Rejestry upadłości

Rumunia

W tej części przedstawiono w zarysie Biuletyn Postępowań Upadłościowych – rumuński rejestr upadłości, prowadzony przez Biuro Krajowego Rejestru Handlowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Autor treści:
Rumunia

Jakie informacje można znaleźć w rumuńskim rejestrze upadłości?

Postępowania upadłościowe w Rumunii

W Biuletynie Postępowań Upadłościowych (Buletinul procedurilor de insolvență – BPI) publikowanym w wersji elektronicznej przez Biuro Krajowego Rejestru Handlowego rejestruje się wezwania do stawienia się przed sądem, komunikaty, zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia oraz adnotacje o pismach sądowych wydawanych przez sądy i syndyków/likwidatorów w toku postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą nr 85/2014 o zapobieganiu upadłości i postępowaniu upadłościowym.

Sekcja „Dłużnicy – osoby fizyczne, których zobowiązania nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” to część Biuletynu Postępowań Upadłościowych, publikowanego w wersji elektronicznej przez Biuro Krajowego Rejestru Handlowego, w której publikowane są, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, decyzje komitetu ds. upadłości i orzeczenia sądu, jak również inne akty, których obowiązek opublikowania wynika z ustawy nr 151/2015 o niewypłacalności osób fizycznych;

Postępowanie upadłościowe wobec osób prawnych:

Ogólne postępowanie upadłościowe ma zastosowanie do:

1. przedsiębiorstw (wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą), z wyjątkiem osób wykonujących wolne zawody oraz osób objętych przepisami szczególnymi dotyczącymi niewypłacalności.

Uproszczone postępowanie upadłościowe ma zastosowanie do:

1. przedsiębiorstw;

 • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
 • przedsiębiorstw jednoosobowych i przedsiębiorstw rodzinnych;

2. dłużników, którzy spełniają szereg określonych przesłanek, mianowicie:

 • nie posiadają żadnego majątku;
 • nie można odnaleźć ich dokumentów założycielskich ani księgowych;
 • nie można znaleźć ich zarządcy;
 • ich siedziba już nie istnieje lub różni się od siedziby zgłoszonej do rejestru handlowego; nie złożyli wymaganych prawem dokumentów;
 • ich przedsiębiorstwo rozwiązano przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania;
 • zgłosili zamiar przeprowadzenia dobrowolnej likwidacji lub nie są uprawnieni do objęcia sądowym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Od końca czerwca 2014 r. postępowania upadłościowe osób prawnych reguluje ustawa nr 85/2014 o zapobieganiu upadłości i postępowaniu upadłościowym, której przepisy mają zastosowanie do postępowań wszczętych po jej wejściu w życie. Postępowania, które wszczęto przed wejściem w życie ustawy nr 85/2014, nadal podlegają przepisom ustawy nr 85/2006 o postępowaniu upadłościowym.

Postępowanie w związku z niewypłacalnością osób fizycznych, regulowane przepisami ustawy nr 151/2015 o niewypłacalności osób fizycznych, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 r., stosuje się wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, którego zobowiązania nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej i który:

 • miał miejsce zamieszkania / miejsce pobytu / miejsce zwykłego pobytu w Rumunii przez co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • jest niewypłacalny;
 • łączna kwota niespłaconych przez niego zobowiązań jest co najmniej równa wartości 15 płac minimalnych dla danej gospodarki.

Postępowanie w związku z niewypłacalnością osób fizycznych może mieć następujące formy:

 • postępowanie na podstawie planu spłaty zadłużenia;
 • sądowe postępowanie upadłościowe polegające na likwidacji majątku;
 • uproszczone postępowanie upadłościowe.

Biuletyn Postępowań Upadłościowych

Jakie zawiera informacje?

Biuletyn Postępowań Upadłościowych zawiera wszystkie pisma sądowe wydawane przez sądy i syndyków/likwidatorów w toku postępowania upadłościowego, mianowicie:

 • wezwania do stawienia się przed sądem;
 • komunikaty;
 • zawiadomienia;
 • zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia;
 • orzeczenia sądu;
 • inne dokumenty procesowe wymagane przepisami prawa (sprawozdania sporządzone przez syndyka/likwidatora, sądowe plany restrukturyzacyjne, ogłoszenia).

Sekcja „Dłużnicy – osoby fizyczne, których zobowiązania nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” w Biuletynie Postępowań Upadłościowych zawiera dokumenty procesowe, które podlegają opublikowaniu zgodnie z ustawą nr 151/2015 o niewypłacalności osób fizycznych.

