Konkurzné registre

Cyprus

V tejto časti webovej stránky sa uvádza krátky úvod k cyperskému registru konkurzných konaní a likvidácií (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Autor obsahu
Cyprus

Sekcia konkurzných konaní (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) je zodpovedná za získavanie a spravovanie majetku platobne neschopných fyzických a právnických osôb a podáva správy oddeleniu registra spoločností a správcu konkurznej podstaty (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) ministerstvu obchodu, priemyslu a cestovného ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). V tejto časti sa uchováva spis fyzických osôb v konkurze. Obchodnému registru sa oznámi, ak je spoločnosť v likvidácii. Ďalšie informácie sa uvádzajú na stránke oddelenia registra spoločností a správcu konkurznej podstaty.

Aké informácie obsahuje konkurzný register?

Informácie nie sú k dispozícii.

Je prístup do konkurzného registra bezplatný?

Informácie nie sú k dispozícii.

Ako vyhľadávať v konkurznom registri

Informácie nie sú k dispozícii.

História konkurzného registra

Register úpadcov obsahuje informácie o konkurzoch od roku 1931 doteraz.

Súvisiace odkazy

Oddelenie registra spoločností a správcu konkurznej podstaty (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministerstvo obchodu, priemyslu a cestovného ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.