Rejestry upadłości

Polónia

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do polskiego rejestru upadłości

Conteúdo fornecido por
Polónia

Jakie możliwości zapewnia polski rejestr upadłości?

Polski rejestr upadłości funkcjonujący pod nazwą Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony jest przez Minister Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Rejestr funkcjonuje od 1 grudnia 2021 r. i zastąpił wcześniej funkcjonujący rejestr dłużników niewypłacalnych będący elementem Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr stanowi źródło informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. W rejestrze ujawniane są informacje o:

 1. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których są albo były prowadzone postępowania:
  1. restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w rozumieniu art. 491(25) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
  2. upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
  3. zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
  4. w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
 2. wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
 3. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej "komornikiem", lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 4. osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zawarte w rejestrze informacje dostępne są w języku polskim.

Czy dostęp do polskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać polski rejestr upadłości

Z danymi zawartymi w rejestrze można zapoznać się za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę podmiotową urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Wyszukiwanie podmiotów w rejestrze jest możliwe po podaniu pełnej sygnatury postępowania.

Możliwe także jest przeszukanie rejestru poprzez podanie:

1) firmy lub identyfikatora, tj. PESEL, NIP albo innego identyfikator lub imienia i nazwiska

 • w przypadku przeszukania katalogu zawierającego dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

2) identyfikatora, tj. PESEL, NIP albo innego identyfikatora

 • w przypadku przeszukania katalogu zawierającego dane osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;

3) nazwy podmiotu lub identyfikator, tj. KRS, NIP albo inny identyfikator

 • w przypadku przeszukania katalogu zawierającego dane podmiotów niebędących osobami fizycznymi.
Ostatnia aktualizacja: 14/07/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.