Rejestry upadłości

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Hiszpański rejestr upadłości

Podawanie do wiadomości publicznej informacji na temat upadłości i postępowania upadłościowego stanowi zasadniczy element przejrzystości i pewności prawa. W Hiszpanii służy do tego publiczny rejestr upadłości (Registro Público Concursal), którego prowadzenie regulują przepisy art. 198 ustawy o upadłości (Ley Concursal). Ustawę tę wdrożono dekretem królewskim nr 892/2013 z dnia 15 listopada 2013 r., zgodnie z którym publicznym rejestrem upadłości zarządza Izba Urzędników Rejestrowych (Colegio de Registradores) przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Publiczny rejestr upadłości pełni trzy funkcje:

  • rozpowszechnianie i publikowanie orzeczeń i aktów wydawanych na podstawie ustawy o upadłości, a także wpisów dokonywanych w rejestrze w wyniku postępowania upadłościowego;
  • koordynacja różnych rejestrów publicznych, w których należy odnotować ogłoszenie upadłości oraz przebieg postępowania;
  • sporządzenie listy syndyków masy upadłości spełniających odpowiednie wymogi prawne i regulacyjne. Funkcja ta nie została jednak jeszcze wprowadzona.

Publiczny rejestr upadłości jest dostępny pod adresem: http://www.publicidadconcursal.es/.

Celem publicznego rejestru upadłości jest zebranie wszystkich istotnych informacji uzyskanych w toku postępowania upadłościowego w jednym miejscu, aby podać je do wiadomości publicznej do celów czysto informacyjnych.

Czy dostęp do hiszpańskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do publicznego rejestru upadłości jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać hiszpański rejestr upadłości?

Publiczny rejestr upadłości dzieli się na cztery części – wpisy w każdej z nich są ułożone w porządku chronologicznym według upadłego lub dłużnika:

  1. część 1 (orzeczenia wydawane w postępowaniu upadłościowym): zawiera orzeczenia podlegające obowiązkowej publikacji zgodnie z art. 23 ustawy o upadłości oraz postanowienia o przystąpieniu do negocjacji zgodnie z art. 5 bis tej ustawy. Część ta zawiera również informacje na temat postępowania upadłościowego wszczętego w innym państwie członkowskim zgodnie z prawem Unii w zakresie postępowania upadłościowego;
  2. część 2 (informacje zamieszczane w rejestrach publicznych): zawiera adnotacje i wpisy zamieszczane we wszelkiego rodzaju publicznych rejestrach osób, o których mowa w art. 24 ustawy o upadłości;
  3. część 3 (porozumienia pozasądowe): zawiera informacje na temat działań podjętych w celu zawarcia porozumień pozasądowych dotyczących płatności na podstawie tytułu X ustawy o upadłości oraz informacje na temat zatwierdzenia przez sąd umów w sprawie refinansowania zgodnie z czwartym przepisem uzupełniającym ustawy o upadłości;
  4. część 4 (syndycy i ich zastępcy – w toku opracowywania).

W polu wyszukiwania można wprowadzić nazwę / imię i nazwisko upadłego lub imię i nazwisko syndyka: funkcja ta pozwala wyszukać informacje na ich temat zamieszczone w dowolnej części rejestru.

Historia hiszpańskiego rejestru upadłości

W ustawie o upadłości z 2003 r. nie przewidziano utworzenia rejestru zawierającego ogólne informacje na temat postępowania upadłościowego. Kwestie te podlegały wówczas uregulowaniom w zakresie publikowania zawartym w hiszpańskim prawie spółek, które przewidywały publikowanie powiadomień w dziennikach ukazujących się w danej prowincji w największym nakładzie. Skutkowało to coraz większą przewlekłością postępowań, ponieważ koszty publikacji należało pokryć z masy upadłości, która nie zawsze była wystarczająca.

W art. 198 ustawy o upadłości przewidziano ustanowienie publicznego rejestru spraw dotyczących zawinionej upadłości i postanowień o powołaniu lub odwołaniu syndyków. Rejestr ten został rozbudowany i na mocy dekretu królewskiego nr 3/2009 z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie pilnych działań w obszarze opodatkowania, finansów i upadłości w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej nadano mu nazwę „publicznego rejestru upadłości”. Od tego czasu przepis ten był kilkukrotnie zmieniany; wprowadzono również zmiany wywierające wpływ na inne przepisy, w których przewidziano możliwość publikowania w rejestrze informacji o niektórych czynnościach. Aktualnie obowiązujące przepisy wdrażające art. 198 ustawy o upadłości zawiera dekret królewski nr 892/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie publicznego rejestru upadłości.

Powiązane strony

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.