Konkurzné registre

Belgicko

Táto časť obsahuje informácie o registroch prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku.

Autor obsahu
Belgicko

Ako je to s registrami prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku?

V Belgicku je potrebné rozlišovať medzi podnikateľmi, právnickými alebo fyzickými osobami, a fyzickými osobami, ktoré nie sú podnikateľmi (= súkromné osoby).

 • Pokiaľ ide o podnikateľské subjekty, v prípade podnikov, ktoré sú v insolvenčnom konaní, t. j. v konaní o súdnej reorganizácii alebo v konkurznom konaní, jestvuje ústredný vnútroštátny insolvenčný register s názvom Centrálny register platobnej schopnosti (Registre Central de la Solvabilité): https://www.regsol.be/.
 • Pokiaľ ide o súkromné osoby, v Belgicku existuje databáza, ktorá sústreďuje určité informácie o nadmerne zadlžených osobách, ktoré sa rozhodli podať návrh na začatie konania o kolektívnom vyrovnaní dlhov. Túto databázu spravuje Národná banka Belgicka (Banque Nationale de Belgique), ale nie je verejne prístupná.

Je prístup do belgického insolvenčného registra spoplatnený?

Nie, pokiaľ ide o vyhľadávanie v ňom.

Áno, pokiaľ ide o uloženie niektorých dokladov a správu spisov.

Pozri tento odkaz: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Ako vyhľadávať v belgickom insolvenčnom registri?

Prvým krokom je vytvoriť si účet.

Ktokoľvek môže požiadať o nahliadnutie do aktuálneho spisu. Vyhľadáte si ho na úvodnej stránke kliknutím na „Demander l’accès à un dossier ouvert“ (Požiadať o prístup k otvorenému spisu). Vašu požiadavku o sprístupnenie spisu preskúma:

 • správca – pri konkurzoch spred 1. mája 2018,
 • konkurzný sudca – pri konkurzoch po 1. máji 2018,
 • poverený sudca – pri konaniach o súdnej reorganizácii v prípade, že požiadavku o sprístupnenie predložila iná strana ako veriteľ,
 • dlžník (alebo jeho advokát) – pri konaniach o súdnej reorganizácii v prípade, že požiadavku o sprístupnenie predložil veriteľ,
 • dlžník v konaní o súdnej reorganizácii alebo v konkurze, a to len vtedy, ak:
  • o sprístupnenie požiadal advokát dlžníka,
  • je dlžník riadne priradený k predmetnému spisu.

   Ak k spisu nie je priradený žiaden dlžník, požiadavky advokáta dlžníka o prístup k spisu spracúvajú tieto subjekty (pozri aj vyššie):
  • poverený sudca (konanie o súdnej reorganizácii),
  • konkurzný sudca (konkurz, pri ktorom bol rozsudok vydaný po 1. máji 2018),
  • správca (konkurz, pri ktorom bol rozsudok vydaný pred 1. májom 2018).

Po udelení súhlasu na prístup k spisu budete ihneď informovaný mailom a notifikáciou. V prípade odopretia prístupu vám bude v notifikácii i v maile oznámený dôvod odopretia.

Váš prístup k spisu v archíve RegSol zostáva v platnosti aj po ukončení daného spisu.

Ak ešte nemáte prístup k spisu, ktorý bol medzičasom ukončený, žiadosť sa doručí súdnej kancelárii súdu dotknutého podniku, ktorý vám môže udeliť prístup poskytnutím ukončeného spisu k nahliadnutiu v archíve.

Obdobie, ktoré pokrývajú insolvenčné registre v Belgicku

Register obsahuje všetky údaje a všetky dokumenty o insolvenčných prípadoch, teda všetky aktuálne prebiehajúce konkurzy a súdne reorganizácie, ktoré sa začali po 1. máji 2018, pokiaľ nie sú ukončené.

Súvisiace odkazy

RegSol

Posledná aktualizácia: 04/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.