Konkurzné registre

Rumunsko

V tejto časti získate prehľad o rumunskom insolvenčnom registri, ktorý sa volá Zbierka insolvenčných konaní a je vedený Národným úradom pre obchodný register pri ministerstve spravodlivosti.

Autor obsahu
Rumunsko

Aké informácie poskytuje rumunský insolvenčný register?

Insolvenčné konania v Rumunsku

Prostredníctvom Zbierky insolvenčných konaní (ZIK), uverejňovanej v elektronickej podobe Národným úradom pre obchodný register, sa predvolávajú strany, vydávajú oznámenia a zvolania a poskytujú notifikácie o procesných aktoch vydávaných súdmi a správcami/likvidátormi v priebehu insolvenčných konaní v súlade so zákonom č. 85/2014 o predchádzaní platobnej neschopnosti a insolvenčných konaniach.

„Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku“ je jedným z oddielov Zbierky insolvenčných konaní uverejňovanej v elektronickej podobe Národným úradom pre obchodný register, ktorej cieľom je v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov uverejňovať rozhodnutia výboru pre insolvenčné konania a rozsudky súdu, ako aj ďalšie akty, ktorých uverejňovanie je povinné na základe zákona č. 151/2015 o platobnej neschopnosti fyzických osôb.

Insolvenčné konanie v prípade právnických osôb:

Všeobecné insolvenčné konanie sa vzťahuje na:

1. podnikateľov (všetkých tých, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť) s výnimkou tých, ktorí vykonávajú slobodné povolania, a tých, pre ktorých platia osobitné ustanovenia týkajúce sa režimu platobnej neschopnosti.

Zjednodušené insolvenčné konanie sa vzťahuje na:

1. podnikateľov:

 • individuálnych podnikateľov,
 • spoločnosti s jediným spoločníkom a rodinné podniky;

2. dlžníkov spĺňajúcich niekoľko konkrétnych kritérií, t. j. keď:

 • nie sú držiteľmi aktív,
 • nemožno nájsť zakladajúce listiny alebo účtovné doklady,
 • nemožno nájsť správcu,
 • už neexistuje registrované sídlo alebo už je iné ako sídlo registrované v obchodnom registri; nepredložili dokumenty požadované podľa zákona,
 • sú predmetom likvidácie pred podaním návrhu na začatie konania,
 • vyhlásili svoj úmysel ísť do konkurzu alebo nemajú nárok na súdnu reorganizáciu.

Od konca júna 2014 sa insolvenčné konania v prípade právnických osôb riadia zákonom č. 85/2014 o predchádzaní platobnej neschopnosti a insolvenčných konaniach, ktorého ustanovenia sa uplatňujú na právne spory, ktoré sa začali po tom, ako zákon nadobudol platnosť. Na právne spory, ktoré sa začali pred nadobudnutím platnosti zákona č. 85/2014, sa naďalej vzťahujú ustanovenia zákona č. 85/2006 o insolvenčnom konaní.

Insolvenčné konanie v prípade fyzických osôb, ktoré sa riadi ustanoveniami zákona č. 151/2015 o platobnej neschopnosti fyzických osôb účinného od 1. januára 2018, sa vzťahuje na fyzickú osobu – dlžníka, ktorého záväzky nevyplývajú z prevádzkovania podniku a ktorý:

 • mal pobyt/bol rezidentom/mal obvyklý pobyt v Rumunsku aspoň 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
 • je platobne neschopný,
 • celková suma jeho nesplatených záväzkov je minimálne na rovnakej úrovni ako prahová hodnota (15 minimálnych miezd v hospodárstve).

Insolvenčné konanie v prípade fyzických osôb môže mať podobu:

 • konania založeného na pláne splácania dlhu,
 • súdneho insolvenčného konania prostredníctvom likvidácie aktív,
 • zjednodušeného insolvenčného konania.

Zbierka insolvenčných konaní

Aké informácie obsahuje?

Zbierka insolvenčných konaní obsahuje všetky procesné akty vydané súdmi a správcami/likvidátormi v priebehu insolvenčného konania, konkrétne:

 • súdne predvolania,
 • komunikáciu,
 • oznámenia,
 • oznámenia o zasadnutiach,
 • rozsudky,
 • iné písomnosti požadované podľa zákona (správy vydané správcom/likvidátorom, plány súdnej reorganizácie, oznamy).

