Konkurzné registre

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Národný insolvenčný register je verejne dostupný elektronický register, ktorého účelom je zlepšovanie poskytovania informácií príslušným veriteľom a súdom o prebiehajúcich insolvenčných konaniach a zabraňovať začatiu súbežných insolvenčných konaní.

Ministerstvo spravodlivosti dokončilo 26. júna 2018 prvú fázu projektu s názvom Systém vzájomného prepojenia insolvenčných registrov (IRI) pre Európu, ktorý je čiastočne financovaný v rámci programu Európskej komisie Nástroj na prepájanie Európy (Nástroj na prepájanie Európy v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí: CEF-TC-2016-2: Európsky justičný portál). Chorvátsko sa do tohto programu zapojilo ako člen konzorcia s Nemeckom, Francúzskom, Talianskom a Rumunskom.

Prioritou Nástroja na prepájanie Európy je financovať a zavádzať elektronické služby potrebné na komunikáciu v rámci systému vzájomného prepojenia konkurzných registrov.

Insolvenčný register bol zriadený v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

Údaje v insolvenčnom registri sa aktualizujú minimálne každý deň a týkajú sa:

  • predkonkurzných a konkurzných konaní, v prípade ktorých bolo rozhodnutie o začatí konania prijaté 1. septembra 2015 a neskôr,
  • spotrebiteľských konkurzných konaní, v prípade ktorých bolo rozhodnutie o začatí konania prijaté 1. januára 2016 a neskôr.

Všetky údaje v registri patria do právomoci súdov, na ktorých sa konanie vedie.

V druhej fáze projektu Systém vzájomného prepojenia insolvenčných registrov (IRI) pre Európu boli národné insolvenčné registre vzájomne prepojené prostredníctvom Európskeho justičného portálu.

Posledná aktualizácia: 04/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.