Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Konkurzné registre

Škótsko

Na tejto stránke nájdete informácie o škótskom insolvenčnom registri.

Autor obsahu
Škótsko

Aké informácie ponúka škótsky insolvenčný register?

Webová lokalita konkurzného účtovníka obsahuje radymateriály týkajúce sa insolvenčných konaní v Škótsku. Poskytuje:

 • Prístup k právnym predpisom
 • Odkaz na insolvenčný register, v ktorom sú uvedené podrobné údaje o:
  • konkurznom konaní
  • obmedzeniach v prípade konkurzného konania
  • chránených správcovských zmluvách
  • likvidáciách a nútených správach podnikov v Škótsku (vrátane likvidácií solventných podnikov)
  • moratóriách

Škótsky insolvenčný register neobsahuje údaje o nútených správach spoločností.

Na webovej lokalite DAS Scotland sú uvedené rady týkajúce sa peňazí a dlhu, materiály pre schválených peňažných poradcov, informácie o pláne vyrovnania dlhu (zákonný plán riadenia vyrovnania dlhu v priebehu primeraného obdobia s ochranou pred úkonom veriteľov).

Škótsky insolvenčný register spravuje a vedie konkurzný účtovník.

Škótsky register DAS (Debt Arrangement Scheme Register – DAS)

Škótsky register DAS obsahuje informácie o schválených a doposiaľ prejednávaných programoch reštrukturalizácie dlhu. Register DAS poskytuje aj informácie o živých moratóriách. Register DAS spravuje a vedie konkurzný účtovník ako správca tohto registra.

Je prístup do škótskeho insolvenčného registra bezplatný?

Prístup do škótskeho insolvenčného registra je bezplatný. Takisto je možné sťahovať denný prehľad obchodných dát. Kontakt pre ďalšie informácie: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je prístup do škótskeho registra DAS bezplatný?

Prístup do škótskeho registra DAS je bezplatný.

Ako vyhľadávať v škótskom insolvenčnom registri

Škótsky insolvenčný register je dostupný online.

Ako vyhľadávať v registri DAS

Register DAS je dostupný online.

História škótskeho insolvenčného registra

Vyhľadávaním v insolvenčnom registri získate informácie o všetkých „prebiehajúcich“ konkurzných konaniach, ako aj o konaniach, ktoré boli ukončené v uplynulých dvoch rokoch. V prípade chránených správcovských zmlúv nájdete v registri podrobné údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch ukončených v predchádzajúcom roku. Podobne i pri vyhľadávaní týkajúcom sa nútenej správy alebo likvidácií nájdete údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch, ktoré skončili v predchádzajúcom roku.

Vyhľadávanie moratórií bude zobrazovať všetky živé moratóriá. Moratórium sa ruší po šiestich týždňoch alebo po vyhlásení konkurzu, priznaní ochrany trustovej zmluvy alebo schválení DPP v rámci DAS.

História registra DAS

Webová lokalita registra DAS obsahuje informácie o schválených a doposiaľ prejednávaných programoch reštrukturalizácie dlhu. Register DAS poskytuje aj informácie o živých moratóriách.

Súvisiace odkazy

Konkurzný účtovník

Insolvenčný register

DAS Register

Posledná aktualizácia: 15/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.