Konkurzné registre

Grécko

Grécko má od 1. júna 2021 elektronický register solventnosti.

Autor obsahu
Grécko

Čo ponúka grécky insolvenčný register?

Podľa gréckych právnych predpisov sa elektronický register solventnosti využíva v týchto insolvenčných konaniach:

  • konkurz (ptóchefsi) (články 75 – 211 zákona č. 4738/2020 – kniha II),
  • malý konkurz (ptóchefsi mikroú antikeiménou) (články 172 – 188 zákona č. 4738/2020 – kniha II, časť VI),
  • predkonkurzné vyrovnanie (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (články 31 – 64 zákona č. 4738/2020 – kniha I, časť II, kapitola II).

Miestne súdy prvého stupňa (protodikeía) zodpovedajú za posudzovanie vecí a za vydávanie rozhodnutí o žiadostiach o konkurz.

Miestne okresné občianske súdy (eirinodikeía) zodpovedajú za vyhlásenie konkurzu v prípade malých konkurzov.

Miestne súdy prvého stupňa zodpovedajú za konania týkajúce sa predkonkurzného vyrovnania.

Všetky publikácie, zverejnenia alebo registrácie insolvenčných konaní sa vykonávajú v elektronickom registri solventnosti. Ak je to stanovené, registrácie sa zaznamenávajú aj do všeobecného obchodného registra (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI).

Je prístup do gréckeho insolvenčného registra bezplatný?

Áno, a to prostredníctvom tohto webového sídla:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Ako vyhľadávať v gréckom insolvenčnom registri

Vyhľadávať možno na stránke: https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

História gréckeho insolvenčného registra

Všetky publikácie od 1. júna 2021 sú verejne dostupné prostredníctvom registra na uvedenom webovom sídle.

Posledná aktualizácia: 14/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.