Rejestry upadłości

Irlandia

W tej sekcji zawarto informacje na temat rejestru upadłości w Irlandii.

Autor treści:
Irlandia

Irlandzka Służba ds. Niewypłacalności (Insolvency Service of Ireland, ISI) jest niezależnym organem ustawowym utworzonym 1 marca 2013 r. Celem tej służby jest przywracanie wypłacalności osób, które stały się niewypłacalne.

ISI wykonuje swoje kompetencje w szeregu obszarów działalności. Obejmują one:

 • zarządzanie sprawami,
 • postępowania upadłościowe,
 • regulacje i politykę
 • oraz sprawy prawne
 • i korporacyjne.

Zgodnie z ustawą o niewypłacalności osób fizycznych ISI publikuje w swoich rejestrach przedstawione poniżej informacje. (Uwaga, rejestry ISI nie są dostępne w przeglądarkach Internet Explorer/Edge. Sugerujemy, aby na potrzeby przeglądania rejestrów korzystać z przeglądarek Chrome, Firefox lub Safari.)

Świadectwa ochronne

Jeżeli wydano świadectwo ochronne na podstawie sekcji 61 ustawy o niewypłacalności osób fizycznych z 2012 r. („ustawa”), Irlandzka Służba ds. Niewypłacalności ma obowiązek odnotowania, poza informacjami określonymi w rozporządzeniach z 2012 r. dotyczących ustawy o niewypłacalności osób fizycznych z 2012 r. (Dodatkowe informacje, które powinny być zawarte w rejestrach) (S.I. 356 z 2013 r.), następujących informacji:

 • imienia i nazwiska oraz adresu dłużnika, a także daty wydania świadectwa ochronnego,
 • w stosownych przypadkach przedłużenia ważności świadectwa przewidzianego w sekcji 61 ustawy,
 • w stosownych przypadkach faktu wydania przez sąd postanowienia na podstawie sekcji 63 ustawy oraz imienia i nazwiska/nazwy wierzyciela, w odniesieniu do którego wydano przedmiotowe postanowienie, oraz
 • daty upływu ważności świadectwa ochronnego, zgodnie z rozdziałem 3 ustawy.
 • Rejestr świadectw ochronnych

Rejestr zawiadomień o umorzeniu długu

Zgodnie z sekcją 33 ust. 4 ustawy o niewypłacalności osób fizycznych z 2012 r. ISI ma obowiązek odnotowywania w rejestrze zawiadomień o umorzeniu długu:

 • faktu wydania zawiadomienia o umorzeniu długu,
 • daty wydania zawiadomienia o umorzeniu długu,
 • imienia i nazwiska oraz adresu zainteresowanego dłużnika oraz
 • wszelkich innych szczegółowych informacji określonych w sekcji 133 ust. 3 lit. b).
 • Rejestr zawiadomień o umorzeniu długu

Rejestr układów w sprawie spłaty zadłużenia

Zgodnie z sekcją 76 ust. 1 ustawy o niewypłacalności osób fizycznych z 2012 r. ISI ma obowiązek odnotowywania w rejestrze układów w sprawie spłaty zadłużenia:

 • szczegółowych informacji o wyniku głosowania przeprowadzonego podczas zgromadzenia wierzycieli,
 • faktu zawarcia układu w sprawie spłaty zadłużenia,
 • w stosownych przypadkach wszelkich zmian w danym układzie w sprawie spłaty zadłużenia,
 • w stosownych przypadkach otrzymania przez ISI powiadomienia o niedotrzymaniu warunków układu,
 • pomyślnego wypełnienia postanowień układu.
 • Rejestr układów w sprawie spłaty zadłużenia

Rejestr układów w sprawie niewypłacalności osób fizycznych

Zgodnie z sekcją 113 ust. 1 ustawy o niewypłacalności osób fizycznych z 2012 r. ISI ma obowiązek zachowania zgodności z przepisami, odnotowując w rejestrze układów w sprawie niewypłacalności osób fizycznych:

 • fakt zawarcia układu w sprawie niewypłacalności osoby fizycznej,
 • szczegółowe informacje o wyniku głosowania przeprowadzonego podczas zgromadzenia wierzycieli,
 • w stosownych przypadkach wszelkie zmiany w danym układzie w sprawie niewypłacalności osoby fizycznej,
 • w stosownych przypadkach otrzymanie przez ISI powiadomienia o niedotrzymaniu warunków układu,
 • pomyślne wypełnienie postanowień układu
 • Rejestr układów w sprawie niewypłacalności osób fizycznych
Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.