Konkurzné registre

Írsko

V tejto časti sa uvádzajú informácie o insolvenčnom registri Írska.

Autor obsahu
Írsko

Írsky insolvenčný úrad (Insolvency Service of Ireland – ISI) je nezávislý štátny orgán, ktorý bol zriadený 1. marca 2013.  Jeho cieľom je obnoviť platobnú schopnosť insolventných osôb.

Úrad ISI vykonáva svoje kompetencie v niekoľkých oblastiach pôsobenia. Sú to:

 • správa prípadov,
 • konkurz,
 • regulácia a politika,
 • právo,
 • podnikové záležitosti.

Úrad ISI uverejňuje prostredníctvom svojich registrov nasledujúce informácie podľa zákona o platobnej neschopnosti. (Upozorňujeme, že registre ISI nie sú dostupné prostredníctvom prehliadačov Internet Explorer/Edge.  Na zobrazenie registra odporúčame použiť prehliadač Chrome, Firefox alebo Safari.)

Ochranné osvedčenia

Po vydaní ochranného osvedčenia podľa § 61 zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 (ďalej len „zákon“) je Írsky insolvenčný úrad povinný zapísať do registra okrem informácií predpísaných v nariadeniach z roku 2012 o zákone o platobnej neschopnosti z roku 2012 (Ďalšie informácie zapisované do registrov) (S.I. 356 z roku 2013) aj tieto informácie:

 • meno a adresa dlžníka a dátum vydania ochranného osvedčenia,
 • prípadné predĺženie ochranného osvedčenia podľa § 61 zákona,
 • prípadné uloženie povinnosti súdom podľa § 63 zákona a oprávnená osoba, voči ktorej bola povinnosť uložená, a
 • dátum, ku ktorému podľa kapitoly 3 zákona zanikne platnosť ochranného osvedčenia.
 • Register ochranných osvedčení

Register oznámení o dlhovej úľave

Podľa § 33 ods. 4 zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 musí úrad ISI zapisovať do registra oznámení o dlhovej úľave:

 • skutočnosť, že oznámenie o dlhovej úľave bolo vydané,
 • dátum vydania oznámenia o dlhovej úľave,
 • meno a adresu konkrétneho dlžníka, ktorého sa oznámenie týka, a
 • prípadné ďalšie informácie predpísané podľa § 133 ods. 3 písm. b).
 • Register oznámení o dlhovej úľave

Register dohôd o vysporiadaní dlhu

Podľa § 76 ods. 1 zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 musí úrad ISI zapisovať do registra dohôd o vysporiadaní dlhu:

 • podrobnosti o hlasovaní na schôdzi veriteľov spolu s výsledkom hlasovania,
 • skutočnosť, že bola vypracovaná dohoda o vysporiadaní dlhu,
 • prípadnú zmenu dohody o vysporiadaní dlhu, ak existuje,
 • prípadné neplnenie dohody, ak úrad ISI dostane takéto oznámenie,
 • úspešné splnenie dohody.
 • Register dohôd o vysporiadaní dlhu

Register dohôd o platobnej neschopnosti

Podľa § 113 ods. 1 zákona o platobnej neschopnosti z roku 2012 musí úrad ISI zapísať do registra dohôd o platobnej neschopnosti:

 • skutočnosť, že bola vypracovaná dohoda o platobnej neschopnosti,
 • podrobnosti o hlasovaní na schôdzi veriteľov spolu s výsledkom hlasovania,
 • prípadnú zmenu dohody o platobnej neschopnosti, ak existuje,
 • prípadné neplnenie dohody, ak úrad ISI dostane takéto oznámenie,
 • úspešné splnenie dohody.
 • Register dohôd o platobnej neschopnosti
Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.