Konkurzné registre

Luxembursko

Luxembursko nevedie konkurzné registre.

Autor obsahu
Luxembursko

Ako je to s registrami platobnej neschopnosti v Luxembursku?

Luxembursko nevedie konkurzné registre. Konkurzy oznamujú súdy, ktoré ich ohlásia obchodnému registru (OR), ktorý ich zaznamená do svojej databázy.

Je prístup do konkurzného registra v Luxembursku na účely nahliadnutia spoplatnený?

Zoznam vyhlásených konkurzov sa raz mesačne uverejňuje v úradnom vestníku „Mémorial B  – Recueil administratif et économique“ a bezplatne si ho možno prezerať na portáli luxemburskej justície Legilux.

OR okrem toho bezplatne poskytuje verejnosti na svojej webovej stránke v záložke „Consultations - statistiques de dépôt“ (štatistické údaje o konkurzoch), štatistický modul, ktorý poskytuje informácie o súdnych rozhodnutiach o návrhoch na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli podané do OR počas stanoveného mesačného obdobia. Tieto informácie sú dostupné vo forme zoznamov návrhov na vyhlásenie konkurzu. Tieto informácie možno stiahnuť ako textový súbor.

Ako vyhľadávať informácie o konkurzoch v Luxembursku?

1. spôsob: vyhľadávanie na webovej stránke obchodného registra (OR) podľa mena/názvu (alebo časti mena/názvu) alebo čísla zápisu zapísanej osoby.

Vyhľadávač webovej stránky na základe toho zobrazí zoznam mien/názvov, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám vyhľadávania.

Pri kliknutí na meno/názov niektorej zo zobrazených osôb sa bezplatne zobrazia tieto základné informácie:

  • číslo, pod ktorým je zapísaná v OR,
  • dátum zápisu,
  • meno/názov,
  • právna forma,
  • adresa sídla,
  • zoznam dokumentov podaných od roku 2003,
  • ako aj informácia, či sa osoba nachádza v konkurze.

2. spôsob: je možné vyhľadávať na webovej stránke obchodného registra (OR) v záložke „Consultations - statistiques de dépôt“ (štatistické údaje o konkurzoch) prostredníctvom štatistického modulu, ktorý poskytuje informácie o súdnych rozhodnutiach o návrhoch na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli podané do OR počas stanoveného mesačného obdobia.

3. spôsob: je možné vyhľadávať na webovej stránke luxemburskej advokátskej komory v záložke „Faillites“ (konkurzy) podľa názvu spoločnosti, dátumu súdneho rozhodnutia o vyhlásení konkurzu a podľa mena správcu súdnej podstaty.

Súvisiace odkazy

Obchodný register

Luxemburská advokátska komora

Posledná aktualizácia: 10/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.