Oddiel Zbierky insolvenčných konaní „Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku“ obsahuje písomnosti na uverejnenie na základe zákona č. 151/2015 o platobnej neschopnosti fyzických osôb.

Akú štruktúru má webové sídlo Zbierky insolvenčných konaní?

Webové sídlo Zbierky insolvenčných konaní poskytuje prístup k týmto informáciám:

 • bezplatné informácie,
 • informácie týkajúce sa štruktúry Národného úradu pre obchodný register a riaditeľstva pre Zbierku insolvenčných konaní,
 • osobitné právne predpisy, formuláre poskytnuté/uverejnené v zbierke a písomnosti.

Webové sídlo Zbierky insolvenčných konaní (ZIK) je rozdelené do týchto častí:

 • informácie týkajúce sa zriadenia zbierky,
 • legislatívne akty,
 • organizačná štruktúra Národného úradu pre obchodný register, úradov obchodného registra pridružených k súdom a zbierky,
 • právnický slovník (oblasť insolvenčných konaní),
 • štatistické údaje zbierky,
 • poplatky,
 • kontaktné informácie.

Formuláre Zbierky insolvenčných konaní sú dostupné na portáli elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register v časti venovanej Zbierke insolvenčných konaní, ktorá má túto štruktúru:

1. Služby zbierky:

 • „online Zbierka insolvenčných konaní“ (spoplatnená),
 • „súhrn vydaní zbierky“ (bezplatné informácie),
 • „osoby uverejnené v zbierke“ (bezplatné informácie).

2. Formuláre týkajúce sa činností uverejňovania v zbierke:

 • online formuláre pre uverejňovanie v zbierke,
 • offline formuláre pre uverejňovanie v zbierke.

3. Formuláre týkajúce sa činností šírenia informácií zo zbierky:

 • online formuláre na poskytovanie informácií v rámci zbierky,
 • offline formuláre na poskytovanie informácií v rámci zbierky.

4. Štatistické údaje

Je prístup k insolvenčnému registru Rumunska bezplatný?

Zbierka insolvenčných konaní sa uverejňuje v elektronickej podobe. Elektronická verzia zbierky je prístupná online na:

Existuje niekoľko možností prístupu k službám, ktoré poskytuje zbierka:

 • prístup k oficiálnemu webovému sídlu Zbierky insolvenčných konaní môžu používatelia získať zadarmo a bez registrácie,
 • prístup k portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register si vyžaduje registráciu používateľa,
 • prístup k „online Zbierke insolvenčných konaní“ je možný po zaregistrovaní používateľa a zaplatení príspevku,
 • prístup k „súhrnu vydaní zbierky“ a k „osobám uverejneným v zbierke“ je bezplatný a vyžaduje si len registráciu používateľa.
 • Prístup k službám: V prípade oddielov s názvom Osoby uverejnené v zbierke a Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku je potrebné overenie, pričom tieto služby sú bezplatné pre dlžníkov, veriteľov, správcov konaní a likvidátorov (pre každé insolvenčné konanie, v ktorom sú v jednom z týchto postavení). Výbory pre insolvenčné konania a súdy majú bezplatný prístup ku všetkým insolvenčným konaniam.

Ako vyhľadávať v rumunskom insolvenčnom registri?

V „online Zbierke insolvenčných konaní“ možno vyhľadávať podľa: čísla a roku vydania zbierky, mena osoby uverejnenej v zbierke, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdnej veci alebo časového rozpätia, v ktorom bola zbierka vydaná. Po uhradení poplatku môžu predplatitelia získať prístup k starším vydaniam zbierky obsahujúcim plné znenie procesných aktov.

V „súhrne vydaní zbierky“ je možné vyhľadávať podľa čísla a dátumu vydania zbierky. Bezplatný prístup je možné získať k týmto informáciám:

 • druh procesného aktu uverejneného v zbierke (napríklad: súdne predvolania, rozhodnutie o začatí insolvenčného konania, notifikácia o začatí insolvenčného konania, zvolania schôdzí veriteľov, správa o činnosti, plán reorganizácie, rozhodnutie o začatí konkurzného konania, notifikácia o začatí konkurzného konania, plán rozdelenia výťažku, záverečná správa, rozhodnutie o ukončení insolvenčného konania atď.),
 • meno osoby uverejnenej v zbierke,
 • župa, v ktorej jurisdikcii má sídlo právnická osoba uverejnená v zbierke,
 • daňové referenčné číslo,
 • číslo zápisu v registri.

