Registrele de insolvență și de faliment

România

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra Buletinului Procedurilor de Insolvență – Registrul de insolvență din România, organizat de Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Conținut furnizat de
România

Ce informații oferă Registrul de insolvență din România?

Proceduri de insolvență în România

Buletinul procedurilor de insolvență (BPI), publicat, în sistem electronic, de Oficiul Național al Registrului Comerțului, asigură derularea serviciului de citare a părților, comunicare, convocare, notificare a actelor de procedură emise de instanțe și de administratori judiciari/lichidatori în cadrul derulării procedurilor de insolvență, în conformitate cu Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

“Secțiunea Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” este o secțiune a Buletinului Procedurilor de Insolvență, publicație editată, în sistem electronic, de Oficiul Național al Registrului Comerțului care are drept scop publicarea, cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, a deciziilor comisiei de insolvenţă şi a hotărârilor instanţei de judecată, precum şi a altor acte a căror publicare este prevăzută de dispozițiile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;

Procedura de insolvență a persoanelor juridice:

Procedura generală de insolvență se aplică pentru:

1. Profesioniști (toți cei care exploatează o întreprindere), cu excepția celor care exercită profesii liberale și a celor cu privire la care există dispoziții speciale în ceea ce privește regimul insolvenței.

Procedura simplificată de insolvență se aplică pentru:

1. profesioniști;

 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinderi individuale și întreprinderi familiale

2. debitorii care îndeplinesc o serie de condiții specifice, și anume:

 • nu dețin active patrimoniale;
 • documentele de înființare sau contabile nu pot fi găsite;
 • administratorul acestora nu poate fi găsit;
 • sediul lor social nu mai există sau nu mai este identic cu cel declarat la registrul comerțului; nu au depus documentele solicitate prin lege;
 • constituie subiectul dizolvării înainte de formularea cererii introductive în instanță
 • și-au declarat intenția de a intra în faliment sau nu pot beneficia de procedura de reorganizare judiciară.

De la sfârșitul lunii iunie 2014, materia insolvenței persoanelor juridice este reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, ale cărei dispoziții se aplică proceselor începute după intrarea sa in vigoare. Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2014, rămân supuse dispozițiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Procedura de insolvență a persoanelor fizice, reglementată de dispozițiile Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice, în vigoare de la data de 01 ianuarie 2018, se aplică debitorului persoană fizică ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi și care:

 • are domiciliul/reședința/reședința obișnuită de cel puțin 6 luni anterior depunerii cererii în România;
 • este în stare de insolvență;
 • cuantumul total al obligațiilor sale scadente este cel puțin egal cu valoarea-prag (15 salarii minime pe economie);

Procedura de insolvență a persoanelor fizice poate fi:

 • procedura de insolvență pe baza de plan de rambursare a datoriilor;
 • procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active;
 • procedura simplificată de insolvență

Buletinul procedurilor de insolvență

Ce informații include?

Buletinul procedurilor de insolvență conține toate actele de procedură emise de instanțele judecătorești și de administratorii/lichidatorii judiciari în cadrul derulării procedurilor de insolvență ale persoanelor juridice, și anume:

 • citații;
 • comunicări;
 • notificări;
 • convocări;
 • hotărâri judecătorești;
 • alte acte de procedură prevăzute de lege (rapoarte emise de administratorul/lichidatorul judiciar, planuri de reorganizare judiciară, anunțuri).

Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului Procedurilor de Insolvență cuprinde actele de procedură prevăzute a fi publicate conform Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice.

Cum este organizat site-ul web al Buletinului procedurilor de insolvență?

Site-ul web al Buletinului procedurilor de insolvență asigură acces la următoarele:

 • informații gratuite;
 • informații cu privire la organizarea Oficiului Național al Registrului Comerțului, direcția BPI;
 • legislație specifică, formulare publicare/furnizare BPI și acte de procedură.

Website-ul Buletinul procedurilor de insolvență (BPI) este organizat în următoarele secțiuni:

 • informații cu privire la înființarea BPI;
 • acte normative;
 • organigrama Oficiului Național al Registrului Comerțului, Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă tribunale și BPI;
 • un dicționar juridic (insolvență);
 • statistici BPI;
 • tarife;
 • date de contact.

Formularele Buletinului Procedurilor de Insolvență sunt disponibile în Portalul de Servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, în secțiunea dedicată Buletinului Procedurilor de Insolvență și este organizată astfel:

1. Servicii BPI:

 • „Buletinul Procedurilor de Insolvență online" (contra cost);
 • „Sumar număr BPI” (informații gratuite);
 • „Persoane publicate în BPI” (informații gratuite)

2. formulare aferente activității de publicare BPI

 • Formulare on-line publicare BPI
 • Formulare offline publicare BPI

3. formulare aferente activității de furnizare informații BPI.

 • Formulare on-line furnizare informații BPI
 • Formulare offline furnizare informații BPI

4. statistici

Este gratuit accesul la Registrul insolvenței din România?

