odpowiednie uprawnienia osoby prowadzącej działalności w zakresie niewypłacalności, renomowanego doradcy finansowego lub ośrodka doradczego.

Rejestr niewypłacalności osób fizycznych jest publicznie dostępnym rejestrem, przy czym Służba ds. Niewypłacalności nie potwierdza ani nie zaciąga żadnych zobowiązań dotyczących wykorzystywania w jakikolwiek sposób danych zawartych w rejestrze przez strony trzecie”.

Powiązane strony

Służba ds. Niewypłacalności

Rejestr niewypłacalności osób fizycznych

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2014

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.