V oddiele s názvom Osoby uverejnené v zbierke možno vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdnej veci alebo časového rozpätia, v ktorom bola zbierka vydaná. Bezplatný prístup je možné získať k týmto informáciám:

 • meno,
 • daňové referenčné číslo,
 • registračné číslo osoby uverejnenej v zbierke,
 • župa, v ktorej jurisdikcii má sídlo právnická osoba uverejnená v zbierke,
 • číslo insolvenčného konania a názov súdu, na ktorom je konanie registrované,
 • číslo/rok zbierky, v ktorej boli písomnosti uverejnené,
 • typ insolvenčného konania,
 • dátum prvého súdneho pojednávania po začatí insolvenčného konania, ak je stanovený.

V službe s názvom Osoby uverejnené v zbierke v rámci oddielu Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku je možné vyhľadávať podľa priezviska, krstného mena, osobného identifikačného čísla, dátumu a miesta narodenia dlžníka, čísla a roku vydania zbierky, čísla spisu insolvenčného konania, časového rozpätia publikácie. Dostupné sú tieto informácie:

 • priezvisko a krstné meno fyzickej osoby – dlžníka,
 • osobné identifikačné číslo dlžníka,
 • adresa dlžníka,
 • identifikačné údaje a adresa správcu konania/likvidátora,
 • uverejnené písomnosti – názov, číslo a dátum, súd/výbor pre insolvenčné konanie, číslo a dátum vydania zbierky, typ insolvenčného konania.

V oddiele zbierky s názvom Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku je možné vyhľadávať podľa priezviska, krstného mena, osobného identifikačného čísla, dátumu a miesta narodenia dlžníka, čísla a roku vydania zbierky, čísla spisu insolvenčného konania, časového rozpätia publikácie. V tomto oddiele sú dostupné čísla, pod ktorými sa vydávajú písomnosti.

História rumunského insolvenčného registra

Zbierka insolvenčných konaní bola zriadená v roku 2006 podľa zákona č. 86/2006 o insolvenčnom konaní.

Oddiel s názvom Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku je súčasťou zbierky od roku 2018.

Hlavným cieľom rumunskej Zbierky insolvenčných konaní je neprestajná optimalizácia elektronického systému súdnych predvolaní, oznámení, zvolaní a notifikácií o uverejnených procesných aktoch.

Výhody rumunského insolvenčného registra

Uverejňovanie Zbierky insolvenčných konaní má jasné výhody:

 • zrýchľuje sa tým insolvenčné konanie a zjednodušuje sa oznamovanie súdnych predvolaní, zvolaní, notifikácií, súdnych rozhodnutí a iných procesných aktov vydávaných súdmi a správcami/likvidátormi, čím sa zavádza postup elektronickej komunikácie,
 • zjednocujú a štandardizujú sa procesné akty vydávané súdmi a správcami/likvidátormi,
 • prispieva k rozvoju národnej databázy procesných aktov vydaných súdmi a správcami/likvidátormi (t. j. súdnych predvolaní, oznámení, súdnych rozhodnutí, zvolaní, notifikácií, správ, plánov reorganizácie),
 • uľahčuje rýchly zápis notifikácií o platobnej neschopnosti vydaných podľa zákona č. 85/2014 o predchádzaní platobnej neschopnosti a insolvenčných konaniach do obchodného registra/iných registrov,
 • poskytuje zainteresovaným osobám prístup k procesným aktom vydaným súdmi a správcami/likvidátormi.

Relevantné odkazy

Oficiálne webové sídlo rumunskej Zbierky insolvenčných konaní

Oficiálne webové sídlo rumunského obchodného registra

Oddiel Zbierky insolvenčných konaní s názvom Dlžníci – fyzické osoby so záväzkami nevyplývajúcimi z prevádzkovania podniku

Portál elektronických služieb rumunského Národného úradu pre obchodný register

Posledná aktualizácia: 25/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.