Konkurzné registre

Fínsko

Vo Fínsku existujú dva insolvenčné registre: register konkurzov a reštrukturalizácií a register zmien obsahu záväzkov. V týchto registroch je možné vyhľadávať bezplatne prostredníctvom informačnej služby, ktorú poskytuje fínske Centrum právnych registrov.

Autor obsahu
Fínsko

Insolvenčný register je informačnou službou fínskeho Centra právnych registrov.

Čo ponúka fínsky insolvenčný register?

V registri sú zahrnuté informácie o insolvenčnom konaní z registra konkurzov a reštrukturalizáciíregistra zmien obsahu záväzkov týkajúce sa dlhov, ktoré vznikli v rámci podnikateľských činností jednotlivca. Register obsahuje informácie o žiadostiach a rozhodnutiach týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií a napríklad čas a miesto stretnutia veriteľov, lehotu na predloženie pohľadávok a podrobné informácie o správcovi.

Informácie o zmenách obsahu záväzkov v prípade dlhov na osobné účely by sa mali vyžiadať priamo z Centra právnych registrov, ktoré tieto informácie poskytuje bezplatne.

Je prístup do fínskeho insolvenčného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať vo fínskom insolvenčnom registri

Vyhľadávať v insolvenčnom registri je možné podľa mena dlžníka, osobného identifikačného čísla alebo identifikačného čísla spoločnosti, určitého časového rámca a mena/názvu správcu alebo likvidátora.

Pri podávaní žiadosti o informácie z Centra právnych registrov o dlhoch vzniknutých na súkromné účely sa musí poskytnúť:

  • meno osoby, o ktorej informácie sa žiada,
  • identifikačné číslo osoby, o ktorej informácie sa žiada,
  • meno a telefónne číslo žiadateľa a adresa, na ktorú sa majú informácie poslať.

História fínskeho insolvenčného registra

V registroch sa nachádzajú informácie od roku 1995.

Súvisiace odkazy

Vo fínčine

Insolvenčný register

Centrum právnych registrov (Oikeusrekisterikeskus): registre

Register konkurzov a reštrukturalizácií (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Register zmien obsahu záväzkov (velkajärjestelyrekisteri)

V angličtine

Centrum právnych registrov: registre

Register konkurzov a reštrukturalizácií

Register zmien obsahu záväzkov

Vo švédčine

Centrum právnych registrov (Rättsregistercentralen): registre

Registre konkurzov a reštrukturalizácií (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Register zmien obsahu záväzkov (Skuldsaneringsregistret)

Posledná aktualizácia: 10/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.