Konkurzné registre

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Aké informácie ponúka francúzsky insolvenčný register?

Francúzsko nemá register osobitne venovaný platobnej neschopnosti. Má niekoľko registrov, ktoré obsahujú rozhodnutia týkajúce sa platobnej neschopnosti dlžníkov. Ide najmä o rozhodnutia týkajúce sa začatia insolvenčného konania, jeho predĺženia, predĺženia obdobia pozorovania, zmeny na iný druh konania, ukončenia alebo zmeny reštrukturalizačného plánu či ukončenia konania, ako aj rozhodnutia, ktorými sa vyhlasuje osobný bankrot alebo zákaz riadenia spoločnosti. Uvádzajú sa v nich aj mená zástupcov poverených súdom.

Existujú tieto registre:

  • obchodný register a register spoločností (Registre du commerce et des sociétés) pre fyzické osoby, ktoré sú obchodníkmi, alebo obchodné spoločnosti;
  • živnostenský register (Répertoire des métiers) pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú samostatne zárobkovo činnými osobami;
  • register podnikov (Répertoire des entreprises) v departementoch Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle pre remeselné podniky nachádzajúce sa v týchto departementoch;
  • poľnohospodársky register (Registre de l’agriculture) pre poľnohospodárske podniky.

Okrem toho sa niektoré z uvedených rozhodnutí oznamujú prostredníctvom uverejnenia v Úradnom vestníku civilných a obchodných oznamov (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) a vo vestníku právnych oznamov (journal d’annonces légales).

Ako vyhľadávať vo francúzskych insolvenčných registroch?

Informácie z vestníkov právnych oznamov, Úradného vestníka civilných a obchodných oznamov a z obchodného registra a registra spoločností sú centrálne zhromažďované na „Portáli právnych oznamov podnikov“ (Portail de la Publicité Légale des Entreprises), ktorý je dostupný na tejto adrese: https://www.bodacc.fr/

Je prístup do francúzskych insolvenčných registrov bezplatný?

Informácie sa poskytujú bezplatne.

Na aké obdobie sa vzťahujú insolvenčné registre vo Francúzsku?

Uvedený portál poskytuje prístup k právnym oznamom uverejneným od 1. januára 2010 a k publikáciám uverejneným v Úradnom vestníku civilných a obchodných oznamov od 1. januára 2008.

Webové sídlo obchodného registra a registra spoločností je dostupné na tejto adrese: https://www.infogreffe.fr/

Za poskytnutie väčšiny informácií uvedených na tejto adrese sa uhrádza poplatok.

Posledná aktualizácia: 30/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.