Rejestry upadłości

Estonia

Na tej stronie przedstawiono krótki przegląd informacji na temat upadłości, które można uzyskać w estońskim rejestrze działalności gospodarczej oraz na stronie internetowej służącej do publikacji estońskich ogłoszeń urzędowych (Ametlikud Teadaanded).

Autor treści:
Estonia

Jakie informacje na temat upadłości są dostępne w Estonii?

W Estonii nie ma odrębnego rejestru upadłości, lecz informacje na temat postępowań upadłościowych i postępowań w sprawie restrukturyzacji długu osób fizycznych i osób prawnych są dostępne na urzędowej stronie internetowej Ametlikud Teadaanded. Ponadto estoński rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji zawierają informacje dotyczące upadłości osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Poniżej przedstawiono przykłady informacji, jakie sądy i syndycy masy upadłości wprowadzają do Ametlikud Teadaanded:

 • czas i miejsce rozpatrywania wniosku o upadłość oraz zawiadomienie o zakazie zbywania majątku;
 • zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości;
 • zawiadomienie o ogólnym zgromadzeniu wierzycieli;
 • zawiadomienie o zatwierdzeniu wniosku w sprawie wstępnego podziału majątku;
 • zawiadomienie o zakończeniu postępowania upadłościowego;
 • zawiadomienie o zatwierdzeniu planu restrukturyzacji długu.

Pełen wykaz ogłoszeń podlegających publikacji znajduje się na stronie internetowej Ametlikud Teadaanded.

Poniższe informacje wprowadza się do estońskiego rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji na podstawie orzeczenia sądu:

 • informację o zakończeniu postępowania upadłościowego bez ogłoszenia upadłości;
 • informację o ogłoszeniu upadłości wraz ze wskazaniem nazwiska oraz osobistego kodu identyfikacyjnego syndyka masy upadłości, a także adnotację stwierdzającą, że osoba ta jest uprawniona do reprezentowania spółki;
 • informację o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości wraz z adnotacją dotyczącą kontynuacji działalności spółki;
 • informację o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz wykreśleniu spółki z rejestru;
 • informację o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz wykreśleniu spółki z rejestru lub też podjęciu decyzji w sprawie kontynuacji jej działalności;
 • informację o zawarciu układu w postępowaniu upadłościowym oraz okresie jego obowiązywania, wraz z adnotacją o kontynuacji działalności spółki;
 • informację o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz ponownym otwarciu postępowania upadłościowego, z adnotacją, że do reprezentowania spółki uprawniony jest syndyk masy upadłości;
 • informację o wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz zwolnieniu syndyka masy upadłości z pełnionej funkcji;
 • informację o wyznaczeniu zarządcy puli aktywów stanowiących zabezpieczenie zgodnie z ustawą o obligacjach zabezpieczonych, wraz z jego imieniem, nazwiskiem i osobistym kodem identyfikacyjnym, oraz adnotację, że zarządca ten jest uprawniony do reprezentowania instytucji kredytowej w kwestiach dotyczących zarządzania portfelem obligacji zabezpieczonych i ich zbywania.

Do rejestru nie wprowadza się szczegółowych informacji na temat zakazów handlu nałożonych na dłużnika lub jego pełnomocnika lub zakazów prowadzenia działalności gospodarczej orzeczonych wobec takiej osoby.

Estoński rejestr działalności gospodarczej zawiera następujące informacje na temat osób prawnych, które ogłosiły upadłość:

 • oznaczenie osoby prawnej;
 • numer w rejestrze;
 • adres;
 • informacje dotyczące syndyka masy upadłości;
 • informacje dotyczące członka zarządu;
 • informacje dotyczące zarządcy puli aktywów stanowiących zabezpieczenie;
 • datę postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz jego sygnaturę lub oznaczenie sprawy w postępowaniu cywilnym.

Czy dostęp do informacji o upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze można uzyskać w internecie oraz w kancelariach notarialnych.

Dostęp do Ametlikud Teadaanded jest bezpłatny.

Nie pobiera się opłaty za internetowe wyszukiwania dotyczące osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz oddziałów zagranicznych podmiotów gospodarczych, informacje na temat postępowań sądowych ani dostęp do danych znajdujących się w karcie rejestracyjnej. Opłata obowiązuje jednak w przypadku innych wyszukiwań, w tym w ramach historycznych danych znajdujących się w kartach rejestracyjnych. Płatny jest również dostęp do sprawozdań rocznych, umów spółki oraz innych dokumentów. Stawki opłat za korzystanie z elektronicznych danych zgromadzonych w rejestrze działalności gospodarczej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Kancelarie notarialne umożliwiają płatny dostęp do danych i dokumentów zgromadzonych w rejestrze. Wysokość tych opłat określa ustawa o opłatach notarialnych. Zgodnie z ustawą o notariacie izba notarialna ma zapewnić bezpłatny dostęp do akt publicznych i akt przedsiębiorstw w kancelarii notarialnej w prowincjach Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa i Ida-Virumaa.

Szczegółowe informacje na temat wydanych zakazów handlu są dostępne online.

W jaki sposób można wyszukać informacje na temat upadłości?

Na stronie Ametlikud Teadaanded można wyszukiwać informacje na temat upadłości osoby prawnej lub osoby fizycznej, posługując się kryterium nazwy, nazwiska lub osobistego kodu identyfikacyjnego / numeru w rejestrze. Na głównej stronie można również wyszukiwać informacje za pomocą haseł. Wszystkie opublikowane ogłoszenia dotyczące postępowań upadłościowych można łatwo znaleźć, posługując się funkcją wyszukiwania. Po zakończeniu postępowania ogłoszenia są archiwizowane, z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących zakończenia postępowania, które pozostają dostępne na stronie przez trzy lata.

W elektronicznym rejestrze przedsiębiorców (E-äriregister) można wyszukiwać osoby prawne lub osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek według nazwy handlowej, nazwiska lub numeru w rejestrze. Widoczny tam status osoby prawnej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek wskazuje na to, czy dana osoba znajduje się w stanie upadłości.

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców jest połączony z interfejsem systemu przeszukiwania rejestrów upadłości w ramach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”, dzięki któremu przedsiębiorcy, kredytodawcy i inwestorzy pragnący zainwestować w innym państwie członkowskim mogą sprawdzić podstawowe informacje bezpośrednio w rejestrze upadłości innego państwa. W wyniku wprowadzonego wielojęzycznego rozwiązania proces uzyskiwania informacji na temat upadłości w wymiarze transgranicznym jest bardziej przejrzysty, a same informacje łatwiej wyszukać. Dostęp do informacji jest bezpłatny. Portal ma funkcję wyszukiwania prostego, umożliwiającą wyszukiwanie we wszystkich wzajemnie połączonych rejestrach według nazwy dłużnika, jak również funkcję wyszukiwania zaawansowanego, w przypadku której kryteria wyszukiwania zależą od państwa prowadzącego dany rejestr. W przyszłości (prawdopodobnie w 2021 r.) strona Ametlikud Teadaanded zostanie połączona z portalem „e-Sprawiedliwość”, który zawiera obowiązkowe informacje o publikacji postępowań upadłościowych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848.

W przypadku Estonii wyszukiwanie jest możliwe według nazwy dłużnika oraz według osobistego kodu identyfikacyjnego/numeru w rejestrze.

Historia informacji o upadłości

W Estonii informacje na temat upadłości są udostępniane od 1 września 1995 r.

Ostatnia aktualizacja: 06/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.