Konkurzné registre

Malta

Autor obsahu
Malta

Aké informácie poskytuje maltský insolvenčný úrad?

Maltský insolvenčný úrad poskytuje podrobné informácie o konaniach prebiehajúcich na maltských súdoch, ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti spoločností alebo bankrotu jednotlivcov, ako aj podrobné informácie, ktoré obchodnému registru poskytli riaditelia spoločností v platobnej neschopnosti.

Je prístup k insolvenčnému registru bezplatný?

Prístup k insolvenčnému registru je bezplatný a je možný cez tento odkaz:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Ako vyhľadávať v insolvenčnom registri?

V insolvenčnom registri môžete vyhľadávať buď podľa mena dlžníka, čísla preukazu totožnosti, alebo registračného čísla spoločnosti.

História maltského insolvenčného úradu

Pred zavedením insolvenčného registra boli informácie o spoločnostiach v platobnej neschopnosti dostupné v obchodnom registri a informácie o insolvenčných a konkurzných konaniach boli k dispozícii na súde. Informácie zaznamenané súdom boli uverejnené na webovom sídle spolu s informáciami o jednotlivých konaniach vo všeobecnosti. Insolvenčný register bol verejne sprístupnený v januári 2018 a obsahuje podrobné informácie o insolvenčných a konkurzných konaniach prebiehajúcich od 1. januára 2014.

Súvisiace odkazy

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.