W jaki sposób zorganizowana jest strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych?

Strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych umożliwia dostęp do takich elementów, jak:

 • bezpłatne informacje;
 • informacje dotyczące struktury Biura Krajowego Rejestru Handlowego, Dyrekcji Biuletynu Postępowań Upadłościowych;
 • przepisy szczególne, formularze dotyczące opublikowania informacji w BPI lub otrzymywania informacji z BPI oraz dokumenty procesowe.

Strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych (BPI) zawiera następujące sekcje:

 • informacje o powstaniu BPI;
 • akty ustawodawcze;
 • struktura organizacyjna Biura Krajowego Rejestru Handlowego i biur rejestru handlowego przy sądach krajowych oraz BPI;
 • słownik prawniczy (niewypłacalność);
 • dane statystyczne BPI;
 • opłaty;
 • dane kontaktowe.

Formularze dotyczące Biuletynu Postępowań Upadłościowych są dostępne w portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego, w sekcji poświęconej Biuletynowi Postępowań Upadłościowych. Struktura biuletynu jest następująca:

1. Serwisy BPI:

 • „Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” (usług odpłatna);
 • „Streszczenie wydania BPI” (informacje nieodpłatne);
 • „Osoby opublikowane w BPI” (informacje nieodpłatne);

2. Formularze dotyczące publikacji w BPI:

 • formularze online do opublikowania informacji w BPI;
 • formularze offline do opublikowania informacji w BPI;

3. Formularze dotyczące działalności informacyjnej BPI:

 • formularze online służące do otrzymywania informacji z BPI;
 • formularze offline służące do otrzymywania informacji z BPI.

4. Dane statystyczne

Czy dostęp do rumuńskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest publikowany w formie elektronicznej. Dostęp do jego elektronicznej wersji można uzyskać za pośrednictwem:

Dostęp do usług świadczonych przez BPI podlega różnym uwarunkowaniom:

 • użytkownicy mogą uzyskać dostęp do oficjalnej strony internetowej Biuletynu Postępowań Upadłościowych bezpłatnie i bez rejestracji;
 • dostęp do portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego wymaga rejestracji użytkownika;
 • dostęp do „Biuletynu Postępowań Upadłościowych online” uzyskuje się po zarejestrowaniu jako użytkownik i opłaceniu abonamentu;
 • dostęp do „streszczenia wydania BPI” i „osób opublikowanych w BPI” jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji.
 • dostęp do serwisu „Osoby wpisane do BPI” oraz sekcji „Dłużnicy – osoby fizyczne, których zobowiązania nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” wymaga uwierzytelnienia i jest bezpłatny dla dłużników, wierzycieli, syndyków i likwidatorów (w każdej sprawie dotyczącej niewypłacalności, w której pełnią oni jedną z tych funkcji), natomiast komitety ds. upadłości i sądy mają bezpłatny dostęp do wszystkich spraw dotyczących niewypłacalności.

W jaki sposób przeszukiwać rumuński rejestr upadłości

„Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” można przeszukiwać według: numeru i roku wydania, imienia i nazwiska / nazwy osoby opublikowanej w BPI, numeru identyfikacji podatkowej, numeru wpisu do rejestru handlowego, sygnatury sprawy sądowej oraz przedziału czasowego publikacji biuletynu. Po opłaceniu abonamentu można uzyskać dostęp do wcześniejszych wydań BPI zawierających pełny tekst pism sądowych.

„Streszczenie wydania BPI” można przeszukiwać według numeru i daty wydania. Dostęp do następujących informacji jest bezpłatny:

 • rodzaj pisma sądowego opublikowanego w biuletynie (np. wezwanie do stawienia się przed sądem, postanowienie o wszczęciu postępowania w związku z niewypłacalnością, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w związku z niewypłacalnością, zwołanie zgromadzenia wierzycieli, sprawozdanie z czynności, plan restrukturyzacyjny, postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania upadłościowego, plan podziału, sprawozdanie końcowe, postanowienie o zakończeniu postępowania w związku z niewypłacalnością itp.);
 • imię i nazwisko lub nazwa osoby wpisanej do BPI;
 • okręg, w którego jurysdykcji osoba prawna wpisana do BPI ma swoją siedzibę statutową;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer wpisu do rejestru.

