Konkurzné registre

Slovensko

Na tejto stránke nájdete krátky prehľad o slovenskom konkurznom registri.

Autor obsahu
Slovensko

Aké informácie obsahuje slovenský konkurzný register?

Register úpadcov je informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti SR, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo spravodlivosti SR. Informačný systém Register úpadcov obsahuje informácie o konkurzných konaniach, reštrukturalizačných konaniach a konaniach o oddlžení podľa § 10a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V registri úpadcov sa zverejňujú:

 1. údaje o konaniach podľa zákona č. 7/2005 Z. z. v rozsahu:
  1. označenie súdu,
  2. spisová značka konania,
  3. meno a priezvisko sudcu konajúceho vo veci,
  4. označenie navrhovateľa a dlžníka, ak ide o
   4.1 fyzickú osobu, meno, priezvisko dátum narodenia a bydlisko,
   4.2 fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania,
   4.3 právnickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo,
  5. označenie ustanoveného správcu alebo povereného správcu,
  6. adresa kancelárie ustanoveného správcu alebo adresa kancelárie povereného správcu,
  7. dátum začatia konkurzného konania alebo dátum začatia reštrukturalizačného konania alebo dátum poskytnutia ochrany pred veriteľmi,
  8. dátum vyhlásenia konkurzu, dátum povolenia reštrukturalizácie alebo dátum určenia splátkového kalendára,
  9. dátum zrušenia konkurzu alebo dátum skončenia reštrukturalizácie,
  10. informácia o tom, či ide o malý konkurz,
  11. údaje o uplatnených pohľadávkach v rozsahu obsahových náležitostí zoznamu pohľadávok,
  12. údaje o uplatnených pohľadávkach proti podstate v rozsahu obsahových náležitostí evidencie pohľadávok proti podstate,
  13. informácia o zostavení návrhu splátkového kalendára správcom,
  14. údaje o majetku dlžníka v rozsahu obsahových náležitostí súpisu majetku podstát,
  15. údaje o schôdzi veriteľov a údaje o zasadnutí veriteľského výboru v rozsahu miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov, meno a priezvisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno veriteľa, ak ide o právnickú osobu, informácia o tom, či veriteľ je členom veriteľského výboru, informácia o rozsahu hlasovacích práv veriteľa a zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru,
  16. údaje o schôdzi veriteľov pri konkurze podľa štvrtej časti tohto zákona v rozsahu miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov,
  17. rozvrh výťažku,
  18. dátum rozhodnutia o oddlžení, ak bol vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár podľa štvrtej časti tohto zákona,
  19. informácia o zavedení dozornej správy,
  20. informácie o lehotách pre účastníkov konania na vykonanie úkonov v konaniach podľa tohto zákona,
  21. informácia o tom, či ide o hlavné insolvenčné konanie, vedľajšie insolvenčné konanie alebo o územné insolvenčné konanie podľa osobitného predpisu,
  22. informácia o možnosti podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu,
  23. miera uspokojenia zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov v konaniach vedených podľa druhej a tretej časti tohto zákona,
  24. miera uspokojenia veriteľov v konaniach vedených podľa štvrtej časti tohto zákona,
 2. zoznam úpadcov v konkurze a zoznam dlžníkov v reštrukturalizačnom konaní v rozsahu údajov podľa písmena a) štvrtého bodu,
 3. zoznam dlžníkov v konaniach vedených podľa štvrtej časti tohto zákona v rozsahu údajov podľa písmena a) štvrtého bodu,
 4. ďalšie informácie o konaniach podľa tohto zákona zverejnené v Obchodnom vestníku,
 5. informácie o službách obstarávaných správcom.

Je prístup do slovenského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra a vyhľadávanie informácií je bezplatné.

Ako vyhľadávať v slovenskom registri úpadcov?

Na úvodnej stránke registra úpadcov je vyhľadávacia lišta, kde možno priamo zadať hľadaný text, prípadne špecifikovať, či sa má hľadať daný text v kategóriách Konania, Správcovia, Majetky alebo Služby.

História konkurzného registra Slovenskej republiky

Systém bol uvedený do produkčnej prevádzky 7.12.2015.

Súvisiace odkazy

Register úpadcov

Posledná aktualizácia: 27/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.