Konkurzné registre

Lotyšsko

Táto časť obsahuje stručný prehľad lotyšského insolvenčného registra.

Autor obsahu
Lotyšsko

Aké informácie možno nájsť v lotyšskom insolvenčnom registri?

Lotyšský insolvenčný register obsahuje informácie o:

 • správcoch konkurznej podstaty,
 • insolvenčných konaniach týkajúcich sa fyzických a právnických osôb,
 • konaniach o právnej ochrane,
 • mimosúdnych konaniach o právnej ochrane.

Insolvenčný register je voľne prístupný verejnosti a jeho záznamy sa považujú za dôveryhodné. Za register zodpovedá register spoločností Lotyšskej republiky.

Je prístup do lotyšského insolvenčného registra bezplatný?

Áno, prístup k informáciám v lotyšskom insolvenčnom registri je pre verejnosť bezplatný, ale za informácie v podobe dokumentu sa platí poplatok.

Ak chcete získať z insolvenčného registra vyhlásenie alebo iný dokument s osobným identifikačným kódom dlžníka (fyzickej osoby) alebo správcu konkurznej podstaty, obráťte sa so žiadosťou na register spoločností alebo o dokument požiadajte elektronicky prostredníctvom portálu Latvija.lv.

Ako vyhľadávať v lotyšskom insolvenčnom registri

Správcovia konkurznej podstaty

Táto časť obsahuje informácie o správcoch konkurznej podstaty, konkrétne:

 • krstné meno,
 • priezvisko,
 • adresu kancelárie a kontaktné informácie,
 • číslo osvedčenia,
 • dátum skončenia platnosti osvedčenia.

Informácie o správcoch konkurznej podstaty, ktorým uplynula platnosť ich osvedčenia, sú dostupné v historických záznamoch v časti Vēsturiskie dati. Odkaz „Izziņa“ umožňuje prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli zaznamenané v lotyšskom insolvenčnom registri o každom správcovi konkurznej podstaty.

Vyhľadávanie

Ak chcete vyhľadávať v insolvenčnom registri informácie o konkrétnom subjekte (fyzickej alebo právnickej osobe), použite časť Meklēt. Informácie sa dajú filtrovať podľa týchto kritérií:

 • registračné číslo dlžníka (pre právnické osoby) alebo identifikačné číslo dlžníka (pre fyzické osoby),
 • meno alebo názov dlžníka,
 • obdobie začatia konania,
 • typ konania (konkurzné konanie, konanie o právnej ochrane alebo mimosúdne konanie o právnej ochrane),
 • charakter konania (miestny, cezhraničný primárny, cezhraničný sekundárny),
 • stav konania (prebiehajúce konanie, ukončené konanie, všetky konania).

Výsledky vyhľadávania sa zobrazia spolu s odkazom na Register spoločností („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kde sú dostupné všetky informácie, ktoré sa o danom subjekte nachádzajú v insolvenčnom registri, vrátane naskenovaných dokumentov obsahujúcich poznámky správcov o schôdzach veriteľov, ich agende a oznámenia veriteľom.

Vestník

Ak si chcete prezerať záznamy, ktoré boli vložené do insolvenčného registra v určitý deň, použite sekciu Žurnāls. Štandardne sa zobrazujú záznamy za aktuálny deň. Na prezeranie záznamov z iných dátumov použite kalendár a na filtrovanie záznamov podľa mesiaca použite podsekciu Mēneša žurnāls. Každý záznam obsahuje odkaz na Register spoločností (Uzņēmumu reģistra izziņu) na podrobné informácie o konkrétnych insolvenčných konaniach.

Štatistiky

Táto časť obsahuje rôzne štatistické informácie týkajúce sa insolvenčných konaní a konaní o právnej ochrane. Následný odkaz na Register spoločností („Izziņa“) poskytuje všetky informácie o konkrétnom subjekte v insolvenčnom registri.

História lotyšského insolvenčného registra

Informácie v registri sa datujú od 1. januára 2008.

Odkazy

Viac informácií o lotyšskom insolvenčnom registri

Štátna agentúra pre konkurznú správu

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.