Konkurzní a insolvenční rejstříky

Niderlandy

Tato stránka podává stručný přehled o nizozemském insolvenčním rejstříku.

Autor treści:
Niderlandy

Jaké informace obsahuje nizozemský insolvenční rejstřík?

V Nizozemsku se insolvence řeší pěti způsoby:

 • konkursem,
 • moratoriem (neboli „odkladem platby“),
 • oddlužením fyzických osob,
 • otevřeným řízením o vyrovnání bez konkurzu,
 • uzavřeným řízením o vyrovnání bez konkurzu.

O těchto typech insolvenčních řízení rozhodují soudy. Ty také odpovídají za (automatizované) předávání oznámení o těchto insolvenčních řízeních Radě pro soudnictví (Raad voor de rechtspraak). Oznámení se neprovádí u uzavřených řízení o vyrovnání bez konkurzu, a to z důvodu jejich uzavřeného charakteru. Rada pro soudnictví tato oznámení používá pro účely Ústředního insolvenčního rejstříku (Centraal Insolventieregister – CIR).

CIR obsahuje všechny informace ze zveřejněných oznámení o insolvenci, včetně:

 • osobních údajů,
 • obchodních firem a názvů,
 • identifikačních čísel subjektů (KvK-nummer),
 • údajů o administrátorovi a správci,
 • veškerých předcházejících oznámení.

Pokud jde o moratoria a oddlužení, uchovávají soudy informace o nich též ve svých vlastních rejstřících.

Právní výhrada nizozemského insolvenčního rejstříku

Ústřední insolvenční rejstřík obsahuje informace o konkurzech, moratoriích, oddlužení fyzických osob a otevřených řízeních o vyrovnání bez konkurzu, které předávají jednotlivé soudy.

Je přístup do nizozemského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Ano, přístup je bezplatný.

Online přístup do CIR není nikterak omezen.

Pro profesní uživatele je k dispozici webová služba, která urychluje ověřování nejnovějších oznámení zveřejněných v rejstříku.

Jak vyhledávat v nizozemském insolvenčním rejstříku?

Fyzické osoby lze vyhledávat pouze podle:

 • jména a data narození,
 • jména, poštovního směrovacího čísla a čísla domu,
 • data narození, poštovního směrovacího čísla a čísla domu.

Právnické osoby / obchodní firmy lze vyhledávat podle:

 • názvu právnické osoby / obchodní firmy,
 • identifikačního čísla subjektu (KvK-nummer)
 • poštovního směrovacího čísla a čísla domu nebo čísla poštovní schránky.

Vyhledávat lze rovněž podle data, soudu, typu oznámení, jednacího čísla oznámení (publicatiekenmerk) nebo insolvenčního čísla (insolventienummer).

CIR poskytuje samostatný přehled o otevřených řízeních o vyrovnání bez konkurzu.

Historie nizozemského insolvenčního rejstříku

CIR vznikl dne 1. ledna 2005. V CIR lze konzultovat všechny případy zahájené nebo oznámené po uvedeném dni, a to až šest měsíců po ukončení insolvenčního řízení.

Související odkazy

Ústřední insolvenční rejstřík Nizozemska

Poslední aktualizace: 24/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.