Konkurzné registre

Bulharsko

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad o bulharskom insolvenčnom registri.

Autor obsahu
Bulharsko

Čo ponúka bulharský insolvenčný register?

Bulharský insolvenčný register pozostáva z troch častí:

  1. zoznam insolvenčných správcov, ktorý je dostupný na webovej lokalite bulharského ministerstva spravodlivosti;
  2. vestník predajov a aukcií – plne dostupný na webovej lokalite bulharského ministerstva hospodárstva;
  3. register insolvenčných konaní – vedený ako centralizovaná databáza.

Je prístup do bulharského insolvenčného registra bezplatný?

Prístup do bulharského insolvenčného registra je bezplatný?

Ako vyhľadávať v bulharskom insolvenčnom registri?

Na webovej lokalite môžete vyhľadávať insolvenčného správcu podľa mena.

Ako sa vyhľadávajú predaje?

Vestník predajov sa nachádza na webovej lokalite bulharského ministerstva hospodárstva.

História bulharského insolvenčného registra

Systém bol zavedený v roku 2009 na základe projektu: „ Verejný charakter a účinnosť insolvenčného konania“, podpriorita 1.5 „Transparentný a účinný justičný systém“ operačného programu „Administratívna kapacita“ (OPAC), ktorý prebieha na základe dohody o grantovom financovaní č. K09-15-5-C/9.10.2009. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Bulharskej republiky.

Posledná aktualizácia: 29/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.