Rejestry upadłości

Polska

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do polskiego rejestru upadłości

Autor treści:
Polska

Jakie możliwości zapewnia polski rejestr upadłości?

Polski rejestr upadłości funkcjonujący pod nazwą Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony jest przez Minister Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Rejestr funkcjonuje od 1 grudnia 2021 r. i zastąpił wcześniej funkcjonujący rejestr dłużników niewypłacalnych będący elementem Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr stanowi źródło informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. W rejestrze ujawniane są informacje o:

 1. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których są albo były prowadzone postępowania:
  1. restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w rozumieniu art. 491(25) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
  2. upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
  3. zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
  4. w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
 2. wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
 3. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej "komornikiem", lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 4. osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zawarte w rejestrze informacje dostępne są w języku polskim.

Czy dostęp do polskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać polski rejestr upadłości

Z danymi zawartymi w rejestrze można zapoznać się za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę podmiotową urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Wyszukiwanie podmiotów w rejestrze jest możliwe po podaniu pełnej sygnatury postępowania.

Możliwe także jest przeszukanie rejestru poprzez podanie:

1) firmy lub identyfikatora, tj. PESEL, NIP albo innego identyfikator lub imienia i nazwiska

 • w przypadku przeszukania katalogu zawierającego dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

2) identyfikatora, tj. PESEL, NIP albo innego identyfikatora

 • w przypadku przeszukania katalogu zawierającego dane osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;

3) nazwy podmiotu lub identyfikator, tj. KRS, NIP albo inny identyfikator

 • w przypadku przeszukania katalogu zawierającego dane podmiotów niebędących osobami fizycznymi.
Ostatnia aktualizacja: 14/07/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.