Konkurzné registre

Lotyšsko

Táto časť obsahuje stručný prehľad o lotyšskom insolvenčnom registri.

Autor obsahu
Lotyšsko

Informácie, ktoré možno nájsť v insolvenčnom registri vedenom Lotyšským registrom podnikov

Insolvenčný register obsahuje informácie o:

 • správcoch konkurznej podstaty,
 • konkurzných konaniach týkajúcich sa fyzických a právnických osôb,
 • konaniach o právnej ochrane,
 • mimosúdnych konaniach o právnej ochrane,
 • oddlžení fyzickej osoby (iba vnútroštátny postup).

Insolvenčný register je verejne prístupný a jeho záznamy sú úradnými záznamami. Prístup k informáciám je bezplatný.

Insolvenčný register spadá pod právomoc Lotyšského registra podnikov (Uzņēmumu reģistrs).

Vyhľadávanie v insolvenčnom registri vedenom Lotyšským registrom podnikov

Správcovia konkurznej podstaty

Táto časť obsahuje informácie o správcoch konkurznej podstaty, konkrétne:

 • krstné meno,
 • priezvisko,
 • miestna adresa a kontaktné informácie miesta pôsobenia,
 • číslo odborného osvedčenia,
 • platnosť odborného osvedčenia.

Informácie o správcoch konkurznej podstaty, ktorých profesijná činnosť bola ukončená, možno nájsť v časti Historické údaje (Vēsturiskie dati). Informácie uvedené v insolvenčnom registri o každom správcovi konkurznej podstaty možno nájsť prostredníctvom odkazu Výpis (Izziņa).

Vyhľadávanie

Informácie o konkrétnom subjekte (fyzickej alebo právnickej osobe) možno vyhľadávať v časti registra Vyhľadávanie (Meklēšana). Informácie sa dajú vyhľadávať pomocou týchto kritérií:

 • registračné číslo dlžníka (pre právnické osoby) alebo osobné identifikačné číslo dlžníka (pre fyzické osoby),
 • meno/priezvisko alebo titul dlžníka,
 • termín začiatku konania,
 • druh konania (insolvenčné konanie, konanie o právnej ochrane, konanie o mimosúdnej právnej ochrane, oddlženie fyzickej osoby),
 • povaha konania (vnútroštátne, cezhraničné primárne, cezhraničné sekundárne, hlavné konkurzné konanie, sekundárne konkurzné konanie, územné konkurzné konanie),
 • stav konania (prebiehajúce konanie, ukončené konanie, všetky konania).

Výsledky vyhľadávania obsahujú odkaz na Výpis (Izziņa), ktorý umožňuje bezplatný prístup ku všetkým záznamom v insolvenčnom registri Lotyšského registra podnikov týkajúcim sa osobitného konania vrátane naskenovaných verzií dokumentov uvedených v článku 9 ods. 4 zákona o registri podnikov Lotyšskej republiky: program stretnutia veriteľov a oznámenie správcu konkurznej podstaty veriteľom o stretnutí veriteľov.

Vestník

Záznamy zadané v konkrétne dni možno vyhľadať v časti registra označenej Vestník (Žurnāls). Štandardne sa zobrazujú záznamy za aktuálny deň. Na zobrazenie záznamov zadaných v iné dni možno využiť kalendár alebo podsekciu Mesačný vestník (Mēneša žurnāls). Každý záznam obsahuje odkaz na Výpis (Izziņa), kde možno nájsť podrobnejšie informácie o danom konkurznom konaní.

Štatistiky

Štatistické údaje o konkurznom konaní právnických osôb a konaní o právnej ochrane sú k dispozícii bezplatne v časti konkurzné konania na lotyšskom portáli otvorených údajov.

História insolvenčného registra vedeného registrom podnikov

Insolvenčný register obsahuje informácie od 1. januára 2008.

Ďalšie informácie o insolvenčnom registri spravovanom registrom podnikov sú k dispozícii tu a na webovej lokalite Služby kontroly insolventnosti.

Treba zdôrazniť, že informácie o akejkoľvek právnickej osobe zapísanej v registri podnikov sú k dispozícii na informačnom webovom sídle registra na info.ur.gov.lv/. Aktuálne informácie možno prehliadať/vytlačiť bezplatne a bez overenia, zatiaľ čo historické informácie možno prehliadať a dokumenty v časti pre verejnosť možno prehliadať/stiahnuť po overení používateľa na webovom sídle.

Ak je potrebný výpis informácií z registra podnikov alebo kópie dokumentov, je nutné podať písomnú žiadosť o informácie a zaplatiť poplatok za poskytnutie služby (podrobnejšie informácie sa nachádzajú na domovskej stránke registra podnikov).

O informácie možno požiadať a informácie o platbe možno predložiť týmito spôsobmi:

 • elektronicky (žiadosť o informácie musí byť podpísaná bezpečným elektronickým podpisom a musí mať časovú pečiatku):
 • poštou:
  • Register of Enterprises of the Republic of Latvia, Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV-1011.
Posledná aktualizácia: 24/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.