Konkurzné registre

Nemecko

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad o nemeckom insolvenčnom registri.

Autor obsahu
Nemecko

Nemecký insolvenčný register

Nemecký insolvenčný register vám umožňuje prístup k vyhláseniam o platobnej neschopnosti (Insolvenzbekanntmaungen), ktoré vydali všetky nemecké insolvenčné súdy v súlade s § 9 zákona o insolvenčnom konaní (Insolvenzordnung). Tieto informácie sú právne záväzné a verejne prístupné.

Register spravuje komisia spolkovej vlády a spolkových krajín pre informačné technológie v súdnictve a je vedený pod ministerstvom spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie -Vestfálsko.

Je prístup do nemeckého insolvenčného registra bezplatný?

Áno.

Ako vyhľadávať v nemeckom insolvenčnom registri

Insolvenčný register je dostupný len na webovej lokalite nemeckého insolvenčného registra. Jednotlivé kroky vyhľadávania sú v prípade potreby vysvetlené na tejto webovej lokalite. Informácie sú k dispozícii len v nemčine. Upozorňujeme, že úplné vyhľadávanie v údajoch všetkých nemeckých insolvenčných súdov je možné len počas prvých dvoch týždňov po prvom dni uverejnenia. Po uplynutí tejto lehoty je pri vyhľadávaní sídla insolvenčného súdu potrebné uviesť aspoň jeden z týchto údajov: meno/názov (prípadne firma); sídlo (Sitz) [prípadne bydlisko (Wohnsitz)] dlžníka; číslo veci; registrový súd, typ registra a registračné číslo.

História nemeckého insolvenčného registra

Webová lokalita insolvenčného registra poskytuje informácie o insolvenčných konaniach od 1. apríla 2002. Podrobné informácie o príslušných obdobiach a konaniach, pre ktoré sú údaje dostupné, sa nachádzajú na tejto webovej lokalite.

Poskytnuté informácie sa týkajú konaní, ktoré ešte neboli ukončené. Údaje sa vymažú najneskôr šesť mesiacov po ukončení konania.

Súvisiace odkazy

Nemecký insolvenčný register

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.