Konkurzné registre

Grécko

Grécko nemá elektronické insolvenčné registre. V súčasnosti sa pripravuje digitalizácia databáz a ich elektronické rozhrania.

Autor obsahu
Grécko

Čo ponúka grécky insolvenčný register?

Podľa gréckych právnych predpisov existujú tieto insolvenčné konania:

  • konkurz (články 1 až 61 zákona č. 3588/2007, článok 13 ods. 1 až 4 zákona č. 4013/2011, článok 22 ods. 1 zákona č. 4055/2012, články 1 až 3 zákona č. 4446/2016, článok 14 zákona č. 4491/2017),
  • osobitná likvidácia s pokračovaním činnosti (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (článok 12 zákona č. 4013/2011, článok 6 zákona č. 4446/2016),
  • predkonkurzné vyrovnanie (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (články 70 až 101 zákona č. 3588/2007, článok 22 ods. 2 zákona č. 4055/2012, článok 116 ods. 3 a článok 234 ods. 1 až 3 zákona č. 4072/2012, článok 3 a nasl. zákona č. 4446/2016),
  • reštrukturalizačný plán (články 109 až 123 zákona č. 3588/2007, článok 7 a nasl. zákona č. 4446/2016),
  • zjednodušené konanie pre malé konkurzy (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (článok 9 zákona č. 4446/2016, článok 62 zákona č. 4472/2017).

Miestne okresné občianske súdy (eirinodikeía) zodpovedajú za posudzovanie vecí a za vydávanie rozhodnutí o žiadostiach, ktoré zahŕňajú konkurz fyzických osôb.

Miestne súdy prvého stupňa (protodikeía) zodpovedajú za posudzovanie vecí a za vydávanie rozhodnutí o žiadostiach, ktoré zahŕňajú konkurz združení (prosopikés etairíes), komanditných spoločností (eterórrythmes etairíes), verejných obchodných spoločností (omórrythmes etairíes), súkromných kapitálových spoločností (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), spoločností s ručením obmedzeným (etairíes periorisménis efthýnis), verejných akciových spoločností (anónymes etairíes), európskych spoločností a európskych družstiev.

Všeobecný obchodný register (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) na miestnych obchodných komorách zodpovedá za vydávanie potrebných potvrdení na účely konkurzných konaní.

Je prístup do gréckeho insolvenčného registra bezplatný?

Takáto možnosť neexistuje.

Ako vyhľadávať v gréckom insolvenčnom registri

Neuplatňuje sa.

História gréckeho insolvenčného registra

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 17/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.