Konkurzné registre

Poľsko

V tejto časti sa nachádza stručný úvod o poľskom konkurznom registri.

Autor obsahu
Poľsko

Aké informácie obsahuje poľský konkurzný register?

Webová lokalita poľského konkurzného registra [rejestr podmiotów w upadłości] sa považuje za súčasť štátneho súdneho registra [Krajowy Rejestr Sądowy]. Obsahuje rovnaké informácie o spoločnostiach, aké sú spravidla uvedené v štátnom súdnom registri, ako aj podrobné informácie o:

  • spoločnostiach,
  • nadáciách,
  • združeniach,
  • iných subjektoch, ktoré vyhlásili konkurz.

V registri sú dostupné aj informácie o dátumoch a konkrétnom obsahu oznámení o konkurze.

Konkurzný register vlastní a vedie poľské ministerstvo spravodlivosti a informácie sú dostupné v poľštine a čiastočne aj v angličtine.

Je prístup do poľského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v poľskom konkurznom registri

Od 1. apríla 2009 poľský konkurzný register disponuje novým vyhľadávacím nástrojom, ktorý umožňuje vyhľadávanie podľa subjektov v konkurze, ako aj podľa ďalších kritérií.

Posledná aktualizácia: 10/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.