Konkurzné registre

Maďarsko

Táto časť obsahuje stručný prehľad o maďarskom insolvenčnom registri.

Autor obsahu
Maďarsko

Čo ponúka maďarský insolvenčný register?

V Maďarsku určila vláda útvar ministerstva spravodlivosti pre informácie o spoločnostiach a elektronickú registráciu spoločností (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) ako orgán zodpovedný za zriadenie a prevádzkovanie insolvenčného registra.

Tento orgán využíva služby maďarského úradu pre verejné publikácie (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.), pokiaľ ide o spracovanie údajov, vývoj IT, technickú prevádzku a technické úlohy v oblasti bezpečnosti databáz.

Insolvenčný register je k dispozícii na lokalite https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Insolvenčný register obsahuje informácie o všetkých hospodárskych subjektoch a organizáciách občianskej spoločnosti, voči ktorým sa v Maďarsku vedie insolvenčné konanie.

Insolvenčné konanie v Maďarsku sa riadi zákonom XLIX z roku 1991 o konkurznom konaní a likvidácii. Konkurzné konania a likvidácie vedené voči organizáciám občianskej spoločnosti (združeniam a nadáciám) sa riadia zákonom CLXXV z roku 2011 o organizáciách občianskej spoločnosti, ale v prípade všetkých ostatných subjektov sa uplatňuje zákon XLIX z roku 1991.

Je prístup do maďarského insolvenčného registra bezplatný?

Za prístup k údajom v insolvenčnom registri sa neúčtujú žiadne poplatky ani náklady. Každý, kto nahliada do insolvenčného registra, musí vopred vyhlásiť, že vyhľadané údaje v registri nebudú použité na komerčné účely ani na vytvorenie databázy, ktorá by slúžila na takéto účely.

V súlade s oddielom 6/N zákona XLIX z roku 1991 register obsahuje tieto informácie:

 • dátum začiatku insolvenčného konania,
 • súd, ktorý začal insolvenčné konanie, a referenčné číslo veci,
 • podtyp začatého insolvenčného konania – v Maďarsku existujú konkurzné alebo likvidačné konania,
 • pravidlá právomoci, ktoré umožňujú začatie konania (hlavné insolvenčné konanie alebo vedľajšie insolvenčné konanie),
 • či je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba, názov dlžníka, registračné číslo, sídlo, prípadne poštová adresa, ak je odlišná,
 • meno, poštová adresa alebo e-mailová adresa správcu (správcu alebo likvidátora) určeného v konaní,
 • lehoty na predloženie prípadných pohľadávok alebo odkazy na kritériá na výpočet tejto lehoty,
 • dátum ukončenia hlavného insolvenčného konania, ak sa konalo,
 • súd, na ktorom sa má v súlade s článkom 5 napadnúť rozhodnutie o začatí insolvenčného konania, resp. lehota na jeho napadnutie, alebo odkaz na kritériá na výpočet tejto lehoty,
 • začatie a ukončenie odporovacích žalôb v súvislosti s majetkom dlžníka, názov príslušného súdu a číslo veci,
 • začatie a ukončenie žalôb na určenie zodpovednosti členov štatutárneho orgánu dlžníka, bývalých členov štatutárneho orgánu, členov jeho právnickej osoby alebo majiteľov za činnosti z ich strany, ktoré viedli k poškodeniu záujmov veriteľov, názov príslušného súdu a číslo veci,
 • či sa konanie viedlo vo forme zjednodušenej likvidácie.

Ako vyhľadávať v maďarskom insolvenčnom registri

Z rozbalovacej ponuky možno vybrať kritérium vyhľadávania. Pomocou rozbalovacej ponuky je v insolvenčnom registri možné vyhľadávať na základe zadania jednej z týchto informácií:

 • meno/názov dlžníka,
 • registračné číslo spoločnosti/organizácie občianskej spoločnosti,
 • číslo veci konania.

Podrobné informácie o vyhľadávaní sú k dispozícii na lokalite https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

V súlade s platnými právnymi predpismi nie je možné priame vyhľadávanie hromadných údajov ani sťahovanie údajov z insolvenčného registra.

Posledná aktualizácia: 09/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.