Rejestry upadłości

Węgry

W tej części przedstawiono w zarysie węgierski rejestr upadłości.

Autor treści:
Węgry

Jakie informacje można znaleźć w węgierskim rejestrze upadłości?

Rząd węgierski powołał Służbę ds. Informacji o Spółkach i Elektronicznego Rejestrowania Spółek (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) przy Ministerstwie Sprawiedliwości, która pełni funkcję organu odpowiedzialnego za ustanowienie i prowadzenie rejestru upadłości.

Organ ten wykonuje swoje zadania w zakresie przetwarzania danych, opracowywania rozwiązań informatycznych i obsługi technicznej oraz zadania techniczne w dziedzinie bezpieczeństwa baz danych za pośrednictwem węgierskiego dziennika urzędowego (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság).

Rejestr upadłości jest dostępny pod adresem https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Rejestr upadłości zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wobec których wszczęto postępowanie w związku z niewypłacalnością na Węgrzech.

Postępowania w związku z niewypłacalnością na Węgrzech reguluje ustawa XLIX z 1991 r. o postępowaniu upadłościowym i likwidacyjnym. Ustawa CLXXV z 2011 r. o organizacjach społeczeństwa obywatelskiego reguluje postępowanie upadłościowe i likwidacyjne wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszeń i fundacji), ale wszystkie inne kwestie podlegają ustawie XLIX z 1991 r.

Czy dostęp do węgierskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Uzyskanie dostępu do danych znajdujących się w rejestrze upadłości nie wiąże się z koniecznością uiszczenia żadnych opłat ani poniesienia żadnych wydatków. Każdy, kto korzysta z rejestru upadłości, musi z wyprzedzeniem oświadczyć, że dane wyszukiwane w rejestrze nie zostaną wykorzystane do celów komercyjnych ani do utworzenia bazy danych służącej do takich celów.

Zgodnie z § 6/N ustawy XLIX z 1991 r. rejestr zawiera następujące informacje:

 • datę wszczęcia postępowania w związku z niewypłacalnością;
 • oznaczenie sądu, który wszczął postępowanie w związku z niewypłacalnością, oraz sygnaturę sprawy;
 • określenie podtypu wszczętego postępowania w związku z niewypłacalnością – na Węgrzech będzie to postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne;
 • wskazanie przepisów dotyczących jurysdykcji dopuszczających możliwość wszczęcia postępowania (główne postępowanie upadłościowe lub wtórne postępowanie upadłościowe);
 • jeżeli dłużnik jest spółką lub inną osobą prawną, nazwę dłużnika, numer rejestracyjny, adres siedziby lub – jeżeli nie jest tożsamy – adres do doręczeń;
 • imię i nazwisko, adres do doręczeń lub adres e-mail zarządcy (syndyka lub likwidatora) wyznaczonego w postępowaniu;
 • w stosownych przypadkach wskazanie terminu na zgłoszenie wierzytelności lub odesłanie do kryteriów, zgodnie z którymi wyznacza się ten termin;
 • w stosownych przypadkach termin zakończenia głównego postępowania upadłościowego;
 • oznaczenie sądu, do którego można wnieść zażalenie na postanowienie o wszczęciu postępowania w związku z niewypłacalnością zgodnie z art. 5, oraz – w stosownych przypadkach – termin na wniesienie takiego zażalenia lub odesłanie do kryteriów, zgodnie z którymi wyznacza się ten termin;
 • informacje o wszczęciu i zakończeniu postępowania o stwierdzenie bezskuteczności czynności dotyczących majątku dłużnika, oznaczenie sądu prowadzącego postępowanie i sygnaturę sprawy;
 • informacje o wszczęciu i zakończeniu postępowania służącego ustaleniu zakresu odpowiedzialności obecnych i byłych dyrektorów dłużnika, jego wspólników lub właścicieli z tytułu podejmowanych przez nich działań na szkodę wierzycieli, oznaczenie sądu prowadzącego postępowanie i sygnaturę sprawy;
 • informacje o tym, czy postępowanie przeprowadzono w trybie uproszczonego postępowania likwidacyjnego.

W jaki sposób przeszukiwać węgierski rejestr upadłości

Kryteria wyszukiwania można wybrać z menu rozwijanego. Za pomocą menu rozwijanego można przeszukiwać rejestr upadłości według jednego z następujących kryteriów:

 • imienia i nazwiska / nazwy dłużnika;
 • numeru rejestracyjnego spółki / organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • sygnatury sprawy.

Szczegółowe informacje na temat przeszukiwania rejestru upadłości zamieszczono pod adresem https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości bezpośredniego wyszukiwania dużych ilości danych w rejestrze upadłości ani pobierania dużych ilości danych z tego rejestru.

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.