Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Estónsko

V tejto časti je uvedený prehľad informácií v súvislosti s platobnou neschopnosťou poskytovaných v estónskom obchodnom registri a v úradnej publikácii „Ametlike Teadannete“ (estónske verejné oznámenia).

Autor obsahu
Estónsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie o platobnej neschopnosti sú v Estónsku k dispozícii?

Estónsko nemá samostatný insolvenčný register, ale informácie o konkurzných konaniach a konaniach na úpravu dlhu právnických alebo fyzických osôb sú k dispozícii v úradnej elektronickej publikácii Ametlikud Teadaanded. Okrem toho estónsky obchodný register a register neziskových organizácií a nadácií obsahujú informácie o konkurzoch právnických alebo fyzických osôb.

Informácie, ktoré do publikácie Ametlikud Teadaanded zapisujú súdy a správcovia konkurznej podstaty, zahŕňajú napríklad:

 • dátum a miesto preskúmania návrhu na vyhlásenie konkurzu a oznámenie o zákaze voľného nakladania s majetkom,
 • oznámenie o vyhlásení konkurzu,
 • oznámenie o valnom zhromaždení veriteľov,
 • oznámenie o schválení dočasného rozdelenia,
 • oznámenie o ukončení konkurzného konania,
 • oznámenie o schválení plánu úpravy dlhu.

Úplný zoznam oznámení na uverejnenie nájdete na webovom sídle publikácie Ametlikud Teadaanded.

Podľa rozhodnutia súdu sa do obchodného registra a do registra neziskových organizácií a nadácií vkladajú tieto údaje:

 • zastavenie konkurzného konania bez vyhlásenia konkurzu,
 • vyhlásenie konkurzu s uvedením mena a osobného identifikačného kódu správcu konkurznej podstaty, ako aj poznámka o tom, či tento správca zastupuje podnik,
 • zrušenie vyhlásenia konkurzu s uvedením informácie potvrdzujúcej pokračovanie činnosti podniku,
 • zrušenie vyhlásenia konkurzu a výmaz údajov o podniku z registra,
 • ukončenie konkurzného konania a výmaz údajov o podniku z registra alebo pokračovanie jeho činnosti,
 • zmier, jeho trvanie a informácia o pokračovaní činnosti,
 • zrušenie zmieru a opätovné začatie konkurzného konania, ako aj informácia o tom, že podnik od tejto chvíle zastupuje správca konkurznej podstaty,
 • skončenie zmieru po uplynutí lehoty a zánik funkcie správcu konkurznej podstaty,
 • vymenovanie osobitného správcu v súlade so zákonom o krytých dlhopisoch (pandikirjaseadus) s uvedením jeho mena a jeho osobného identifikačného kódu, ako aj poznámka o tom, že tento správca zastupuje úverovú inštitúciu, pokiaľ ide o správu portfólia krytých dlhopisov a nakladanie s týmto portfóliom.

Do registra sa nevkladajú informácie o zákazoch týkajúcich sa obchodných záležitostí uložených dlžníkovi alebo osobe oprávnenej konať v jeho mene alebo o zákazoch týkajúcich sa tejto osoby, pokiaľ ide o pokračovanie jej obchodnej činnosti.

Estónsky obchodný register obsahuje tieto informácie o právnických osobách v konkurze:

 • meno právnickej osoby,
 • jej registračný kód,
 • jej adresu,
 • údaje o jej správcovi konkurznej podstaty,
 • údaje o členoch jej správnej rady,
 • údaje o osobitnom správcovi,
 • dátum rozsudku/rozhodnutia o vyhlásení konkurzu a číslo rozsudku alebo občianskej veci.

Je prístup k informáciám o platobnej neschopnosti bezplatný?

Údaje v registri sú dostupné onlinena notárskych úradoch.

Prístup k publikácii Ametlikud Teadaanded je bezplatný.

Za online vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách a pobočkách zahraničných podnikov, za informácie o súdnych konaniach alebo za prístup k údajom vo výpisoch z registra sa neúčtuje žiadny poplatok. Všetko ostatné vyhľadávanie vrátane histórie výpisov z registra a prístupu k výročným správam, stanovám a iným dokumentom je spoplatnené. Sadzby za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené nariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov z registra a spisových dokumentov na notárskom úrade sa účtuje poplatok. Odmeny sú uvedené v zákone o odmenách notárov.

Údaje o obchodných zákazoch sú uverejnené a možno do nich nahliadnuť zdarma online.

Ako vyhľadávať informácie o platobnej neschopnosti?

Publikácia Ametlikud Teadaanded vám umožňuje vyhľadávať informácie o platobnej neschopnosti právnickej alebo fyzickej osoby uvedením jej mena alebo jej osobného identifikačného kódu/registračného kódu. Je takisto možné všeobecné vyhľadávanie podľa kľúčového slova. Funkcia vyhľadávania umožňuje ľahko nájsť všetky uverejnené oznámenia týkajúce sa prebiehajúcich insolvenčných konaní. Keď sa konanie skončí, oznámenia sa archivujú s výnimkou oznámení týkajúcich sa skončenia konania, ktoré zostávajú verejné tri roky.

V online obchodnom registri môžete vyhľadať právnickú alebo fyzickú osobu zadaním obchodného mena, jej mena alebo jej registračného kódu. V statuse sa uvádza, či je predmetný subjekt v konkurze.

Od jesene 2019 je publikácia Ametlikud Teadaanded súčasťou rozhrania pre vyhľadávanie v prepojených insolvenčných registroch na portáli e-Justice, čo umožňuje podnikom, veriteľom a investorom, ktorí chcú investovať v iných členských štátoch, vykonanie kontrol histórie priamo v insolvenčnom registri inej krajiny. Realizácia viacjazyčného riešenia zabezpečí väčšiu transparentnosť procesu získavania cezhraničných informácií o platobnej neschopnosti a uľahčí aj prístup k týmto informáciám. Prístup k informáciám je bezplatný. Portál má funkciu základného vyhľadávania, ktorá umožňuje vyhľadávanie vo všetkých prepojených registroch zadaním mena dlžníka. Má aj funkciu pokročilého vyhľadávania, kde kritériá vyhľadávania závisia od registra danej krajiny, v ktorom sa uskutočňuje vyhľadávanie. Pokiaľ ide o Estónsko, vyhľadávanie je možné podľa mena dlžníka a osobného identifikačného čísla/registračného kódu.

História informačnej služby týkajúcej sa platobnej neschopnosti

Estónska služba v oblasti platobnej neschopnosti funguje od 1.septembra 1995.

Posledná aktualizácia: 13/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.