Rejestry upadłości

Słowacja

Na tej stronie przedstawiono w zarysie słowacki rejestr upadłości.

Autor treści:
Słowacja

Jakie informacje można znaleźć w słowackim rejestrze upadłości?

Rejestr upadłości (Register úpadcov ) to system informacyjny administracji publicznej dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, którym zarządza i który prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. System informacyjny rejestru upadłości zawiera informacje na temat postępowań upadłościowych, postępowań restrukturyzacyjnych i postępowań w celu umorzenia zadłużenia wszczynanych na podstawie § 10a ust. 2 ustawy nr 7/2005 o upadłości i restrukturyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z późniejszymi zmianami.

W rejestrze upadłości udostępnia się następujące dane:

 1. szczegółowe informacje na temat postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą nr 7/2005, w tym:
  1. oznaczenie sądu;
  2. sygnaturę sprawy;
  3. imię i nazwisko sędziego prowadzącego postępowanie;
  4. imię i nazwisko / nazwę powoda i dłużnika; w przypadku:
   4.1 osoby fizycznej – imię i nazwisko, datę urodzenia, adres,
   4.2 osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – firmę, imię i nazwisko (jeżeli inne niż firma), numer identyfikacyjny lub dowolne inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, adres miejsca prowadzenia działalności,
   4.3 osoby prawnej – firmę, numer identyfikacyjny lub dowolne inne oznaczenie umożliwiające identyfikację i adres siedziby;
  5. imię i nazwisko powołanego syndyka lub zarządcy;
  6. adres kancelarii powołanego syndyka lub zarządcy;
  7. datę wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego lub datę przyznania ochrony przed wierzycielami;
  8. datę ogłoszenia upadłości, zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego lub przyjęcia planu spłaty zadłużenia;
  9. datę zakończenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
  10. informacje o tym, czy postępowanie upadłościowe jest uproszczonym postępowaniem upadłościowym;
  11. szczegółowe dane wierzytelności zgłoszonych zgodnie z wymogami dotyczącymi treści listy wierzytelności;
  12. szczegółowe dane wierzytelności wobec masy upadłości zgłoszonych zgodnie z wymogami dotyczącymi treści listy wierzytelności wobec masy upadłości;
  13. informacje na temat projektu planu spłaty zadłużenia opracowanego przez syndyka;
  14. informacje na temat majątku dłużnika zgodnie z wymogami dotyczącymi treści spisu inwentarza;
  15. informacje na temat zgromadzenia wierzycieli i posiedzenia rady wierzycieli, w tym szczegółowe informacje na temat miejsca, terminu i przedmiotu obrad zgromadzenia wierzycieli, imiona i nazwiska wierzycieli będących osobami fizycznymi lub firmy wierzycieli będących osobami prawnymi, informacje na temat tego, czy wierzyciel jest członkiem rady wierzycieli, informacje na temat przysługujących wierzycielowi praw głosu oraz protokoły posiedzeń rady wierzycieli;
  16. informacje na temat zwołania zgromadzenia wierzycieli w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego zgodnie z działem czwartym wspomnianej ustawy, w tym szczegółowe informacje na temat miejsca, terminu i przedmiotu obrad zgromadzenia wierzycieli;
  17. informacje na temat podziału funduszów masy upadłości;
  18. datę wydania orzeczenia o umorzeniu zadłużenia, jeżeli ogłoszono upadłość lub jeżeli sporządzono plan spłaty zadłużenia zgodnie z działem czwartym wspomnianej ustawy;
  19. informacje na temat ustanowienia nadzoru;
  20. informacje na temat terminów do dokonania czynności w toku postępowania przez strony postępowania zgodnie z wspomnianą ustawą;
  21. informacje na temat tego, czy postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym, wtórnym postępowaniem upadłościowym czy ubocznym postępowaniem upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami szczególnymi;
  22. informacje na temat możliwości wniesienia środka zaskarżenia zgodnie z przepisami szczególnymi;
  23. stopień zaspokojenia wierzycieli zabezpieczonych i niezabezpieczonych w postępowaniu prowadzonym zgodnie z działami drugim i trzecim wspomnianej ustawy;
  24. stopień zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu prowadzonym zgodnie z działem czwartym wspomnianej ustawy;
 2. wykaz upadłych w przypadku postępowania upadłościowego i wykaz dłużników w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego wraz ze szczegółowymi informacjami, o których mowa w lit. a) ppkt 4;
 3. wykaz upadłych w przypadku postępowania prowadzonego zgodnie z działem czwartym wspomnianej ustawy wraz ze szczegółowymi informacjami, o których mowa w lit. a) ppkt 4;
 4. dodatkowe informacje na temat postępowań prowadzonych zgodnie z wspomnianą ustawą opublikowane w monitorze gospodarczym (Obchodný vestník);
 5. informacje na temat usług świadczonych przez syndyka.

Czy dostęp do słowackiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, uzyskanie dostępu do rejestru upadłości i przeszukiwanie tego rejestru jest nieodpłatne.

W jaki sposób przeszukiwać słowacki rejestr upadłości

Na stronie internetowej rejestru upadłości znajduje się pasek wyszukiwania, w którym można wprowadzić wyszukiwany tekst bezpośrednio lub – w stosownych przypadkach – ograniczyć wyszukiwanie do następujących kategorii: Postępowania, Syndycy, Majątek lub Usługi.

Historia słowackiego rejestru upadłości

System zaczął w pełni funkcjonować w dniu 7 grudnia 2015 r.

Powiązane strony

Rejestr upadłości

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.