Konkurzné registre

Rakúsko

Táto časťž portálu obsahuje stručný úvod do problematiky insolvečného registra Rakúska.

Autor obsahu
Rakúsko

Aké informácie obsahuje rakúsky insolvenčný register?

Rakúsky insolvenčný register, známy pod menom „Insolvenzdatei“, vlastní a spravuje Spolkové ministerstvo spravodlivosti. Tento register obsahuje informácie o začatí insolvenčných konaní a kľúčových procesných krokoch v rámci týchto konaní.

Register sa zverejňuje v rámci časti venovanej súdnym oznámeniam (Ediktsdatei ).

Je prístup do rakúskeho insolvenčného registra bezplatný?

Áno.

Ako vyhľadávať v rakúskom insolvenčnom registri

Podrobné informácie možno získať len v nemčine v časti venovanej súdnym oznámeniam(Ediktsdatei) na portáli Spolkového ministerstva spravodlivosti.

História insolvenčného registra Rakúska

Rakúsky insolvenčný register sa vedie od roku 1999.

Súvisiace odkazy

Organizácia súdnictva – Rakúsko

Posledná aktualizácia: 08/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.