Buletinul Procedurilor de Insolvență este publicat în format electronic. Formatul electronic al Buletinului poate fi accesat online de pe

Accesul la serviciile furnizate de BPI este diferențiat:

 • accesul utilizatorilor la site-ul oficial al Buletinului Procedurilor de Insolvență este gratuit și nu necesită autentificare;
 • accesul la Portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului necesită autentificarea utilizatorilor.
 • accesul la serviciul „Buletinul Procedurilor de Insolvență online” este acordat după autentificarea utilizatorului și plata unui abonament.
 • accesul la serviciile „Sumarul număr BPI” și „Persoane publicate în BPI” este gratuit și necesită doar autentificarea utilizatorului.
 • accesul la serviciile: Persoane publicate în BPI Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” și Buletinul Procedurilor de Insolvență Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” necesită autentificare și sunt gratuite pentru debitori, creditori, administratorii procedurii și lichidatori (pe fiecare dosar de insolvență în care dețin una din aceste calități), iar pentru comisiile de insolvență și instanțele judecătorești accesul se asigură cu titlu gratuit la toate dosarele de insolvență;

Cum puteți căuta în Registrul de Insolvență din România

În serviciul „Buletinul Procedurilor de Insolvență online” se pot iniția căutări după: numărul și anul publicării BPI, denumirea persoanei publicate în BPI, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, numărul dosarului de instanță și după intervalul de publicare BPI; sunt accesibile, contra cost, pe bază de abonament, numerele de buletine BPI publicate, în care sunt redate actele de procedură integral.

În serviciul „Sumar număr BPI” se pot iniția căutări în funcție de numărul și data Buletinului. Sunt accesibile cu titlu gratuit următoarele informații:

 • tipul actului de procedură publicat în Buletin (de exemplu: citații, sentință de deschidere a procedurilor de insolvență, notificare pentru deschiderea procedurilor de insolvență, convocarea ședinței creditorilor, raportul de activitate, planul de reorganizare, sentință de deschidere a procedurilor de faliment, notificare pentru deschiderea procedurilor de faliment, plan de distribuție, raport final, sentință de închidere a procedurilor de insolvență, etc.);
 • denumirea persoanei publicate în BPI;
 • județul în a cărei rază teritorială își are sediul persoana juridică publicată în BPI;
 • codul de identificare fiscală;
 • numărul de înregistrare în registru;

În serviciul „Persoane publicate în BPI” se pot iniția căutări în funcție de numărul și anul publicării BPI, denumirea persoanei publicate în BPI, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerțului, numărul dosarului de instanță și după intervalul de publicare BPI; sunt accesibile cu titlu gratuit următoarele informații:

 • denumire;
 • codul de identificare fiscală;
 • numărul de înregistrare în registru al persoanelor publicate în BPI;
 • județul în a cărei rază teritorială își are sediul persoana juridică publicată în BPI;
 • numărul cauzei de insolvență și denumirea instanței unde este înregistrată cauza;
 • numerele/anii buletinelor în care au fost publicate actele de procedură;
 • tipul de procedură de insolvență;
 • primul termen de judecată stabilit după deschiderea procedurii de insolvență, acolo unde este cazul.

În serviciul Persoane publicate în BPI Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se pot iniția căutări în funcție de numele, prenumele, codul numeric personal, data nașterii și localitatea nașterii debitorului persoană fizică, număr buletin, an buletin, număr dosar insolvență, interval de publicare; sunt accesibile următoarele informații:

 • nume și prenume debitor persoană fizică;
 • codul numeric personal al debitorului persoană fizică;
 • domiciliul debitorului persoană fizică;
 • administratorul de procedură/lichidatorul – date de identificare și sediu;
 • acte de procedură publicate – denumire, număr, data, instanța/comisia de insolvență, numărul și data buletinului, tipul procedurii de insolvență.

În serviciul Buletinul Procedurilor de Insolvență Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se pot iniția căutări în funcție de numele, prenumele, codul numeric personal, data nașterii și localitatea nașterii debitorului persoană fizică, număr buletin, an buletin, număr dosar insolvență, interval de publicare; sunt accesibile numerele Secțiunii “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” în care sunt redate actele de procedură integral.

Istoricul Registrului de Insolvență din România

Buletinul Procedurilor de Insolvență a fost înființat în anul 2006 în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 86/2006 privind procedurile de insolvență.

Începând cu anul 2018 a fost publicată Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului Procedurilor de Insolvență.

Optimizarea continuă a sistemului electronic pentru citații, comunicări, convocări și notificările actelor de procedură publicate este obiectivul principal al Buletinului Procedurilor de Insolvență din România.

Beneficii ale Registrului de Insolvență din România

Publicarea Buletinului Procedurilor de Insolvență aduce beneficii clare:

 • accelerează procedura de insolvență și simplifică comunicarea citațiilor, convocărilor, notificărilor, a hotărârilor judecătorești și a altor acte de procedură emise de către instanțele judecătorești și administratorii/lichidatorii judiciari, stabilind astfel o procedură electronică de comunicare.
 • unifică și standardizează actele de procedură emise de instanțele judecătorești  și administratorii/lichidatorii judiciari.
 • contribuie la dezvoltarea unei baze de date naționale de acte de procedură emise de instanțele judecătorești și administratorii/lichidatorii judiciari (și anume citații, comunicări, hotărâri judecătorești, convocări, notificări, rapoarte, planuri de reorganizare)
 • facilitează înregistrarea rapidă în registrul comerțului / alte registre în ceea ce privește mențiunile de insolvență care sunt prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a se înregistra în registru.
 • oferă persoanelor interesate acces la actele de procedură emise de instanțele judecătorești și administratorii/lichidatorii judiciari.

Linkuri relevante

Site-ul web oficial al Buletinului Insolvenței din România

Site-ul web oficial al Registrului Comerțului din România

Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului Procedurilor de Insolvență

Portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului din România

Ultima actualizare: 25/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.