Rejestry upadłości

Słowenia

Niniejsza część zawiera wprowadzenie do słoweńskiego rejestru upadłości. Informacje dotyczące przeglądania i publikacji słoweńskich postępowań upadłościowych są dostępne w trybie online.

Autor treści:
Słowenia

Jakie informacje można znaleźć w słoweńskim rejestrze upadłości?

Baza danych e-INSOLV zawiera informacje dotyczące postępowań upadłościowych. Można znaleźć w niej także następujące dane dotyczące postępowań upadłościowych:

 • wybrane dane identyfikacyjne upadłego dłużnika;
 • sąd prowadzący postępowanie i numer porządkowy sprawy;
 • wybrane dane identyfikacyjne syndyka odpowiedzialnego za postępowanie upadłościowe;
 • datę wszczęcia postępowania, upływ terminu wnoszenia roszczeń oraz dane dotyczące innych czynności proceduralnych w postępowaniu;
 • w przypadku postępowania upadłościowego – także dane o wartości masy upadłości oraz proporcji spłaty wierzycieli.

Baza danych e-publikacje umożliwia dostęp do:

 • wszystkich orzeczeń sądowych (l.poj: sklep; l.mn.: sklepi) wydanych w postępowaniu upadłościowym, poza orzeczeniami dotyczącymi zajęcia wynagrodzenia, orzeczeniami w sprawie zajęcia aktywów finansowych, orzeczeniami w sprawie uchylenia zajęcia wynagrodzenia lub aktywów finansowych;
 • zawiadomień o wszczęciu postępowania, zawiadomień o wyznaczeniu rozprawy oraz innych zawiadomień i wezwań w sprawie głosowania wydanych przez sąd na mocy ustawy;
 • wszystkich protokołów z rozpraw i posiedzeń komitetów wierzycieli;
 • sprawozdań syndyka i załączonych do nich dokumentów;
 • w postępowaniach dotyczących ugody przymusowej, także do sprawozdań upadłego dłużnika i załączonych dokumentów;
 • wykazów zweryfikowanych roszczeń;
 • wniosków składanych przez strony postępowania i innych akt sądowych, których publikacja została przewidziana;
 • – w postępowaniu upadłościowym – wszystkich obwieszczeń o publicznych przetargach oraz zaproszeń do składania ofert w związku z wyprzedażą masy upadłościowej.

Ponadto z bazy danych e-publikacje można uzyskać wykaz wszystkich zarządców (seznam vseh upraviteljev) oraz prowadzonych przez nich postępowań upadłościowych. Wykazy te są aktualizowane codziennie.

Obie bazy danych są prowadzone przez Agencję Republiki Słowenii ds. Publicznych Rejestrów Prawnych i Usług Powiązanych (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES).

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny. W celu uzyskania dostępu należy się zarejestrować jako użytkownik na stronie internetowej AJPES oraz uzyskać nazwę użytkownika i hasło.

W jaki sposób przeszukiwać słoweński rejestr upadłości?

Obie bazy danych, w tym wyszukiwarki, są dostępne tylko w języku słoweńskim. Istnieje możliwość wyszukiwania danych i dokumentów dotyczących postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób prawnych i osób prowadzących działalność gospodarczą, przy wykorzystaniu w tym celu wszystkich dostępnych kryteriów wyszukiwania, natomiast w przypadku wyszukiwania danych i dokumentów dotyczących konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) istnieje możliwość wykorzystania tylko niektórych kombinacji danych w celu ochrony informacji osobowych.

Baza danych e-publikacje umożliwia wyszukiwanie dokumentów publikowanych w związku z postępowaniami upadłościowymi. Opublikowane dokumenty można przeszukiwać według:

 • rodzaju dłużnika (osoba prawna, osoba fizyczna itp.);
 • rodzaju postępowania (upadłość, ugoda przymusowa itp.);
 • rodzaju dokumentu;
 • dłużnika (wyszukiwanie według nazwy spółki, numeru identyfikacji podatkowej lub numeru identyfikacyjnego);
 • formy prawnej (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością itp.);
 • numeru porządkowego;
 • sądu;
 • daty sporządzenia aktu lub publikacji dokumentu. Wyniki wyszukiwania pojawiają się według dat ich publikacji.

W bazie danych e-INSOLV istnieje możliwość wyszukiwania danych dotyczących postępowań upadłościowych według:

 • numeru porządkowego;
 • dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, numer identyfikacyjny, adres, data urodzenia).

Historia słoweńskiego rejestru upadłości

Dane w rejestrze są dostępne od dnia 1 października 2008 r. Uprzednio niektóre informacje, takie jak zawiadomienia publiczne o wszczęciu procedury upadłościowej, zamieszczano w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Powiązane strony

Rejestr upadłości

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.