Serwis „Osoby wpisane do BPI” można przeszukiwać według numeru i roku wydania BPI, imienia i nazwiska / nazwy dłużnika, numeru identyfikacji podatkowej, numeru wpisu do rejestru handlowego, sygnatury sprawy sądowej oraz przedziału czasowego publikacji biuletynu. Dostęp do następujących informacji jest bezpłatny:

 • imię i nazwisko / nazwa;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer rejestracyjny osób wpisanych do BPI;
 • okręg, w którego jurysdykcji osoba prawna wpisana do BPI ma swoją siedzibę statutową;
 • sygnatura sprawy dotyczącej upadłości oraz oznaczenie sądu, w którym zarejestrowano sprawę;
 • numery/lata biuletynów, w których opublikowano dokumenty procesowe;
 • rodzaj postępowania upadłościowego;
 • w stosownych przypadkach data pierwszego orzeczenia sądowego po wszczęciu postępowania.

Serwis „Osoby wpisane do BPI” w sekcji „Dłużnicy – osoby fizyczne, których zobowiązania nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” można przeszukiwać według nazwiska, imienia, osobistego numeru identyfikacyjnego, daty urodzenia i miejsca urodzenia dłużnika, numeru i roku publikacji BPI, numeru sprawy oraz przedziału czasowego publikacji. Dostępne są następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej będącej dłużnikiem;
 • osobisty numer identyfikacyjny dłużnika;
 • adres dłużnika;
 • dane identyfikacyjne i adres syndyka/likwidatora;
 • opublikowane dokumenty procesowe – nazwa, numer i data, sąd / komitet ds. upadłości, numer i data wydania biuletynu, rodzaj postępowania w sprawie niewypłacalności.

Sekcję BPI „Dłużnicy – osoby fizyczne, których zobowiązania nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” można przeszukiwać według nazwiska, imienia, osobistego numeru identyfikacyjnego, daty urodzenia i miejsca urodzenia dłużnika, numeru i roku publikacji BPI, numeru sprawy dotyczącej niewypłacalności oraz przedziału czasowego publikacji. Podane są również numery sekcji, w których udostępniono dokumenty procesowe w całości.

Historia rumuńskiego rejestru upadłości

Biuletyn Postępowań Upadłościowych powstał w 2006 r. na mocy ustawy nr 86/2006 o postępowaniu upadłościowym.

Sekcję „Dłużnicy – osoby fizyczne, których zobowiązania nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” dodano do BPI w 2018 roku.

Głównym celem biuletynu jest ciągła optymalizacja elektronicznego systemu wezwań do stawienia się przed sądem, komunikatów, zawiadomień o zwołaniu posiedzenia i adnotacji o opublikowanych pismach sądowych.

Korzyści z rumuńskiego rejestru upadłości

Publikowanie Biuletynu Postępowań Upadłościowych przynosi wyraźne korzyści:

 • przyspiesza postępowania w związku z niewypłacalnością oraz upraszcza przekazywanie wezwań do stawienia się przed sądem, zawiadomień o zwołaniu posiedzenia, powiadomień i adnotacji o pismach sądowych wydanych przez sądy oraz syndyków/likwidatorów, ustanawiając tym samym procedurę komunikacji elektronicznej;
 • ujednolica i standaryzuje pisma sądowe wydawane przez sądy oraz syndyków/likwidatorów;
 • przyczynia się do rozwoju krajowej bazy pism sądowych wydawanych przez sądy oraz syndyków/likwidatorów (tj. wezwań do stawienia się przed sądem, komunikatów, orzeczeń sądu, zawiadomień o zwołaniu posiedzenia, powiadomień, sprawozdań, planów restrukturyzacyjnych);
 • ułatwia szybką rejestrację w rejestrze handlowym / innych rejestrach wniosków o ogłoszenie upadłości, które podlegają wpisowi w rejestrze zgodnie z ustawą nr 85/2014 o zapobieganiu upadłości i postępowaniu upadłościowym;
 • umożliwia zainteresowanym osobom dostęp do pism sądowych wydanych przez sądy oraz syndyków/likwidatorów.

Powiązane strony

Oficjalna strona internetowa rumuńskiego Biuletynu Postępowań Upadłościowych

Oficjalna strona internetowa rumuńskiego rejestru handlowego

Sekcja Biuletynu Postępowań Upadłościowych „Dłużnicy – osoby fizyczne, których zobowiązania nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej”

Portal usług elektronicznych rumuńskiego Biura Krajowego Rejestru Handlowego

Ostatnia aktualizacja: 25/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.