Konkurzné registre

Holandsko

Na tejto stránke nájdete krátky úvod do holandského insolvenčného registra.

Autor obsahu
Holandsko

Aké informácie obsahuje holandský insolvenčný register?

V Holandsku existujú tri druhy platobnej neschopnosti:

 • konkurz,
 • moratórium (alebo „pozastavenie platieb“),
 • reštrukturalizácia dlhu.

Okresné súdy sú zodpovedné za rozhodnutia týkajúce sa všetkých druhov platobnej neschopnosti a za uchovávanie relevantných údajov vo svojich vlastných registroch. Sú zodpovedné aj za (automatizovaný) prenos notifikácií o platobnej neschopnosti Súdnej rade (Raad voor de rechtspraak), ktorá využíva tieto notifikácie alebo Centrálny insolvenčný register (CIR).

Centrálny insolvenčný register obsahuje všetky informácie z uverejnených notifikácií o platobnej neschopnosti, a to aj:

 • osobné údaje,
 • názvy spoločností,
 • identifikačné údaje obchodného registra,
 • informácie o kurátoroch a správcoch,
 • všetky predchádzajúce notifikácie.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti týkajúce sa holandského insolvenčného registra

Centrálny insolvenčný register obsahuje informácie z miestnych registrov, ktoré vedú rôzne okresné súdy, o konkurzoch, pozastaveniach platieb a zrušeniach dlhov týkajúcich sa fyzických osôb (súkromných osôb).

Je prístup do holandského insolvenčného registra bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

V súvislosti s prístupom do Centrálneho insolvenčného registra online neexistujú žiadne obmedzenia.

Pre profesionálnych používateľov je dostupná online služba, vďaka ktorej môžu byť rýchlejšie informovaní o najnovších záznamoch uverejnených v registri.

Ako vyhľadávať v holandskom insolvenčnom registri?

Fyzické osoby možno v registri vyhľadávať len podľa:

 • mena a dátumu narodenia,
 • mena, PSČ a čísla domu,
 • dátumu narodenia, PSČ a čísla domu.

Právnické osoby/spoločnosti možno vyhľadávať podľa:

 • názvu právnickej osoby/spoločnosti,
 • čísla obchodnej komory (Kamer van Koophandel),
 • PSČ a čísla domu.

Môžete vyhľadávať aj podľa dátumu, okresného súdu, druhu uverejnenia, referenčného čísla uverejnenia alebo čísla platobnej neschopnosti.

História holandského insolvenčného registra

Centrálny insolvenčný register vznikol 1. januára 2005. Nájdete v ňom preto všetky prípady otvorené alebo oznámené po tomto dátume.

Súvisiace odkazy

Centrálny insolvenčný register v Holandsku

Posledná aktualizácia: 19/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.