Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Anglicko a Wales

Tento oddiel obsahuje informácie o konkurznom registri osôb pre Anglicko a Wales.

Autor obsahu
Anglicko a Wales
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie poskytuje konkurzná služba (The Insolvency Service) Anglicka a Walesu?

Konkurzná služba Anglicka a Walesu je podľa zákona povinná viesť registre konkurzov, ako aj obmedzení konkurzov a odpustenia dlhu. Individuálny konkurzný register, ktorý tieto registre spája, obsahuje podrobnosti o:

 • prebiehajúcich alebo v posledných troch mesiacoch ukončených konkurzoch
 • prebiehajúcich alebo v posledných troch mesiacoch ukončených príkazoch na odpustenie dlhu
 • prebiehajúcich dobrovoľných individuálnych dohodách (individual voluntary arrangements) a zrýchlených dobrovoľných dohodách (Fast-Track voluntary arrangements) vrátane tých, ktoré boli ukončené v posledných troch mesiacoch
 • prebiehajúcich príkazoch alebo záväzkoch na obmedzenie konkurzu dočasných príkazoch na obmedzenie konkurzu
 • prebiehajúcich príkazoch alebo záväzkoch na obmedzenie odpustenia dlhu a dočasných príkazoch na obmedzenie odpustenia dlhu

Je prístup do individuálneho konkurzného registra pre Anglicko a Wales bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v individuálnom konkurznom registri pre Anglicko a Wales

Register sa nachádza na webovej stránke konkurznej služby (The Insolvency Service), kde ho možno vyhľadať v riadku „Find someone“. Po kliknutí na individuálny konkurzný register možno vyhľadávať v registri podľa mena osôb alebo obchodného názvu.

História konkurznej služby Anglicka a Walesu

Konkurzná služba je výkonným orgánom Ministerstva pre obchod, inovácie a zručnosti (Department for Business, Innovation and Skills), ktorá prostredníctvom konkurzného správcu (official receiver):

 • spravuje a vyšetruje prípady konkurzov, osôb, na ktoré bol vydaný príkaz na odpustenie dlhu, a spoločností a partnerstiev v súdom nariadenej likvidácii s cieľom odhaliť dôvod platobnej neschopnosti
 • koná ako správca/likvidátor v prípadoch, keď nie je menovaný žiadny súkromný konkurzný poradca
 • koná ako správca a dohliadač pri zrýchlených dobrovoľných dohodách medzi osobami.

Konkurzná služba okrem toho:

 • koná na základe hlásenia o pochybeniach konkurzov a osôb, na ktoré bol vydaný príkaz na odpustenie dlhu, a členov štatutárnych orgánov
 • zaoberá sa postihom členov  štatutárnych orgánov v prípade všetkých konkurzov podnikov
 • zaoberá sa príkazmi a záväzkami na konkurzy a príkazmi a záväzkami na odpustenie dlhu
 • schvaľuje konkurzných správcov a reguluje danú profesiu
 • posudzuje a vypláca zákonné nároky na odstupné v prípadoch, keď zamestnávateľ vyhlási konkurz
 • poskytuje účtovné a investičné služby pre majetok subjektov v konkurze/likvidácii
 • vykonáva dôverné vyšetrovanie spoločností, ak je to vo verejnom záujme
 • poskytuje poradenstvo ministrom a vládnym subjektom a agentúram týkajúce sa insolvencie, prepúšťania a ďalších súvisiacich záležitostí
 • prostredníctvom svojej webovej stránky, publikácií a linku pre otázky týkajúce sa konkurzu (Insolvency Enquiry Line) poskytuje verejnosti informácie o insolvencii, prepúšťaní a vyšetrovaní

Odmietnutie zodpovednosti konkurzného registra pre Anglicko a Wales

V texte odmietnutia zodpovednosti na webovej stránke sa uvádza:

„Aj napriek veľkému úsiliu, ktoré bolo vynaložené na zabezpečenie presných informácií, je možné, že príležitostne sa objavia chyby. Ak zistíte, že niektoré informácie nie sú presné alebo chýbajú, informujte nás o tejto skutočnosti prostredníctvom odkazov na spätnú väzbu, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, aby sme mohli vec preveriť a opraviť údaje v databáze.

Konkurzná služba nemôže prevziať zodpovednosť za chyby alebo omyly, ktoré sú výsledkom nedbanlivosti alebo iného omylu. Je potrebné si uvedomiť, že konkurzná služba a úradný konkurzný správca nemôžu poskytovať právne alebo finančné rady. V takomto prípade by ste mali kontaktovať poradenskú kanceláriu pre občanov (Citizen's Advice Bureau), právneho zástupcu (solicitora), kvalifikovaného účtovníka, autorizovaného profesionálneho odborníka vo veciach platobnej neschopnosti, renomovaného finančného poradcu alebo poradenské centrum.

Individuálny konkurzný register je verejne dostupným registrom a konkurzná služba neschvaľuje ani neposkytuje žiadne informácie ohľadom používania údajov v registri tretími stranami.“

Súvisiace odkazy

The Insolvency Service

Individual Insolvency Register

Posledná aktualizácia: 04/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.