Konkurzné registre

Portugalsko

Na tejto stránke nájdete informácie o portugalskom insolvenčnom registri.

Autor obsahu
Portugalsko

Čo obsahuje insolvenčný register?

V elektronickom insolvenčnom registri sú tieto informácie:

  • Číslo insolvenčného konania
  • Identifikácia súdu, ktorý insolvenčné konanie prejednáva/l
  • Identifikácia osoby v platobnej neschopnosti
  • Identifikácia správcu konkurznej podstaty
  • Lehota na prihlasovanie pohľadávok
  • Dátum vyhlásenia platobnej neschopnosti

Elektronický register poskytuje podrobné informácie o insolvenčných konaniach (pozri ďalej).

Je vyhľadávanie v portugalskom insolvenčnom registri spoplatnené?

Nie, vyhľadávanie v registri je bezplatné.

Právne predpisy o insolvenčnom registri

Portugalský insolvenčný register sa upravuje v článku 38 zákona o platobnej neschopnosti a revitalizácii podnikov (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), ktorý bol prijatý zákonným dekrétom č. 53/2004 z 18. marca 2004 v znení zmien.

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.