Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Niderlandy

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζεται μια σύντομη εισαγωγή στο μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών.

Autor treści:
Niderlandy

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών;

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν πέντε είδη διαδικασιών αφερεγγυότητας:

 • Πτώχευση
 • Παύση πληρωμών (καθώς και «αναβολή πληρωμής»)
 • Διαγραφή χρεών φυσικών προσώπων
 • Ανοικτή διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
 • Κλειστή διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες αφερεγγυότητας. Είναι επίσης αρμόδια για την (αυτοματοποιημένη) διαβίβαση ανακοινώσεων σχετικά με αυτές τις διαδικασίες αφερεγγυότητας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Μόνο για την κλειστή διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού δεν εκδίδονται ανακοινώσεις λόγω του κλειστού χαρακτήρα. Το Δικαστικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί αυτές τις ανακοινώσεις για το κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας (Centraal Insolventieregister-CIR).

Το CIR περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με δημοσιευμένες ανακοινώσεις περιπτώσεων αφερεγγυότητας, όπως μεταξύ άλλων:

 • Προσωπικά δεδομένα
 • Εμπορικές επωνυμίες
 • Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου (KvK)
 • Δεδομένα για τους συνδίκους πτώχευσης και τους προσωρινούς διαχειριστές
 • Όλες οι προηγούμενες ανακοινώσεις

Για την παύση πληρωμών και τη διαγραφή χρεών, τα δικαστήρια διατηρούν επίσης τις πληροφορίες αυτές στα μητρώα τους.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης του μητρώου αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών

Το κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας (Centraal Insolventieregister) περιέχει στοιχεία σχετικά με πτωχεύσεις, παύσεις πληρωμών, διαγραφές χρεών φυσικών προσώπων (ιδιωτών) και ανοικτές διαδικασίες πτωχευτικού συμβιβασμού, που διαβιβάστηκαν από τα διάφορα πρωτοδικεία.

Η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών είναι δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση είναι δωρεάν.

Δεν ισχύει κανένας περιορισμός στη διαδικτυακή πρόσβαση στο CIR.

Για τις επιχειρήσεις είναι διαθέσιμη διαδικτυακή υπηρεσία, ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται γρήγορα για τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις στο μητρώο.

Πώς μπορώ να κάνω αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών;

Η αναζήτηση φυσικών προσώπων είναι δυνατή μόνο με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

 • Όνομα και ημερομηνία γέννησης
 • Όνομα, ταχυδρομικός κώδικας και αριθμός οδού
 • Ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομικός κώδικας και αριθμός οδού

Η αναζήτηση νομικών οντοτήτων / διακριτικών τίτλων είναι δυνατή με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

 • Επωνυμία της νομικής οντότητας / διακριτικός τίτλος
 • Αριθμός εμπορικού επιμελητηρίου
 • Ταχυδρομικός κώδικας και αριθμός κατοικίας / αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας

Είναι επίσης δυνατή η αναζήτηση βάσει ημερομηνίας, πρωτοδικείου, είδους δημοσίευσης, στοιχείων δημοσίευσης ή αριθμού της υπόθεσης αφερεγγυότητας.

Το CIR περιλαμβάνει χωριστή επισκόπηση των ανοικτών διαδικασιών πτωχευτικού συμβιβασμού.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών

Το CIR δημιουργήθηκε επισήμως την 1η Ιανουαρίου 2005. Μπορείτε να συμβουλευτείτε όλες τις υποθέσεις που προκύπτουν ή δημοσιεύονται μετά την ημερομηνία αυτή στο CIR έως έξι μήνες μετά την περάτωση της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας των Κάτω Χωρών

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.