Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.
Swipe to change

Konkurzné registre

Belgicko

Táto časť obsahuje informácie o registroch prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku.

Autor obsahu
Belgicko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako je to s registrami prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku?

V Belgicku neexistuje vnútroštátny centrálny register insolvenčných registrov. Existujú však rôzne inštitúcie, ktoré zbierajú informácie o podnikoch a súkromných osobách.

  • Pokiaľ ide o podniky a fyzické osoby – obchodníkov, existuje register Banque-Carrefour des Entreprises (Belgický obchodný register, BCE) obsahujúci všetky identifikačné údaje o podnikoch a fyzických osobách – obchodníkoch, ako aj o ich právnom postavení (a predovšetkým o konkurznom konaní). Informácie o právnom postavení podnikov nie sú v súčasnosti verejne dostupné. Súdne rozhodnutia o konkurze a o súdnej reorganizácii sa však uverejňujú v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge, ktorý je dostupný on-line.
  • Pokiaľ ide o súkromné osoby, v Belgicku existuje databáza, ktorá sústreďuje určité informácie o nadmerne zadlžených osobách, ktoré sa rozhodli podať návrh na začatie konania o kolektívnom vyrovnaní dlhov. Túto databázu spravuje Národná banka Belgicka (Banque Nationale de Belgique), ale nie je verejne prístupná.

Je prístup do belgického insolvenčného registra bezplatný?

Áno, prístup do databázy belgického úradného vestníka (Moniteur belge) je bezplatný.

Ako vyhľadávať v belgickom insolvenčnom registri?

V belgickom úradnom vestníku (Moniteur belge) možno vyhľadávať súdne rozhodnutia o konkurze alebo o súdnej reorganizácii.

Obdobie, ktoré pokrývajú insolvenčné registre v Belgicku

V belgickom úradnom vestníku (Moniteur belge) sú dostupné údaje o podnikoch od 1. januára 1983 s odkazom na informácie uverejnené po 1. júni 1997.

V belgickom úradnom vestníku (Moniteur belge) sú dostupné aj údaje o združeniach uverejnené po 1. júli 2003.

Súvisiace odkazy

Federálne ministerstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 10/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.