Konkurzné registre

Estónsko

V tejto časti je uvedený prehľad informácií v súvislosti s platobnou neschopnosťou poskytovaných v estónskom obchodnom registri a v úradnej publikácii „Ametlikud Teadaanded“ (estónske verejné oznámenia).

Autor obsahu
Estónsko

Aké informácie o platobnej neschopnosti sú v Estónsku k dispozícii?

Estónsko nemá samostatný insolvenčný register, ale informácie o konkurzných konaniach a konaniach na úpravu dlhu právnických alebo fyzických osôb sú k dispozícii v úradnej elektronickej publikácii Ametlikud Teadaanded. Okrem toho estónsky obchodný register a register neziskových organizácií a nadácií obsahujú informácie o konkurzoch právnických alebo samostatne zárobkovo činných osôb.

Informácie, ktoré do publikácie Ametlikud Teadaanded zapisujú súdy a správcovia konkurznej podstaty, zahŕňajú napríklad:

 • dátum a miesto preskúmania návrhu na vyhlásenie konkurzu a oznámenie o zákaze voľného nakladania s majetkom,
 • oznámenie o vyhlásení konkurzu,
 • oznámenie o valnom zhromaždení veriteľov,
 • oznámenie o schválení dočasného rozdelenia,
 • oznámenie o ukončení konkurzného konania,
 • oznámenie o schválení plánu úpravy dlhu.

Úplný zoznam oznámení na uverejnenie nájdete na webovom sídle publikácie Ametlikud Teadaanded.

Podľa rozhodnutia súdu sa do obchodného registra a do registra neziskových organizácií a nadácií vkladajú tieto údaje:

 • zastavenie konkurzného konania bez vyhlásenia konkurzu,
 • vyhlásenie konkurzu s uvedením mena a osobného identifikačného kódu správcu konkurznej podstaty a uvedenia, či ide o podnik,
 • zrušenie vyhlásenia konkurzu s uvedením informácie potvrdzujúcej pokračovanie činnosti podniku,
 • zrušenie vyhlásenia konkurzu a výmaz údajov o podniku z registra,
 • ukončenie konkurzného konania a výmaz údajov o podniku z registra alebo pokračovanie jeho činnosti,
 • zmier, jeho trvanie a informácia o pokračovaní činnosti,
 • zrušenie zmieru a opätovné začatie konkurzného konania, ako aj informácia o tom, že podnik od tejto chvíle zastupuje správca konkurznej podstaty,
 • skončenie zmieru po uplynutí lehoty a zánik funkcie správcu konkurznej podstaty,
 • vymenovanie osobitného správcu v súlade so zákonom o krytých dlhopisoch (pandikirjaseadus) s uvedením jeho mena a jeho osobného identifikačného čísla, ako aj poznámka o tom, že tento správca zastupuje úverovú inštitúciu, pokiaľ ide o správu portfólia krytých dlhopisov a nakladanie s týmto portfóliom.

Podrobné údaje o zákazoch podnikania uložených dlžníkovi alebo osobám s oprávnením konať v jeho mene alebo o zákazoch výkonu podnikateľskej činnosti uložených týmto osobám sa nezapisujú do registra.

Estónsky obchodný register obsahuje tieto informácie o právnických osobách v konkurze:

 • meno právnickej osoby,
 • registračné číslo,
 • sídlo,
 • kontaktné údaje správcu konkurznej podstaty,
 • kontaktné údaje členov správnej rady,
 • kontaktné údaje osobitného insolvenčného správcu,
 • dátum uznesenia alebo rozhodnutia o úpadku a číslo uznesenia konania alebo občianskoprávnej veci.

Je prístup k informáciám o platobnej neschopnosti bezplatný?

Údaje v registri sú dostupné online a na notárskych úradoch.

Prístup k publikácii Ametlikud Teadaanded je bezplatný.

Za online vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách a pobočkách zahraničných podnikov, za informácie o súdnych konaniach alebo za prístup k údajom vo výpisoch z registra sa neúčtuje žiadny poplatok. Všetko ostatné vyhľadávanie vrátane histórie výpisov z registra a prístupu k výročným správam, stanovám a iným dokumentom je spoplatnené. Sadzby za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené nariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov z registra a spisových dokumentov na notárskom úrade sa účtuje poplatok. Výška týchto poplatkov je stanovená v zákone o odmenách notárov. Podľa zákona o notároch má notárska komora zabezpečiť bezplatný prístup k verejným spisom a zbierke listín v notárskom úrade v krajoch Harju, Tartu, Pärnu a Ida-Viru.

Údaje o obchodných zákazoch sú uverejnené a možno do nich nahliadnuť zdarma online.

Ako vyhľadávať informácie o platobnej neschopnosti?

Publikácia Ametlikud Teadaanded vám umožňuje vyhľadávať informácie o platobnej neschopnosti právnickej alebo fyzickej osoby uvedením jej mena alebo jej osobného identifikačného čísla/registračného čísla. Je takisto možné všeobecné vyhľadávanie podľa kľúčového slova. Funkcia vyhľadávania umožňuje ľahko nájsť všetky uverejnené oznámenia o insolvenčných konaniach. Keď sa konanie skončí, oznámenia sa archivujú s výnimkou oznámení týkajúcich sa skončenia konania, ktoré zostávajú verejné tri roky.

V online obchodnom registri môžete vyhľadať právnickú alebo fyzickú osobu zadaním obchodného mena, jej mena alebo jej registračného čísla. V statuse sa uvádza, či je právnická alebo fyzická osoba v konkurze.

Obchodný register je prepojený s vyhľadávacím rozhraním pre insolvenčné registre na portáli e-Justice, čo umožňuje podnikom, veriteľom a investorom, ktorí chcú investovať v iných členských štátoch, vykonanie kontrol histórie priamo v insolvenčnom registri inej krajiny. Realizácia viacjazyčného riešenia zabezpečí väčšiu transparentnosť procesu získavania cezhraničných informácií o platobnej neschopnosti a uľahčí aj prístup k týmto informáciám. Prístup k informáciám je bezplatný. Portál má funkciu základného vyhľadávania, ktorá umožňuje vyhľadávanie vo všetkých prepojených registroch zadaním mena dlžníka. Má aj funkciu pokročilého vyhľadávania, kde kritériá vyhľadávania závisia od registra danej krajiny, v ktorom sa uskutočňuje vyhľadávanie. V budúcnosti (pravdepodobne v roku 2021) dôjde k prepojeniu úradného vestníka Ametlikud Teadaanded s portálom e-Justice, ktorý obsahuje všetky povinné údaje o uverejnení informácií týkajúcich sa insolvenčných konaní podľa článku 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848.

Pokiaľ ide o Estónsko, vyhľadávanie je možné podľa mena dlžníka a osobného identifikačného čísla/registračného čísla.

História informačnej služby týkajúcej sa platobnej neschopnosti

Estónska služba v oblasti platobnej neschopnosti funguje od 1. septembra 1995.

Posledná aktualizácia: 06/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.